ޚަބަރު

2020 ޑިސެންބަރު 01 ން ފެށިގެން، ކޯޓުގައްޔާއި ކޯޓުން ބޭރުގައި ކާވެނި ކޮށްދޭގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

ކޮވިޑް-19 ގެ ޙާލަތުގައި ފެމިލީ ކޯޓުން އޮންލައިންކޮށް ކާވެނީ ކޮށްދިން ނަމަވެސް، 2020 ޑިސެމްބަރ 01 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން، ކޯޓަށް މީހުން ހާޒިރުކޮށްގެން ކާވެނި އަޤްދުކޮށްދިނުމަށް ނިންމާ، ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ކާވެނީގެ ޢަޤްދުކޮށްދިނުން ހުއްޓާލުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އަދި ހަމައެއާއެކު، ކޯޓުން ބޭރުގައި ކާވެނީގެ މަޖިލިސް ބޭއްވޭނެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ކޯޓުން ...

Read More »

ނުރަސްމީ ގަޑީގައި ކާވެނި ކޮށްދިނުމަށް ނިންމައިފި

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ހަމައެކަނި ރަސްމީ ގަޑީގައި ކައިވެނި ކޮށްދޭގޮތަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަށް ބަދަލު ގެނަސް 2020 ނޮވެމްބަރު 01 އިންފެށިގެން ކުރިއެކޭ އެއްގޮތަށް ނުރަސްމީ ގަޑިގައިވެސް ކާވެނި ކޮށްދިނުމަށް 2020 އޮކްޓޯބަރ 20 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ފެމިލީ ކޯޓު ޤާޟީންގެ އާއްމު މަޖިލީހު ނިންމައިފިއެވެ. އެގޮތުން ނުރަސްމީ ގަޑީގައި ކާވެނި ކޮށްދޭނީ ރޭގަނޑު ...

Read More »

ކޯޓުން ބޭރުގެ މައުޛޫނުން ލައްވާ ކާވެނި އަޤްދުކޮށްދިނުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ކޮވިޑް-19 ގެ ޙާލަތާ ގުޅިގެން ކާވެނި އަޤްދުކޮށްދިނުން ހަމައެކަނި ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ މައުޒޫނުން ލައްވާ ކުރާ ގޮތަށް އޮތް އޮތުން ބަދަލުގެނެސް ކާވެނިކުރަން އެދޭ ފަރާތްތަކުން ކަނޑައަޅާ މައުޒޫނުކަމުގެ ހުއްދަ އޮންނަ އަމިއްލަ ފަރާތްތައް ލައްވާ ކާވެނި އަޤްދުކޮށްދިނުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ކާވެނި އަޤްދުކޮށްދިނުމަށް އަމިއްލަ ފަރާތްތައް ހަމަޖެއްސި ނަމަވެސް، ކޯޓުން ކުރާ ހުރިހާ ކައިވެނިތައް ...

Read More »

ޢާއްމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތުގައި ފެމިލީ ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު އިސްލާޙްކޮށްފި

ޢާއްމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލާ ގުޅިގެން ރެޑް އެލަރޓްގެ ޙާލަތުގައި ފެމިލީ ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތްތައް ކުރިއަށްދާނެގޮތުގެ އުޞޫލު” މުރާޖަޢާކޮށް ބައެއް ބަދަލުތަކާއެކު “ޢާއްމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތުގައި ފެމިލީ ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު” ފާސްކޮށްފިއެވެ. މި އައު އުސޫލާގައިވާގޮތުން، ފެމިލީ ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާއިރު، ހުށަހަޅަ މައްސަލަ ފޯމާއި ލިޔެކިޔުންތަކާއެކު ...

Read More »

“ކާވެނިކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ” އައު ފޯމެއް މި ކޯޓުން ތަޢާރަފްކޮށްފި

ފެމިލީ ކޯޓުން “ކާވެނިކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ” އައު ފޯމެއް ތަޢާރަފްކޮށް، މި ފޯމަށް މިއަދު (18 އޮގަސްޓް 2020) ން ފެށިގެން އަމަލުކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. ވީމާ 23 އޮގަސްޓް 2020 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން މި ކޯޓުން ބަލައިގަންނާނީ އައު ފޯމުކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ.

Read More »

އަޟްޙާ ޢީދާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރު ބަންދު ކުރެވިފައިވާ ދުވަސްތަކުގައި ފެމިލީ ކޯޓަށް ފޮނުވާ ލިޔެކިޔުންތައް އެންޓްރީ ނުކުރުމަށްވަނީ ނިންމާފައެވެ.

އަޟްޙާ ޢީދާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރު ބަންދު ކުރެވިފައިވާ ދުވަސްތަކުގައި، 23 ޖުލައި 2020 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00 އިން ފެށިގެން 04 އޯގަސްޓް 2020 ވަނަ ދުވަހުގެ 08:00 އާއި ހަމައަށް، ފެމިލީ ކޯޓަށް ފޮނުވާ އީމެއިލްތަކާއި އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވާ ފޯމުތަކާއި ލިޔެކިޔުންތައް ކޯޓަށް ބަލައިގަނެ އެންޓްރީ ނުކުރެވޭނެކަމަށް ފެމެލީކޯޓުންވަނީ ނިންމާފައެވެ. އަދި ކުރިއެކޭ ...

Read More »

ފެމިލީ ކޯޓު ހެންވެއިރު އިމާރާތުން ދެމުން ގެންދިޔަ ޚިދުމަތްތައް ދިނުން ވަގުތީ ގޮތުން މެދުކަނޑާލައިފި

ފެމިލީ ކޯޓުގެ ހެންވެއިރު އިމާރާތުގައި މަސައްކަތްކުރާ 02 (ދެއެއް) މުވައްޒަފުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވުމާ ގުޅިގެން އެ އިމާރާތް ޑިސްއިންފެކްޓްކޮށް ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި 2020 ޖުލައި 12 ވަނަ ދުވަހު އެ އިމާރާތް ބަންދުވާނެއެވެ..

Read More »

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ގޮތުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ލުއިކޮށް، އައު އާންމު ހާލަތު ނުވަތަ ނިއު ނޯމަލްގެ ހާލަތުގައި ފެމިލީ ކޯޓުން ދެމުން ގެންދާ ޚިދުމަތްތަކާއި ބެހޭ

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ގޮތުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ލުއިކޮށް، އައު އާންމު ހާލަތު ނުވަތަ ނިއު ނޯމަލްގެ ހާލަތުގައި ފެމިލީ ކޯޓުން ދެމުން ގެންދާ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ތިރީގައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ. މައްސަލައިގެ ދައުވާ ފޯމް ހުށަހެޅުން: އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް – އީމެއިލް ކުރައްވާނީ registration@familycourt.gov.mv އަށް. ޑްރޮޕް ބޮކްސް މެދުވެރިކޮށް – ޑްރޮޕް ބޮކްސް ...

Read More »

ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ކައިވެނީގެ މަޖްލިސް ބާއްވައި ކައިވެނީގެ ޢަޤުދު ކޮށްދިނުން

ކޯވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން އިޢުލާންކޮށްފައިވާ ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް ބަންދުކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި، ފެމިލީ ކޯޓުން ކޮށްދޭ ކައިވެނިތަކުގެ މަޖްލިސް ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ބޭއްވުމަށް ވަނީ އުޞޫލެއް އެކުލަވާލާފައެވެ. މިހާރު ކައިވެނި ކުރުމަށް އެދި ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކަށާއި އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޯމު ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތްތަކަށް، މި އުޞޫލުގެ ...

Read More »

ކޮވިޑް-19އާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރު ބަންދު ކޮށްފައިވާ ދުވަސްތަކުގައި ފެމިލީ ކޯޓުން ޚިދުމަތް ހޯދުން

ކޮވިޑް-19އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން، ދިވެހި ސަރުކާރުން ޚާއްޞަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅުއްވާފައިވާއިރު، މި މާރިޗު މަހުގެ 19 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން ސަރުކާރު ބަންދު ކުރެވިފައިވާ ދުވަސްތަކުގައި ފެމިލީ ކޯޓުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ގޮތުން، ކޮންމެހެން ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ މައްސަލައެއް ނުވަތަ އަމުރަކަށް އެދި ހުށަހެޅުމާއި ކައިވެނިކުރުމާއި ކައިވެނި ރުޖޫޢަކުރުމާއި ގުޅޭކަންކަން ކޯޓަށްހުށަހެޅުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. ...

Read More »