ޚަބަރު

“ކާވެނިކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ” އައު ފޯމެއް މި ކޯޓުން ތަޢާރަފްކޮށްފި

ފެމިލީ ކޯޓުން “ކާވެނިކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ” އައު ފޯމެއް ތަޢާރަފްކޮށް، މި ފޯމަށް މިއަދު (18 އޮގަސްޓް 2020) ން ފެށިގެން އަމަލުކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. ވީމާ 23 އޮގަސްޓް 2020 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން މި ކޯޓުން ބަލައިގަންނާނީ އައު ފޯމުކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އަޟްޙާ ޢީދާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރު ބަންދު ކުރެވިފައިވާ ދުވަސްތަކުގައި ފެމިލީ ކޯޓަށް ފޮނުވާ ލިޔެކިޔުންތައް އެންޓްރީ ނުކުރުމަށްވަނީ ނިންމާފައެވެ.

އަޟްޙާ ޢީދާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރު ބަންދު ކުރެވިފައިވާ ދުވަސްތަކުގައި، 23 ޖުލައި 2020 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00 އިން ފެށިގެން 04 އޯގަސްޓް 2020 ވަނަ ދުވަހުގެ 08:00 އާއި ހަމައަށް، ފެމިލީ ކޯޓަށް ފޮނުވާ އީމެއިލްތަކާއި އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވާ ފޯމުތަކާއި ލިޔެކިޔުންތައް ކޯޓަށް ބަލައިގަނެ އެންޓްރީ ނުކުރެވޭނެކަމަށް ފެމެލީކޯޓުންވަނީ ނިންމާފައެވެ. އަދި ކުރިއެކޭ އެއްގޮތަށް، 04 އޯގަސްޓް 2020 ވަނަ ދުވަހުގެ 08:00 ގެ ފަހުން ފޮނުވާ އީމެއިލްތަކާއި އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވާ ފޯމުތަކާއި ލިޔެކިޔުންތައް ބަލައިގަންނަމުންދާނެކަމުގައި ވެސް ފެމެލީކޯޓުންވަނީ ނިންމާފައެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ފެމިލީ ކޯޓު ހެންވެއިރު އިމާރާތުން ދެމުން ގެންދިޔަ ޚިދުމަތްތައް ދިނުން ވަގުތީ ގޮތުން މެދުކަނޑާލައިފި

ފެމިލީ ކޯޓުގެ ހެންވެއިރު އިމާރާތުގައި މަސައްކަތްކުރާ 02 (ދެއެއް) މުވައްޒަފުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވުމާ ގުޅިގެން އެ އިމާރާތް ޑިސްއިންފެކްޓްކޮށް ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި 2020 ޖުލައި 12 ވަނަ ދުވަހު އެ އިމާރާތް ބަންދުވާނެއެވެ..

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ގޮތުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ލުއިކޮށް، އައު އާންމު ހާލަތު ނުވަތަ ނިއު ނޯމަލްގެ ހާލަތުގައި ފެމިލީ ކޯޓުން ދެމުން ގެންދާ ޚިދުމަތްތަކާއި ބެހޭ

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ގޮތުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ލުއިކޮށް، އައު އާންމު ހާލަތު ނުވަތަ ނިއު ނޯމަލްގެ ހާލަތުގައި ފެމިލީ ކޯޓުން ދެމުން ގެންދާ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ތިރީގައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ. މައްސަލައިގެ ދައުވާ ފޯމް ހުށަހެޅުން: އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް – އީމެއިލް ކުރައްވާނީ registration@familycourt.gov.mv އަށް. ޑްރޮޕް ބޮކްސް މެދުވެރިކޮށް – ޑްރޮޕް ބޮކްސް ބެހެއްޓިފައި ހުންނާނީ ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާގައި، ރަސްމީ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 09:00 އިން 11:00 އަށް. ކައިވެންޏާގުޅޭ ފޯމުތައް ހުށަހެޅުން: އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް – ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ކައިވެނީގެ މަޖްލިސް ބާއްވައި ކައިވެނީގެ ޢަޤުދު ކޮށްދިނުން

ކޯވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން އިޢުލާންކޮށްފައިވާ ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް ބަންދުކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި، ފެމިލީ ކޯޓުން ކޮށްދޭ ކައިވެނިތަކުގެ މަޖްލިސް ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ބޭއްވުމަށް ވަނީ އުޞޫލެއް އެކުލަވާލާފައެވެ. މިހާރު ކައިވެނި ކުރުމަށް އެދި ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކަށާއި އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޯމު ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތްތަކަށް، މި އުޞޫލުގެ ދަށުން ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ކައިވެނީގެ މަޖްލިސް ބޭވުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދެވޭނެވެ. މިއުޞޫލުގެ ދަށުން ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ކައިވެނި އަޤުދުކޮށްދިނުމުގެ މަޖްލިސް ބޭއްވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ، ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ކޮވިޑް-19އާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރު ބަންދު ކޮށްފައިވާ ދުވަސްތަކުގައި ފެމިލީ ކޯޓުން ޚިދުމަތް ހޯދުން

ކޮވިޑް-19އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން، ދިވެހި ސަރުކާރުން ޚާއްޞަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅުއްވާފައިވާއިރު، މި މާރިޗު މަހުގެ 19 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން ސަރުކާރު ބަންދު ކުރެވިފައިވާ ދުވަސްތަކުގައި ފެމިލީ ކޯޓުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ގޮތުން، ކޮންމެހެން ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ މައްސަލައެއް ނުވަތަ އަމުރަކަށް އެދި ހުށަހެޅުމާއި ކައިވެނިކުރުމާއި ކައިވެނި ރުޖޫޢަކުރުމާއި ގުޅޭކަންކަން ކޯޓަށްހުށަހެޅުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވުމަށް ފޯމް އީމެއިލް ކުރައްވާނީ registration@familycourt.gov.mv : ކައިވެންޏާގުޅޭ ފޯމުތައް އީމެއިލް ކުރައްވާނީ:  marriage@familycourt.gov.mv އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯދެވުމަށް ހޯމަ އަދި ބުދަދުވަހުގެ 10:00 އިން 14:00 ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން، މައްސަލައިގެ ދަޢުވާ ފޯމު އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ފެމިލީ ކޯޓުން ހުޅުވާލުން

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން، މައްސަލައިގެ ދަޢުވާ ފޯމު އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު  ފެމިލީ ކޯޓުންވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ. އެގޮތުން މައްސަލައިގެ ދަޢުވާ ފޯމު ފުރުމަށްފަހު، ފޯމު އަދި ފޯމާއެކުގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ޑޮކިއުމަންޓްތައް ސްކޭންކޮށް އީމެއިލްކުރާނީ ފެމިލީ ކޯޓުގެ،registration@familycourt.gov.mv  އަށެވެ. މައްސަލަ ރަޖިސްޓްރީވެ ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު ލިބުމަށްފަހު ފޮނުވަންޖެހޭ އިތުރު ލިޔެކިއުންތައް ފޮނުވާނީ، މައްސަލަ ބަލާ ސެކްޝަނުގެ އީމެއިލް އެޑްރެހަށެވެ. ފެމިލީ ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތްކުރާ ސެކްޝަންތަކުގެ އީމެއިލް އެޑްރެސްތައް: ބީ 2 ސެކްޝަން: b2.legal@familycourt.gov.mv ބީ 3 ސެކްޝަން: b3.legal@familycourt.gov.mv ބީ 4 ސެކްޝަން: ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ކޮވިޑް-19 ވައިރަސްއާ ގުޅިގެން، ކޯޓުން ޚިދުމަތް ހޯއްދަވާ ފަރާތްތަކާއި ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންގެ ސަލާމަތައްޓަކައި އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތަކެއް ނިންމަވައިފި

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން، ކޯޓުން ޚިދުމަތް ހޯއްދަވާ ފަރާތްތަކާއި ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންގެ ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތަކެއް ނިންމަވައިފިއެވެ. މިގޮތުން، ކޮވިޑް-19 ގެ ޙާލަތު ރަނގަޅުވަންދެން ވަގުތިގޮތުން ކާވެންޏަށް ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް މެދު ކަނޑާލުމަށްފަހު ޕްރެޒެންޓޭޝަންތައް ޕީ.ޑީ.އެފް ކޮށް އީމެއިލްކުރުން. ކޯޓުން ބޭރުގައާއި ނުރަސްމީގަޑީގައިކުރާ ކާވެނިތައް ކޮށްދިނުން ވަގުތީގޮތުން ހުއްޓާލުން. (އެހެންނަމަވެސް މިހާރު ސްލިޕް ދީފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ކާވެނިތައް ކޯޓާއި އެފަރާތްތަކާ ވާހަކަ ދެއްކުމަށްފަހު އެއްބަސްވެވޭ ގޮތެއްގެމަތިން ކޮށްދިނުން) ކާވެނީގެ މަޢުލޫމާތު ފޯނުން ގުޅައިގެން ސާފުކުރުން. ގޭގެއަށް ގޮސް ހަދާ އެސެސްމެންޓްތައް ވަގުތީގޮތުން 14 ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

2020 ފެބުރުވަރީ 20 ވަނަ ދުވަހު ފެމިލީ ކޯޓުން ކާވެނި ޢަޤުދުކޮށްދިނުން

2020 ވަނަ އަހަރުގެ، ހުރިހައި ދުވަހެއްގައި ފެމިލީ ކޯޓުން ކާވެނިކޮށްދޭގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވާއިރު، މިހިނގާ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބުރުވަރީ މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހަކީ، ފެމިލީކޯޓުގައި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ކާވެނި ކޮށްދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައި ދުވަހެކެވެ. 2020 ފެބުރުވަރީ 20 ވަނަ ދުވަހު، ފެމިލީ ކޯޓުން ޖުމްލަ 64 ކާވެންޏެއް ކޮށްދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. އެގޮތުން، ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ވަޒީފާގެ ރަސްމީ ގަޑީގައި ފެމިލީ ކޯޓުގައި 14 ކާވެންޏަކާއި، ނުރަސްމީ ގަޑީގައި ފެމިލީ ކޯޓުގައި 11 ކާވެންޏަކާ އަދި ނުރަސްމީ ގަޑީގައި ކޯޓުން ބޭރުގައި ޖުމްލަ 39 ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

2019 ޑިސެމްބަރު 31 ވަނަ ދުވަހު، ފެމިލީ ކޯޓަށް ފައިސާ ބަލައިގަތުން

2019 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 31 ވާ އަންގާރަ ދުވަހަކީ، މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ބޭންކިންގ ޚިދުމަތްތައް ބަންދު ދުވަހެއްކަމުގައި ވާތީ، ފެމިލީ ކޯޓަށް ކޮންމެހެން ބަލައިގަންނަންޖެހޭ ފައިސާގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅޭ ފައިސާ ފިޔަވައި، އެހެން އެއްވެސް ފައިސާއެއް ބަލައި ނުގަތުމަށް ނިންމާފައިވާކަން، ފެމިލީ ކޯޓުގެ ނަންބަރު 146-A2/2019/246 އިޢްލާނުން ޢާންމުކޮށް ވަނީ އަންގާފައެވެ. ނަމަވެސް 2020 ވަނައަހަރު މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ބޭންކިންގ ޚިދުމަތްތައް ފެށުމާއެކު، ކުރިއެކޭވެސް އެއްގޮތަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތުތަކުގައި ފެމިލީކޯޓަށް ފައިސާ ބަލައިގަތުން ކުރިއަށް ދާނެއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »