ޚަބަރު

ހަފްތާގެ ހުރިހާ ދުވަހަކު ކާވެނި ކޮށްދޭގޮތަށް ބަދަލު ގެނައުން

04 އޮގަސްޓް 2021 އިން ފެށިގެން ހަފްތާގެ ހުރިހާ ދުވަސްތަކުގައި ކާވެނި ކޮށްދޭގޮތަށްވަނީ ބަދަލު ގެނެވިފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ރަސްމީ އަދި ނުރަސްމީ ގަޑީގައި އޮންލައިންކޮށް ކާވެނިތައް ކޮށްދެވޭނެއެވެ. އަދި ކޯޓަށް ޙާޟިރުވެގެން ކާވެނި ކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުސަތު ހަމަޖެހިފައި އޮންނާނެއެވެ. މިގޮތުން ރަސްމީ ގަޑީގައި ކައިވެނި ކޮށްދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހެނދުނު 08:30 ...

Read More »

ކޮވިޑް-19 ގެ ޙާލަތު ގޯސްވުމާގުޅިގެން ކޯޓުގެ ޚިދުމަތްތަކަށް ބަދަލު ގެނައުން

ކޮވިޑް-19ގެ ޙާލަތު ގޯސްވެ އިތުރު ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާތީ، 26 މެއި 2021 އިން ފެށިގެން ކޯޓުން ދެމުންގެންދާ ބައެއް ޚިދުމަތްތަކަށް ވަނީ ބަދަލުގެނެވިފައެވެ. މިގޮތުން ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ އެންމެހައި ފޯމުތަކާއި ލިޔެކިޔުންތައް ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހަމައެކަނި އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް، ކޮންމެ ރަސްމީ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 08:00 އިން މެންދުރު 1:00 އަށެވެ. އީމެއިލް ...

Read More »

ޝަރީޢަތާ ގުޅޭ ބައެއް ފޯމުތަކަށް ބަދަލު ގެނައުން

މި ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތާ ގުޅޭ ބައެއް ފޯމުތައް އިސްލާޙުކުރެވި ބަދަލުތަކެއް ވަނީ ގެނެވިފައެވެ. މިގޮތުން “ޙަޟާނަތުގެ ދަޢުވާ ހުށަހަޅާ” ފޯމު އިސްލާޙު ކޮށް، މައިންބަފައިންކުރެ ކުއްޖާ އިޚްތިޔާރު ކުރާ ފަރާތެއް ކަނޑައެޅުމުގެ މައްސަލަ މި ފޯމުން ހުށަހެޅޭގޮތަށް ވަނީ ބަދަލުކުރެވިފައެވެ. އަދި “ބެލެނިވެރިކަން ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު” ވަނީ އުވާލެވިފައެވެ. މީގެ އިތުރުން، ހިބައާއި ...

Read More »

ރަމަޟާން މަހު ކޯޓުގެ ޚިދުމަތްދޭ ވަގުތުތަކަށް ބަދަލު އައުން

1442 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހާއި ޝައްވާލު މަހުގެ ފުރަތަމަ 7 ދުވަހުގެ ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ ގަޑީއަކީ ހެނދުނު 9:00 ން މެންދުރު 13:00 އަށް ކަމުގައިވާތީ، ކޯޓުން ދޭ ޚިދުމަތްތަކަށް އަންނަނިވި ގޮތަށް ވަނީ ބަދަލުކުރެވިފައެވެ. މިދުވަސްވަރުގައިވެސް ކާވެނިކޮށްދިނުން ހަމަޖެހިފައިވަނީ ސަރުކާރު ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު ކޯޓަށް ހާޒިރުވެގެންނާއި އޮންލައިން ޕްލެޓްފޯމް މެދުވެރިކޮށެވެ. އިޢުލާން

Read More »

ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ކޯޓުގެ ޚިދުމަތްތަކަށް ބަދަލު ގެނައުން

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ޚާއްޞަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަން ކަމާ ގުޅޭ އިދާރާތަކުން އަންގާފައިވާތީ، 07 ފެބްރުއަރީ 2021 ން ފެށިގެން  ކޯޓުގެ ބައެއް ޚިދުމަތްތަކަށް ބަދަލުތައް ވަނީ ގެނެވިފައެވެ. މިގޮތުން ޝަރީޢަތާ ގުޅުންހުރި އެންމެހައި ފޯމުތަކާއި އެހެނިހެން ފޯމުތައް ބަލައިގަންނާނީ ޖަސްޓިސް ބިލްޑިން ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ޑްރޮޕް ބޮކްސްއާއި އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް، ކޮންމެ ރަސްމީ ...

Read More »

ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ކޯޓުން ބޭރުގައި ކުރާ ކައިވެނިތައް ކޮށްދިނުމުގެ އުސޫލަށް ބަދަލު ގެނައުން

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ޚާއްޞަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަން އެޗް.ޕީ.އޭ އިން އަންގާފައިވާތީ، ކޯޓުން ބޭރުގައި ކުރާ ކައިވެނިތައް ކޮށްދިނުމުގެ އުސޫލަށް ބައެއް ބަދަލުތައް ވަނީ ގެނެވިފައެވެ. މިގޮތުން ކާވެނީގެ މަޖިލީހަށް ޙާޒިރުވެވޭނީ ކޯޓުގެ 3 އޮފިޝަލުން ހިމެނޭ ގޮތުން ޖުމްލަ 10 މީހުންނަށެވެ. އަދި ކާވެނީގެ މަޖިލީސް ބާއްވާ ތަނަކީ އެޗް.ޕީ.އޭ ގެ މިންގަޑާ އެއްގޮތަށް ...

Read More »

ކައިވެންޏަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެޕްރޮގްރާމް އޮންލައިންކޮށް ކުރިއަށް ގެންދަން ފެށުން

6 ޖެނުއަރީ 2020 ގައި ކާވެންޏަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެޕްރޮގްރާމް ފެމެލީ ކޯޓުން އޮންލައިންކޮށް ކުރިއަށް ގެންދަން ފެށުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.މިޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެލެއްވުމަށް، ފެމެލީ ކޯޓުގެ ވެބްސައިޓު (familycourt.gov.mv) އިން ކާވެންޏަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގައި، އޮންލައިންކޮށް ބައިވެރިވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ސްލިޕް ޑައުންލޯޑު ކުރެއްވުމަށް ފަހު، ސްލިޕްގައިވާ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށް ފަހު، ސްލިޕްގެ ކޮޕީ އަދި އައި.ޑީ.ކާޑުގެ ކޮޕީsulha@familycourt.gov.mv ...

Read More »

ގްރައުންޑް ފްލޯގައި އެކަނި ކާވެނި ކޮށްދޭގޮތަށް އޮތް އޮތުން ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމުން

ކާވެނީގެ މަޖިލިސް ބާއްވާ ތަން، އިމާރާތުގެ ގްރައުންޑް ފްލޯގައި ހަދާފައި ހުންނަ މީހުން ދިރިނޫޅޭ ތަނަކަށް ވާންޖެހޭނެކަމަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ބަދަލުކޮށް، އެނޫން ތަންތަނުގައިވެސް ކާވެނި ކޮށްދިނުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށް ކޯޓުން ނިންމައިފިއެވެ. އެހެން ކަމުން މިއަދުން ފެށިގެން އިމާރާތްތަކުގެ އެކި ފްލޯތަކާއި ޓެރަސްތަކުގައިވެސް ކާވެނީ ކޮށްދޭނެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ކުރިއެކޭ އެއްގޮތަށް ކޯޓުން ބޭރުގައި ...

Read More »

2021 ވަނަ އަހަރުގެ ހުރިހައި ދުވަހެއްގައި ކައިވެނިކޮށްދޭގޮތަށް ހަމަޖެއްސުން

މި ފެށޭ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ހުރިހައި ދުވަހެއްގައި ފެމިލީ ކޯޓުން ކައިވެނިކޮށްދޭގޮތަށް ހަމަޖައްސައި ކާވެނި ކޮށްދޭ ގަޑިތައް އިޢުލާނުކޮށްފިއެވެ. އަދި ރަމަޟާން މަހު ރަސްމީގަޑީގައި ކައިވެނިކޮށްދޭނެ ގަޑިތައް ފަހުން އިޢުލާންކުރެވޭނެއެވެ. މިގޮތުން ކާވެނިކޮށްދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިތައް ތިރީގައިއެވެނީއެވެ. 2021 ވަނަ އަހަރު ފެމިލީ ކޯޓުން ކައިވެނިކޮށްދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިތައް:

Read More »

2020 ޑިސެންބަރު 16 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 31 ވަނަ ދުވަހާ ހަމަށް ފެމިލީ ކޯޓު އޮންނާނީ ރިސެސްގައި

2020 ޑިސެންބަރު 16 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 2020 ޑިސެމްބަރު 31 ވަނަ ދުވަހާ ހަމަށް ފެމިލީ ކޯޓު އޮންނާނީ ރިސެސްގައެވެ. ރިސެސްގެ މުއްދަތުގެތެރޭގައި މައްސަލަތަކުގެ ޝަރީޢަތްތައް ހިންގުން މަދުކުރެވޭނެއެވެ. ނަމަވެސް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ބަލައިގަތުމާއި ކާވެނިތައް ކޮށްދިނުމާއި އެނޫންވެސް ކޯޓުގެ އިދާރީ އެހެނިހެން މަސައްކަތައް މި މުއްދަތުގައި މެދުކެނޑުމެއްނެތި ކުރިއަށްދާނެއެވެ. ރިސެސްގެ ތެރޭގައި، ...

Read More »