ޚަބަރު

ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ކޯޓުގެ ޚިދުމަތްތަކަށް ބަދަލު ގެނައުން

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ޚާއްޞަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަން ކަމާ ގުޅޭ އިދާރާތަކުން އަންގާފައިވާތީ، 07 ފެބްރުއަރީ 2021 ން ފެށިގެން  ކޯޓުގެ ބައެއް ޚިދުމަތްތަކަށް ބަދަލުތައް ވަނީ ގެނެވިފައެވެ. މިގޮތުން ޝަރީޢަތާ ގުޅުންހުރި އެންމެހައި ފޯމުތަކާއި އެހެނިހެން ފޯމުތައް ބަލައިގަންނާނީ ޖަސްޓިސް ބިލްޑިން ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ޑްރޮޕް ބޮކްސްއާއި އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް، ކޮންމެ ރަސްމީ ...

Read More »

ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ކޯޓުން ބޭރުގައި ކުރާ ކައިވެނިތައް ކޮށްދިނުމުގެ އުސޫލަށް ބަދަލު ގެނައުން

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ޚާއްޞަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަން އެޗް.ޕީ.އޭ އިން އަންގާފައިވާތީ، ކޯޓުން ބޭރުގައި ކުރާ ކައިވެނިތައް ކޮށްދިނުމުގެ އުސޫލަށް ބައެއް ބަދަލުތައް ވަނީ ގެނެވިފައެވެ. މިގޮތުން ކާވެނީގެ މަޖިލީހަށް ޙާޒިރުވެވޭނީ ކޯޓުގެ 3 އޮފިޝަލުން ހިމެނޭ ގޮތުން ޖުމްލަ 10 މީހުންނަށެވެ. އަދި ކާވެނީގެ މަޖިލީސް ބާއްވާ ތަނަކީ އެޗް.ޕީ.އޭ ގެ މިންގަޑާ އެއްގޮތަށް ...

Read More »

ކައިވެންޏަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެޕްރޮގްރާމް އޮންލައިންކޮށް ކުރިއަށް ގެންދަން ފެށުން

6 ޖެނުއަރީ 2020 ގައި ކާވެންޏަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެޕްރޮގްރާމް ފެމެލީ ކޯޓުން އޮންލައިންކޮށް ކުރިއަށް ގެންދަން ފެށުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.މިޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެލެއްވުމަށް، ފެމެލީ ކޯޓުގެ ވެބްސައިޓު (familycourt.gov.mv) އިން ކާވެންޏަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގައި، އޮންލައިންކޮށް ބައިވެރިވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ސްލިޕް ޑައުންލޯޑު ކުރެއްވުމަށް ފަހު، ސްލިޕްގައިވާ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށް ފަހު، ސްލިޕްގެ ކޮޕީ އަދި އައި.ޑީ.ކާޑުގެ ކޮޕީsulha@familycourt.gov.mv ...

Read More »

ގްރައުންޑް ފްލޯގައި އެކަނި ކާވެނި ކޮށްދޭގޮތަށް އޮތް އޮތުން ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމުން

ކާވެނީގެ މަޖިލިސް ބާއްވާ ތަން، އިމާރާތުގެ ގްރައުންޑް ފްލޯގައި ހަދާފައި ހުންނަ މީހުން ދިރިނޫޅޭ ތަނަކަށް ވާންޖެހޭނެކަމަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ބަދަލުކޮށް، އެނޫން ތަންތަނުގައިވެސް ކާވެނި ކޮށްދިނުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށް ކޯޓުން ނިންމައިފިއެވެ. އެހެން ކަމުން މިއަދުން ފެށިގެން އިމާރާތްތަކުގެ އެކި ފްލޯތަކާއި ޓެރަސްތަކުގައިވެސް ކާވެނީ ކޮށްދޭނެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ކުރިއެކޭ އެއްގޮތަށް ކޯޓުން ބޭރުގައި ...

Read More »

2021 ވަނަ އަހަރުގެ ހުރިހައި ދުވަހެއްގައި ކައިވެނިކޮށްދޭގޮތަށް ހަމަޖެއްސުން

މި ފެށޭ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ހުރިހައި ދުވަހެއްގައި ފެމިލީ ކޯޓުން ކައިވެނިކޮށްދޭގޮތަށް ހަމަޖައްސައި ކާވެނި ކޮށްދޭ ގަޑިތައް އިޢުލާނުކޮށްފިއެވެ. އަދި ރަމަޟާން މަހު ރަސްމީގަޑީގައި ކައިވެނިކޮށްދޭނެ ގަޑިތައް ފަހުން އިޢުލާންކުރެވޭނެއެވެ. މިގޮތުން ކާވެނިކޮށްދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިތައް ތިރީގައިއެވެނީއެވެ. 2021 ވަނަ އަހަރު ފެމިލީ ކޯޓުން ކައިވެނިކޮށްދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިތައް:

Read More »

2020 ޑިސެންބަރު 16 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 31 ވަނަ ދުވަހާ ހަމަށް ފެމިލީ ކޯޓު އޮންނާނީ ރިސެސްގައި

2020 ޑިސެންބަރު 16 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 2020 ޑިސެމްބަރު 31 ވަނަ ދުވަހާ ހަމަށް ފެމިލީ ކޯޓު އޮންނާނީ ރިސެސްގައެވެ. ރިސެސްގެ މުއްދަތުގެތެރޭގައި މައްސަލަތަކުގެ ޝަރީޢަތްތައް ހިންގުން މަދުކުރެވޭނެއެވެ. ނަމަވެސް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ބަލައިގަތުމާއި ކާވެނިތައް ކޮށްދިނުމާއި އެނޫންވެސް ކޯޓުގެ އިދާރީ އެހެނިހެން މަސައްކަތައް މި މުއްދަތުގައި މެދުކެނޑުމެއްނެތި ކުރިއަށްދާނެއެވެ. ރިސެސްގެ ތެރޭގައި، ...

Read More »

2020 ޑިސެންބަރު 06 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ހުރިހާ ކައިވެނި ފޯމްތައް ކޯޓުގެ ރިސެޕްޝަނުން އެކަނި ބަލައިގަތުމަށް ނިންމައިފި

ކޮވިޑް-19 ރޯގާގެ މި ހާލަތާ ގުޅިގެން ކައިވެނި ފޯމްތައް އީމެއިލް އަދި ޑްރޮޕް ބޮކްސް މެދުވެރިކޮށް މި ކޯޓަށް ބަލައިގަންނަމުން އައި ނަމަވެސް 2020 ޑިސެންބަރު 06 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކައިވެނި ފޯމްތައް އީމެއިލް އަދި ޑްރޮޕްބޮކްސް މެދުވެރިކޮށް ބަލައިގަތުން ހުއްޓާލުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. ކައިވެންޏާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާ ފޯމުތަކުގެ ތެރެއިން “ކައިވެނިކޮށްދިނުމަށް އެދި ...

Read More »

2020 ޑިސެންބަރު 01 ން ފެށިގެން، ކޯޓުގައްޔާއި ކޯޓުން ބޭރުގައި ކާވެނި ކޮށްދޭގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

ކޮވިޑް-19 ގެ ޙާލަތުގައި ފެމިލީ ކޯޓުން އޮންލައިންކޮށް ކާވެނީ ކޮށްދިން ނަމަވެސް، 2020 ޑިސެމްބަރ 01 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން، ކޯޓަށް މީހުން ހާޒިރުކޮށްގެން ކާވެނި އަޤްދުކޮށްދިނުމަށް ނިންމާ، ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ކާވެނީގެ ޢަޤްދުކޮށްދިނުން ހުއްޓާލުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އަދި ހަމައެއާއެކު، ކޯޓުން ބޭރުގައި ކާވެނީގެ މަޖިލިސް ބޭއްވޭނެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ކޯޓުން ...

Read More »

ނުރަސްމީ ގަޑީގައި ކާވެނި ކޮށްދިނުމަށް ނިންމައިފި

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ހަމައެކަނި ރަސްމީ ގަޑީގައި ކައިވެނި ކޮށްދޭގޮތަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަށް ބަދަލު ގެނަސް 2020 ނޮވެމްބަރު 01 އިންފެށިގެން ކުރިއެކޭ އެއްގޮތަށް ނުރަސްމީ ގަޑިގައިވެސް ކާވެނި ކޮށްދިނުމަށް 2020 އޮކްޓޯބަރ 20 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ފެމިލީ ކޯޓު ޤާޟީންގެ އާއްމު މަޖިލީހު ނިންމައިފިއެވެ. އެގޮތުން ނުރަސްމީ ގަޑީގައި ކާވެނި ކޮށްދޭނީ ރޭގަނޑު ...

Read More »

ކޯޓުން ބޭރުގެ މައުޛޫނުން ލައްވާ ކާވެނި އަޤްދުކޮށްދިނުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ކޮވިޑް-19 ގެ ޙާލަތާ ގުޅިގެން ކާވެނި އަޤްދުކޮށްދިނުން ހަމައެކަނި ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ މައުޒޫނުން ލައްވާ ކުރާ ގޮތަށް އޮތް އޮތުން ބަދަލުގެނެސް ކާވެނިކުރަން އެދޭ ފަރާތްތަކުން ކަނޑައަޅާ މައުޒޫނުކަމުގެ ހުއްދަ އޮންނަ އަމިއްލަ ފަރާތްތައް ލައްވާ ކާވެނި އަޤްދުކޮށްދިނުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ކާވެނި އަޤްދުކޮށްދިނުމަށް އަމިއްލަ ފަރާތްތައް ހަމަޖެއްސި ނަމަވެސް، ކޯޓުން ކުރާ ހުރިހާ ކައިވެނިތައް ...

Read More »