ކޯޓުގެ ކޮމިޓީތައް

ބިޑް ކޮމިޓީ

ރަޖިސްޓްރާރ އަޙްމަދު ނަޝީދު

މެރިއޭޖް ރަޖިސްޓްރަރ އަޙުމަދު ޢަބުދުﷲ

މީޑިއޭޓަރ ޙައްވާ ޝަޒްނާ އަޙުމަދު

ލީގަލް އޮފިސަރ އާތިފް ޖަލީލް

އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ ޙުސައިން ޝާތިރު އަދުނާން

ސީނިއަރ ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްރޮގްރާމަރ މުޙައްމަދު ސުޢޫދު

އެޗް.އާރު.ކޮމިޓީ

ރަޖިސްޓްރާރ އަޙްމަދު ނަޝީދު

މީޑިއޭޓަރ މުޙައްމަދު ފަޟީލް

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އާމިނަތު ޢަލީ

ލީގަލް އޮފިސަރ އަބޫބަކުރު ޖައުހަރީ

ލީގަލް އޮފިސަރ ސާފިޔަތު މޫސާ

އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ ޙުސައިން ޝާތިރު އަދުނާން

ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ކޮމިޓީ

ސޯޝަލް ވޯކަރ ރިސާލާ މުޙައްމަދު

ރެޖިސްޓްރާރ އަޙްމަދު ނަޝީދު

މީޑިއޭޓަރ މުޙައްމަދު ފަޟީލް