ކޯޓުގެ ކޮމިޓީތައް

ބިޑް ކޮމިޓީ

ރަޖިސްޓްރާރ އަޙްމަދު ނަޝީދު

އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ ޙުސައިން ޝާތިރު އަދުނާން

މީޑިއޭޓަރ މުޙައްމަދު ފަޟީލް

އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ އަޙްސަން ޙަމީދު

ސީނިއަރ ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްރޮގްރާމަރ މުޙައްމަދު ޝާރިފް އަޙްމަދު

ލީގަލް އޮފިސަރ އާތިފް ޖަލީލް

އެޗް.އާރު.ކޮމިޓީ

ރަޖިސްޓްރާރ އަޙްމަދު ނަޝީދު

މީޑިއޭޓަރ މުޙައްމަދު ފަޟީލް

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އާމިނަތު އަލީ

ލީގަލް އޮފިސަރ އަބޫބަކުރު ޖައުހަރީ

ލީގަލް އޮފިސަރ ސާފިޔަތު މޫސާ

އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ ޙުސައިން ޝާތިރު އަދުނާން

ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ކޮމިޓީ

ސޯޝަލް ވޯކަރ ރިސާލާ މުޙައްމަދު

ރެޖިސްޓްރާރ އަޙްމަދު ނަޝީދު

މީޑިއޭޓަރ މުޙައްމަދު ފަޟީލް