ކޯޓު ހުޅުވިފައިހުންނަ ގަޑިތައް

ފެމިލީ ކޯޓު ހުޅުވިފައި ހުންނާނީ ރަސްމީ ދުވަސްތަކުގައި ހެދުނު 8:00 އިން މެންދުރު ފަހު 14:00 އަށެވެ.

ފެމިލީ ކޯޓުން ޚިދުމަތްދޭ ގަޑިތައް:


ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ (ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާ)

08:00 - 13:30

މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމް ބަލައިގަތުން


ހެންވޭރު ޢިމާރާތް (މޫންލައިޓް ހިނގުން)

08:00 - 13:30

ކާވެނީގެ ފޯމް ބަލައިގަތުން

08:00 - 14:00

މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމާއި ފޯމު ދޫކުރުން

08:00 - 13:30

ސިޓީއާއި ތަކެތި ބަލައިގަތުން

08:00 - 13:30

ކާވެންޏަށް ހޭލުންތެރިކުުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރުން

08:00 - 14:00

މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމާއި ފޯމު ދޫކުރުން

08:00 - 13:30

އެހެނިހެން ފޯމާއި ތަކެތި ބަލައިގަތުން

08:00 - 13:30

ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރުން

08:00 - 13:30

ޢިއްދަ ހަމަކުރުން

2023 ވަނަ އަހަރު ފެމިލީ ކޯޓުން ކައިވެނިކޮށްދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިތައް: