ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު


ތާރީޚް
މައުޟޫއު
ތަފްޞީލް
02/21/2019

ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް

02/13/2019

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް

02/13/2019

ކޯޓު އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް

02/13/2019

އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް

02/13/2019

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް

01/31/2019

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް

01/23/2019

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް

01/02/2019

އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް

07/30/2018

މީޑިއޭޓަރރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް

07/12/2018

ކޯޓު އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މީހަކުހޯދުމަށް

1 2 Next › Last »