ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު


ތާރީޚް
މައުޟޫއު
ތަފްޞީލް
04/16/2024

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: ޑްރައިވަރ

03/28/2024

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮެއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު – އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ IUL146-A1/1/2024/7

03/26/2024

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮެއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު – އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ(ވަގުތީ) IUL146-A1/1/2023/58

03/12/2024

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮެއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު – އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ IUL146-A1/1/2023/59

03/09/2024

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮެއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު – އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ IUL146-A1/1/2024/6

03/07/2024

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: ޝަރުޢީ މަޢުޛޫން

02/27/2024

ނަންބަރު IUL)146-A1/1/2024/4) އިޢުލާން ބާޠިލްކުރުން (ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ- ވަގުތީ)

02/27/2024

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: އެޑްމިިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ(ވަގުތީ)

02/25/2024

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮެއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު – އޮފީސް އެސިސްޓެންޓް IUL146-A1/1/2023/55

02/20/2024

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: އެޑްމިިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

1 2 3 11 22 Next › Last »