ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު


ތާރީޚް
މައުޟޫއު
ތަފްޞީލް
02/01/2023

އޭ2 ޝީޓު –ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ވަގުތީ) IUL146-A1/1/2022/60

01/24/2023

އޭ2 ޝީޓު – ސޯޝަލް ވޯކަރ IUL146-A1/1/2022/58

01/16/2023

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: ކޯޓު އޮފިސަރ (ވަގުތީ)

01/10/2023

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

01/09/2023

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: ކޯޓު އޮފިސަރ

01/08/2023

އޭ2 ޝީޓު – ކޯޓު މާސްޓަރ IUL146-A1/1/2022/47

01/02/2023

އޭ2 ޝީޓު – އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ IUL146-A1/1/2022/52

12/27/2022

އޭ2 ޝީޓު – ޓެލެފޯން އޮޕަރޭޓަރ IUL146-A1/1/2022/51

12/22/2022

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ވަގުތީ)

12/13/2022

އޭ2 ޝީޓު – އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ IUL146-A1/1/2022/50

1 2 3 11 17 Next › Last »