ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު


ތާރީޚް
މައުޟޫއު
ތަފްޞީލް
07/16/2024

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: މީޑިއޭޓަރ

07/16/2024

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: ޑްރައިވަރ

07/08/2024

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: ކޯޓު އޮފިސަރ (ވަގުތީ)

06/24/2024

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: ޑްރައިވަރ

06/12/2024

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮެއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު – ޑްރައިވަރ IUL146-A1/1/2024/24

05/22/2024

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: އެޑްމިިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

05/08/2024

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮެއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު – އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ IUL146-A1/1/2024/10

05/08/2024

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮެއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު – އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ވަގުތީ) IUL146-A1/1/2024/15

04/27/2024

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮެއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު – ކޯޓު އޮފިސަރ (ވަގުތީ) IUL146-A1/1/2024/8

04/16/2024

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: ޑްރައިވަރ

1 2 3 11 23 Next › Last »