ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު


ތާރީޚް
މައުޟޫއު
ތަފްޞީލް
10/14/2019

ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން މަޤާމަށް މީހކަު ހޯދުމަށް

10/06/2019

އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ ޓްރޭނީ(ވަގުތީ) މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް

09/11/2019

ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން މަޤާމަށް މީހކަު ހޯދުމަށް

09/05/2019

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަޤާމަށް މީހކަު ހޯދުމަށް

09/05/2019

އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ މަޤާމަށް މީހކަު ހޯދުމަށް

09/05/2019

ޝަރުޢީ މަޢުޛޫނުކަން ކުރުމުގެ ފުރުސަތު

07/16/2019

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަޤާމަށް މީހކަު ހޯދުމަށް

07/16/2019

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުަމަށް

07/11/2019

ޑްރައިވަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް

07/11/2019

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް

1 2 3 4 Next › Last »