ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު


ތާރީޚް
މައުޟޫއު
ތަފްޞީލް
03/12/2018

ސީނިއަރ ފޯރމަންގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް

01/31/2018

ކޯޓު އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މީހަކުހޯދުމަށް

01/29/2018

ޑްރައިވަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް

12/18/2017

ޑްރައިވަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް

07/22/2017

ސީނިއަރ ފޯރމަންގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް