ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު


ތާރީޚް
މައުޟޫއު
ތަފްޞީލް
09/07/2022

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: ލީގަލް އޮފިސަރ

09/06/2022

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

08/18/2022

އޭ2 ޝީޓު – ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން IUL146-A1/1/2022/32

08/17/2022

އޭ2 ޝީޓު – އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ވަގުތީ) IUL146-A1/1/2022/30

08/17/2022

އޭ2 ޝީޓު – ކޯޓު އޮފިސަރ(ވަގުތީ) IUL146-A1/1/2022/15

08/15/2022

ކައިވެންޏަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގައި ކިޔަވައި ދިނުމުގެ ފުރުސަތު: ލެކްޗަރަރ (އިޖުތިމާޢީބައި)

08/11/2022

އޭ2 ޝީޓު – ކޯޓު އޮފިސަރ IUL146-A1/1/2022/29

08/02/2022

އޭ2 ޝީޓު – މީޑިއޭޓަރ (ވަގުތީ) IUL146-A1/1/2022/16

06/20/2022

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ވަގުތީ)

06/20/2022

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ވަގުތީ)

1 2 3 11 14 Next › Last »