• މައްސަލަ ފޯމް
  • ޝަރީޢަތާ ގުޅޭ އެހެނިހެން ފޯމުތައް

ޢާއިލީ އެހެނިހެން މައްސަލަތަކުގެ ދަޢުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމު

ޞުލްޙައަށް އެދި ދަޢުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމު

ވަރިވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު

ވަރިކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު

ވަރިސާބިތުކުރުމަށްއެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު

ވަރިވެފައިވާކަމާމެދު ޝައްކުވެގެން ހުށަހަޅާ ފޯމު

ޙަޟާނަތުގެ ދަޢުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމު

ވާރިޘުން ސާބިތުކުރުމަށްއެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު

ތަރިކައިގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު

ޙުކުމް ތަންފީޛު ކުރުމަށްއެދޭ ފޯމު

ހިބައިން ދިނުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމު

ނަސަބާގުޅޭ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު

ބަލަދުވެރިކަން ސާބިތުކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު

ގެވެށި އަނިޔާއިން ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރަށް ބަދަލު ގެނައުމަށް ނުވަތަ ބާޠިލު ކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު

ގެވެށި އަނިޔާއިން ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު

ވަލީ ހޯދުމަށް ދަޢުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމް

ޚަރަދުގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު

ވަޞިއްޔަތް ތަންފީޛުކުރުމަށްއެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު

ވަޞިއްޔަތުން ދިނުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމު

މަރުސާބިތުވިކަމުގެ ލިޔުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު

ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެދަށުން ކޯޓު އަމުރަށް އެދޭ ފޯމް

ބަދަލު ހަމަޖެއްސުމަށް އެދޭ ފޯމު

ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު

ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް

ވަގުތީ އަމުރަށް އެދޭ ފޯމު

ތަދައްޚުލުވުމަށް އެދޭ ފޯމު

ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކާއި ޓްރައިބިއުނަލްތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތައް އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް

ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން އަލުން ބަލައިދިނުމަށްއެދޭ ފޯމު

ޝަރީއަތުގެ މަޖްލިސް އަޑުއެހުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް

ދަރަނި ރެކޯޑު ސާފުކުރާ ފޯމު (ހިބައާއި ވަޞިއްޔަތުން ދޭ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ)

ހަމަޖައްސާފައިވާ ބަދަލު/ވަކީލު ބާތިލު ކުރުމަށްއެދޭ ފޯމު

ޢާއިލީ މައްސަލަތަކުގައި ޖަވާބު ހުށަހަޅާ ފޯމު

މައްސަލައާގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތަކަށް އެދޭ ފޯމު

އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސްކޮށް ޝަރީޢަތް ހިންގުމަށް ވާ އިޤްރާރު