• މައްސަލަ ފޯމް
  • ޝަރީޢަތާ ގުޅޭ އެހެނިހެން ފޯމުތައް

ޢާއިލީ އެހެނިހެން މައްސަލަތަކުގެ ދަޢުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމު

ޞުލްޙައަށް އެދި ދަޢުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމު

ވަރިވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު

ވަރިކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު

ވަރިސާބިތުކުރުމަށްއެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު

ވަރިވެފައިވާކަމާމެދު ޝައްކުވެގެން ހުށަހަޅާ ފޯމު

ޙަޟާނަތުގެ ދަޢުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމު

ވާރިޘުން ސާބިތުކުރުމަށްއެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު

ތަރިކައިގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު

ޙުކުމް ތަންފީޛު ކުރުމަށްއެދޭ ފޯމު

ހިބައިން ދިނުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމު

ނަސަބާގުޅޭ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު

ބަލަދުވެރިކަން ސާބިތުކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު

ގެވެށި އަނިޔާއިން ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރަށް ބަދަލު ގެނައުމަށް ނުވަތަ ބާޠިލު ކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު

ގެވެށި އަނިޔާއިން ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު

ވަލީ ހޯދުމަށް ދަޢުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމް

ޚަރަދުގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު

ވަޞިއްޔަތް ތަންފީޛުކުރުމަށްއެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު

ވަޞިއްޔަތުން ދިނުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމު

މަރުސާބިތުވިކަމުގެ ލިޔުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު

ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެދަށުން ކޯޓު އަމުރަށް އެދޭ ފޯމް

ޢާއިލީ މައްސަލަތަކުގައި ޖަވާބު ހުށަހަޅާ ފޯމު

ތަދައްޚުލުވުމަށް އެދޭ ފޯމު

ބަދަލު ހަމަޖެއްސުމަށް އެދޭ ފޯމު

ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކާއި ޓްރައިބިއުނަލްތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތައް އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް

ވަގުތީ އަމުރަށް އެދޭ ފޯމު

މައްސަލައާގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތަކަށް އެދޭ ފޯމު

ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން އަލުން ބަލައިދިނުމަށްއެދޭ ފޯމު

ޝަރީއަތުގެ މަޖްލިސް އަޑުއެހުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް

ޢާއިލީ މައްސަލަތަކުގައި ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ހަމަޖެއްސުމަށް އެދޭ ފޯމް

ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް

އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސްކޮށް ޝަރީޢަތް ހިންގުމަށް ވާ އިޤްރާރު

ދަރަނި ރެކޯޑު ސާފުކުރާ ފޯމު (ހިބައާއި ވަޞިއްޔަތުން ދޭ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ)