އިއުލާން


ތާރީޚް
މައުޟޫއު
ތަފްޞީލް
03/09/2022

1443 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހު ކައިވެނިކޮށްދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިތައް

12/30/2021

2022 ވަނަ އަހަރު ފެމިލީ ކޯޓުން ކައިވެނިކޮށްދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިތައް

12/05/2021

ސާބިތުޚަރަދަށް ފައިސާ ނުދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އާއްމުކޮށް ޝާއިޢުކުރުން

11/01/2021

ޑްރައިވަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް

11/01/2021

ސީނިއަރ ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްރޮގްރާމަރ

10/11/2021

ސީނިއަރ ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްރޮގްރާމަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް

08/16/2021

ކޯޓުން ބޭރުގައި ކައިވެނިތައް ކޮށްދޭން ފެށުމާގުޅޭ

08/03/2021

ފެމިލީ ކޯޓުން ކައިވެނިތައް ކޮށްދޭ ދުވަސްތަކާއި ގަޑިތަކަށް ބަދަލުގެނައުން

05/10/2021

އެޗްޕީއޭގެ 2021/38 އެންގުމާ ގުޅިގެން 2021 ވަނައަހަރު ފެމިލީ ކޯޓުން ކައިވެނިކޮށްދޭ ދުވަސްތަކަށް ގެނައިބަދަލު.

04/08/2021

ރަމަޟާން މަހު ކައިވެނިކޮށް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިތައް

1 2 3 4 Next › Last »