އިއުލާން


ތާރީޚް
މައުޟޫއު
ތަފްޞީލް
04/13/2023

އިޢުލާން- ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމަށް އެދި

03/13/2023

1444 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހު ކައިވެނިކޮށްދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިތައް

12/15/2022

2023 ވަނަ އަހަރު ކައިވެނިކޮށްނުދެވޭނެ ދުވަސްތަކާއި، ފެމިލީކޯޓުން ކައިވެނިކޮށްދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިތައް

12/13/2022

ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓް (ފެމިލީ ކޯޓަށް 12 ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ސަޕްލައި ކުރުން)

03/09/2022

1443 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހު ކައިވެނިކޮށްދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިތައް

12/30/2021

2022 ވަނަ އަހަރު ފެމިލީ ކޯޓުން ކައިވެނިކޮށްދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިތައް

12/05/2021

ސާބިތުޚަރަދަށް ފައިސާ ނުދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އާއްމުކޮށް ޝާއިޢުކުރުން

11/01/2021

ޑްރައިވަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް

11/01/2021

ސީނިއަރ ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްރޮގްރާމަރ

10/11/2021

ސީނިއަރ ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްރޮގްރާމަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް

1 2 3 4 Next › Last »