އިއުލާން


ތާރީޚް
މައުޟޫއު
ތަފްޞީލް
03/05/2024

1445 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހާއި ޝައްވާލު މަހުގެ ފުރަތަމަ 7 ދުވަހު ފެމިލީ ކޯޓުން ކައިވެނިކޮށްދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިތައް

12/20/2023

2024 ވަނަ އަހަރު ފެމިލީ ކޯޓުން ކައިވެނިކޮށްދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިތައް

11/12/2023

ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމުތަކާ ގުޅިގެން.

04/13/2023

އިޢުލާން- ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމަށް އެދި

03/13/2023

1444 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހު ކައިވެނިކޮށްދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިތައް

12/15/2022

2023 ވަނަ އަހަރު ކައިވެނިކޮށްނުދެވޭނެ ދުވަސްތަކާއި، ފެމިލީކޯޓުން ކައިވެނިކޮށްދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިތައް

12/13/2022

ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓް (ފެމިލީ ކޯޓަށް 12 ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ސަޕްލައި ކުރުން)

03/09/2022

1443 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހު ކައިވެނިކޮށްދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިތައް

12/30/2021

2022 ވަނަ އަހަރު ފެމިލީ ކޯޓުން ކައިވެނިކޮށްދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިތައް

12/05/2021

ސާބިތުޚަރަދަށް ފައިސާ ނުދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އާއްމުކޮށް ޝާއިޢުކުރުން

1 2 3 5 Next › Last »