ޙުކުުމްތައް


ނިންމި ތާރީޚް
ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު
ބާވަތް
ހުށަހެޅި ފަރާތް
ތަފްސީލް
ސަބް ކެޓަގަރީ
ރިޕޯޓް
08/30/2023
1009/Fm-C/2023
އެހެނިހެން ޚަރަދު ހޯދުމަށް އެދި
ނަންސިއްރުކުރެވިފައި

އެހަޚަރަދަކީ ނަގައިދެވޭނެ ޚަރަދެއްނޫން ކަމަށް އަންގައި ނިންމީ

08/28/2023
1328/Fm-C/2023
ސާބިތު ޚަރަދު ފައިސާ ކެނޑުން
ނަންސިއްރުކުރެވިފައި

ޚަރަދުކަނޑައި ނިންމީ.

08/22/2023
1185/Fm-C/2023
ކުއްޖާގެ ޤާނޫނީބެލެނިވެރިކަން ފޮސްޓަރކުރާ ފަރާތްތަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް އެދި
ނަންސިއްރުކުރެވިފައި

ކުއްޖާގެ ޤާނޫނީ ބެލެނިވެރިކަން ފޮސްޓަރކުރަން އެދޭ ފަރާތާއި ޙަވާލުކޮށް ނިންމީ.

08/20/2023
1318/Fm-C/2023
ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރަކަށް އެދި
ނަންސިރުކުރެވިފައި

އަމރުކޮށް ނިންމީ.

08/15/2023
1288/Fm-C/2023
ސާބިތު ޚަރަދު ކެންޑުމަށް އެދި
ނަންސިއްރުކުރެވިފައި

ޚަރަދު ކަނޑައި ނިންމީ

08/06/2023
1242/Fm-C/2023
ގެވެށިއަނިޔާއިން ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރު ބާޠިލްކުރުމަށްއެދި
ނަންސިއްރުކުރެވިފައި

ގެވެށި އަނިޔާއިން ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރު ބާޠިލްކޮށް ނިންމީ

07/30/2023
1187/Fm-C/2023
ޚަރަދުފައިސާ ކެނޑުމަށް އެދި
ނަންސިއްރުކުރެވިފައި

ޚަރަދު ކަނޑައި ނިންމީ

07/25/2023
1193/Fm-C/2023
ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަވަސް އަމުރަކަށްއެދި
ނަންސިއްރުކުރެވިފައި

ގެވެށިއަނިޔާއިން ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަވަސް އަމުރު ނެރެދީ ނިންމީ

07/25/2023
924/Fm-C/2023
ދަރިންގެ ޚަރަދު ހޯދުމަށްއެދި
ނަންސިއްރުކުރެވިފައި

ދަރިންގެ ޚަރަދު ލައްވާ ނިންމީ.

07/25/2023
1216/Fm-C/2023
ގެވެށި އަނިޔާއިން ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަވަސް އަމުރަކަށް އެދި
ނަންސިއްރުކުރެވިފައި

ގެވެށި އަނިޔާއިން ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރުނެރެ ނިންމީ

1 2 3 11 101 141 Next › Last »