ޙުކުުމްތައް


ނިންމި ތާރީޚް
ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު
ބާވަތް
ހުށަހެޅި ފަރާތް
ތަފްސީލް
ސަބް ކެޓަގަރީ
ރިޕޯޓް
05/16/2019
1425/Fm-C/2017
ތަރިކަ
މުޙައްމަދު އަބޫބަކުރު

ހ.ފާގަމާގެ އަލްމަރުޙޫމް އިސްމާޢީލް އަބޫބަކުރުގެ ތަރިކަ

05/16/2019
196 /Fm-C/2019
ތަރިކަ
މުޙައްމަދު ޢާޞިމް

ގ.ވައިޖެހޭގެއާގެ އަލްމަރުޙޫމް އިބްރާހީމް ރަޝީދުގެ ތަރިކަ

05/16/2019
2320 /Fm-C/2018
ތަރިކަ
ސުދުނާ ޝާހިދު އިބްރާހީމް

ގ.މެންދޫ އަލްމަރުޙޫމް އިބްރާހީމް ޙުސައިންގެ ތަރިކަ

05/16/2019
2636 /Fm-C/2018
ތަރިކަ
އާމިނަތު ނިލްނާ

މ.ސަރުމާގެ އަލްމަރުޙޫމާ ސަކީނާ ޔޫސުފްގެ ތަރިކަ

05/15/2019
486/Fm-C/2019
ވާރިޘުން ސާބިތުކުރުމަށް
ރައުޝަން ޢަބްދުﷲ ޖަލީލް

ހ.އޯލްވޭޒްހެޕީހައުސް އަލްމަރްޙޫމް ޢަބްދުﷲ ޖަލީލުގެ ވާރިޘުން ސާބިތުކުރުމަށްއެދި ހުށަހެޅި މައްސަލަ

05/15/2019
1138/Fm-C/2018
ތަރިކަ
ޢަލީ ޔަޒްދާން މަޢާޛު

ގ.މޫންލައިޓްވިޔު އަލްމަރުޙޫމް ޢަބްދުﷲ މަޢާޛުގެ ތަރިކަ

05/12/2019
917/Fm-C/2018
ތަރިކަ
މުޙައްމަދު މިޝްޢާލް ޢަލީ ރަޝީދު

މ.ގައްދަޑުގެ އަލްމަރުޙޫމާ މަރްޔަމް ޢަބްދުﷲ ލަޠީފް ގެ ތަރިކަ

05/12/2019
2314/Fm-C/2018
ތަރިކަ
ޚާލިދު ޢަބްދުލްމަޖީދު

ހ.ލަންޓަން އަލްމަރުޙޫމް ޑރ.ޢަބްދުލްމަޖީދު ޢަބްދުލްބާރީގެ ތަރިކަ

04/29/2019
1705/FmC/2018
ތަރިކަ
މުޙައްމަދު ޟިރާރު

ހ.ޒިންކް އަލްމަރުޙޫމް ޒަކަރިއްޔާ ޢަލީ ޝިހާމް ގެ ތަރިކަ

-
04/29/2019
2209 /Fm-C/2017
ތަރިކަ
ޢާއިޝަތު ވަޙީދާ

ގ.ހަޒްވިއު އަލްމަރުޙޫމް މުޙައްމަދު ޙިލްމީގެ ތަރިކަ

-
1 2 3 11 36 Next › Last »