ޙުކުުމްތައް


ނިންމި ތާރީޚް
ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު
ބާވަތް
ހުށަހެޅި ފަރާތް
ތަފްސީލް
ސަބް ކެޓަގަރީ
ރިޕޯޓް
01/12/2023
2294/Fm-C/2022
ޚަރަދު ފައިސާ ކެނޑުމަށް އެދި
ނަން ސިއްރުކުރެވިފައި

ޚަރަދުފައިސާ ކަނޑައި ނިންމީ.

12/29/2022
2098/Fm-C/2022
ހުކުމްތަންފީޛު ދަރިންގެ ޚަރަދު
ނަން ސިއްރުކުރެވިފައި

ފެމިލީ ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2098/Fm-C/2022 ޤަޟިއްޔާއަކީ ގަވާއިދު ނަންބަރު R-102/2022 (ފެމިލީ ކޯޓުގެ ޢާއިލީ އިޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދު) ގެ 91 ވަނަ މާއްދާގެ (ކ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެއްކަން އެމައްސަލައިގެ ލިއުންތަކުން އެގެން އޮންނާތީ، މިހިނދުގައި މިމައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދާނެ ތަނެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މިގޮތުގެ މަތިން ޙުކުމްކޮށް މިޤަޟިއްޔާ ނިންމީއެވެ.

12/29/2022
2099/Fm-C/2022
ޙުކުމްތަންފީޛުކުރުމަށްއެދި (ދަރިންގެ ޚަރަދު)
ނަން ސިއްރުކުރެވިފައި

ފެމިލީ ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2099/Fm-C/2022 ޤަޟިއްޔާއަކީ ގަވާއިދު ނަންބަރު R-102/2022 (ފެމިލީ ކޯޓުގެ ޢާއިލީ އިޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދު) ގެ 91 ވަނަ މާއްދާގެ (ކ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެއްކަން އެމައްސަލައިގެ ލިއުންތަކުން އެގެން އޮންނާތީ، މިހިނދުގައި މިމައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދާނެ ތަނެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މިގޮތުގެ މަތިން ޙުކުމްކޮށް މިޤަޟިއްޔާ ނިންމީއެވެ.

12/28/2022
2245/Fm-C/2022
ގެވެށިއަނިޔާއިން ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަވަސް އަމުރު މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް އެދި
ނަން ސިއްރުކުރެވިފައި

އަމުރުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 01 (އެކެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އިތުރުކޮށް ނިންމީ

12/28/2022
2245/Fm-C/2022
ގެވެށިއަނިޔާއިން ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަވަސް އަމުރު މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް އެދި
ނަން ސިއްރުކުރެވިފައި

ގެވެށިއަނިޔާއިން ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަވަސް އަމުރު ނެރެދީ ނިންމީ.

12/21/2022
2028/Fm-C/2022
ދަރިއަކުބަލާ ބޮޑުކުރުން އެހެންމީހަކާ ޙަވާލުކުރުމަށް އެދި
ނަން ސިއްރުކުރެވިފައި

ކުއްޖާ ބެލުމުގައި ބޭސްފަރުވާއާއި ކިޔަވާދިނުމާއި ޗުއްޓީއަށް ރާއްޖޭން ބޭރަށް ގެންދިއުމާއި ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައިކަންތައްތަށްކުރުމާއި، ނިންމަންޖެހޭ ނިންމުންތައް ނިމުމުގެ އިޚްތިޔާރާއި ބާރު ޖުއްޖާ ބަލާ ބޮޑުކުރަމުންގެންދާ ފަރާތަށް ލިބިގެންވާކަމަށް ކަނޑައަޅައި ނިންމީ.

12/20/2022
2110/Fm-C/2022
ވަލީ ހޯދުމަށް އެދި
ނަން ސިއްރުކުރެވިފައި

ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ޙާޟިރުވެ، މި މައްސަލަ ބާޠިލުކޮށްދިނުމަށް އެދިފައިވާތީ، ގަވާއިދު ނަންބަރު: 2022/R-102 (ފެމިލީ ކޯޓުގެ ޢާއިލީ އިޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދު ގެ 79 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ށ) އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، މި މައްސަލަ ބާޠިލުކޮށް، މި ޤަޟިއްޔާ ނިންމީއެވެ.

12/19/2022
1956/Fm-C/2022
އެހެނިހެން ޚަރަދު ހޯދުމަށް އެދި
ނަން ސިއްރުކުރެވިފައި

އެހެނިހެން ޚަރަދު ލައްވާ ނިންމީ

12/13/2022
2222/Fm-C/2022
ރައްކާތެރި ކުރުމުގެ އަމުރަށް އެދި
ނަން ސިއްރުކުރެވިފައި

ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރު ނެރެދީ ނިންމީ.

12/12/2022
2237/Fm-C/2022
ސާބިތު ޚަރަދުގެ ފައިސާ ކެނޑުމަށްއެދި
ނަން ސިއްރުކުރެވިފައި

ޚަރަދު ކަނޑައި ނިންމީ.

1 2 3 11 101 131 Next › Last »