ޙުކުުމްތައް


ނިންމި ތާރީޚް
ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު
ބާވަތް
ހުށަހެޅި ފަރާތް
ތަފްސީލް
ސަބް ކެޓަގަރީ
ރިޕޯޓް
11/30/2023
1184/Fm-C/2022
މައިންބަފައިންކުރެ ކުއްޖާ އިޚްތިޔާރު ކުރާފަރާތެއް ކަނޑައެޅުމަށްއެދި
ނަންސިއްރުކުރެވިފައި

ދަރިފުޅުގެ މަންމައާއި ދަރިފުޅު ޙަވާލުކޮށް ނިންމީ

11/29/2023
1824/Fm-C/2023
ކުއްޖާގެ ޤާނޫނީބެލެނިވެރިކަން ފޮސްޓަރކުރާ ފަރާތްތަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް އެދި
ނަންސިއްރުކުރެވިފައި

ކުއްޖާގެ ޤާނޫނީ ބެލެނިވެރިކަން ފޮސްޓަރކުރަން އެދޭ ފަރާތާއި ޙަވާލުކޮށް ނިންމީ.

11/28/2023
2003/Fm-C/2023
ދަރިފުޅުގެ ޚަރަދާއި އެހެނިހެން ޚަރަދު ހޯދުމަށް އެދި
ނަންސިއްރުކުރެވިފައި

ދަރިންގެ ޚަރަދާއި އެހެނިހެން ޚަރަދުލައްވާ ނިންމީ.

11/26/2023
2027/Fm-C/2023
ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރަށްއެދި
ނަންސިއްރުކުރެވިފައި

ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރު ނެރެދީ ނިންމީ.

11/16/2023
1781/Fm-C/2023
ކުއްޖާގެ ޤާނޫނީބެލެނިވެރިކަން ފޮސްޓަރކުރާ ފަރާތްތަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް އެދި
ނަންސިއްރުކުރެވިފައި

ޤާނޫނީ ބެލެނިވެރިކަން ފޮސްޓަރކުރާ ފަރާތަށް ބަދަލުކޮށް ނިންމީ.

09/06/2023
1189 Fm-C 2023
ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ކުރި ކާވެންޏާމެދު ގޮތެއް ކަނޑައަޅައި ދިނުމަށް އެދި
ނަންސިއްރުކުރެވިފައި

ވަރިކާވެނި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާ ބެހޭ ޤަވައިދުގެ 33 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާކަން ޝަރީޢަތަށް އެގެން އޮންނާތީ، ކާވެނި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ހުށަހެޅުމުން މި ކައިވެނި ރަޖިސްޓްރީކޮށްދެވޭނެކަމަށް ޝަރީޢަތުން ކަނޑައަޅައި މިގޮތުގެމަތިން ޙުކުމްކޮށް ނިންމީ.

08/30/2023
1009/Fm-C/2023
އެހެނިހެން ޚަރަދު ހޯދުމަށް އެދި
ނަންސިއްރުކުރެވިފައި

އެހަޚަރަދަކީ ނަގައިދެވޭނެ ޚަރަދެއްނޫން ކަމަށް އަންގައި ނިންމީ

08/28/2023
1328/Fm-C/2023
ސާބިތު ޚަރަދު ފައިސާ ކެނޑުން
ނަންސިއްރުކުރެވިފައި

ޚަރަދުކަނޑައި ނިންމީ.

08/22/2023
1185/Fm-C/2023
ކުއްޖާގެ ޤާނޫނީބެލެނިވެރިކަން ފޮސްޓަރކުރާ ފަރާތްތަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް އެދި
ނަންސިއްރުކުރެވިފައި

ކުއްޖާގެ ޤާނޫނީ ބެލެނިވެރިކަން ފޮސްޓަރކުރަން އެދޭ ފަރާތާއި ޙަވާލުކޮށް ނިންމީ.

08/20/2023
1318/Fm-C/2023
ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރަކަށް އެދި
ނަންސިރުކުރެވިފައި

އަމރުކޮށް ނިންމީ.

1 2 3 11 101 142 Next › Last »