ޙުކުުމްތައް


ނިންމި ތާރީޚް
ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު
ބާވަތް
ހުށަހެޅި ފަރާތް
ތަފްސީލް
ސަބް ކެޓަގަރީ
ރިޕޯޓް
09/04/2022
1295/Fm-C/2022
އެހެނިހެން ޚަރަދު ހޯދުމަށް އެދި
ނަން ސިއްރުކުރެވިފައި

އެހެނިހެން ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ޚަރަދުވެފައިވާ ފައިސާ 2 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޯޓަަށް ދައްކަން އަންގައި ނިންމީ

09/01/2022
1270/Fm-C/2022
ސާބިތުވެފައިވާ ޚަރަދު ކެނޑުމަށް އެދި
ނަން ސިއްރުކުރެވިފައި

01.06.2022 ގެ ނިޔަލަށް ދައްކަންޖެހޭ ކަމަށް ރެކޯޑުތަކުން ފެންނަންހުރި ފައިސާ ދައްކަންނުޖެހޭނެ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މީގެ ފަހުން ޚަރަދު ފައިސާ ކޯޓުން ބޭރުން ދައްކަމުން ގެންދިޔުމަށް އަންގައި ނިންމީ.

08/31/2022
1313/Fm-C/2022
ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރަށް އެދި
ނަން ސިއްރުކުރެވިފައި

ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރު ނެރެދީ ނިންމީ.

08/28/2022
1315/Fm-C/2022
ޚަރަދު ފައިސާ ކެނޑުމަށް އެދި
ނަން ސިއްރުކުރެވިފައި

ޚަރަދު ކަނޑައި ނިންމީ

08/25/2022
1556/Fm-C/2022
ގެވެށިއަނިޔާއިން ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަވަސް އަމުރަށް އެދި
ނަން ސިއްރުކުރެވިފައި

ގެވެށި އަނިޔާއިން ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަވަސް އަމުރު ނެރެދީ ނިންމީ.

08/16/2022
1284/Fm-C/2022
ޚަރަދު ފައިސާ ކެނޑުމަށް އެދި
ނަން ސިއްރުކުރެވިފައި

ޚަރަދުފައިސާ ކަނޑައި ނިންމީ.

08/14/2022
1382/Fm-C/2022
ގެވެށިއަނިޔާއިން ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަވަސް އަމުރަށް އެދި
ނަން ސިއްރުކުރެވިފައި

ގެވެށިއަނިޔާއިން ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަވަސް އަމުރު ނެރެދީ ނިންމީ.

08/04/2022
1312/Fm-C/2022
ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރަށް އެދި
ނަން ސިއްރުކުރެވިފައި

ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރު ނެރެދީ ނިންމީ.

08/04/2022
639/Fm-C/2022
ގެވެށިއަނިޔާއިން ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަވަސް އަމުރަށް އެދި
ނަން ސިއްރުކުރެވިފައި

ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރު ނެރެދެވެން ނެތް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ނިންމީ.

07/07/2022
1243/Fm-C/2022
ސުޕަވިޜަން އަމުރަކަށް އެދި
ނަން ސިއްރުކުރެވިފައި

ސުޕަވިޜަން އަމުރު ނެރެދީ ނިންމީ.

1 2 3 11 101 119 Next › Last »