ޙުކުުމްތައް


ނިންމި ތާރީޚް
ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު
ބާވަތް
ހުށަހެޅި ފަރާތް
ތަފްސީލް
ސަބް ކެޓަގަރީ
ރިޕޯޓް
06/14/2022
1098/Fm-C/2022
ސާބިތުވެފައިވާ ޚަރަދު ކެނޑުމަށް އެދި
ނަން ސިއްރުކުރެވިފައި

ކޯޓަށް ދައްކަންޖެހޭ ޚަރަދު ފައިސާ ކައިނޑައި ނިންމީ

06/06/2022
850/Fm-C/2022
ވަލީ ހޯދުމަށް އެދި
ނަން ސިއްރުކުރެވިފައި

ޙާކިމްގެ ވަލީއަށް މިކައިވެނީކޮށްދިނުމަށް އަންގައި ޣައިރުޙާޟުރު ޙާޟިރުގައި ޙުކުމްކޮށް ނިންމީ

05/30/2022
1755/Fm-C/2021
ކުއްޖާއާ ބައްދަލުކުރެވޭނެ ގޮތެއް ކަނޑައަޅައި ދިނުމަށް އެދި
ނަން ސިއްރުކުރެވިފައި

ނަންބަރު 1755/Fm-C/2021 ޤަޟިއްޔާ:
ކުއްޖާއާ ބައްދަލުކުރުމަށް ވަގުތު ކަނޑައަޅާ ނިންމީ.

05/30/2022
2239/Fm-C/2021
ދަރިންނާ ބައްދަލުކުރުމަށް ވަކި ގަޑިތަކެއް ވަކި ގޮތްތަކެއް ކަނޑައަޅައި ދިނުމަށް އެދި
ނަން ސިއްރުކުރެވިފައި

ނަންބަރު 2239/Fm-C/2021 ޤަޟިއްޔާ:
ކުއްޖާއާ ބައްދަލުކުރުމަށް ވަގުތު ކަނޑައަޅާ ނިންމީ.

05/29/2022
909/Fm-C/2022
ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރަށް އެދި
ނަން ސިއްރުކުރެވިފައި

އަމުރުނެރެ ނިންމީ.

05/26/2022
869/Fm-C/2022
ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރަށް އެދި
ނަން ސިއްރުކުރެވިފައި

އަމުރުނެރެ ނިންމީ

05/26/2022
800/Fm-C/2022
ގެވެށި އަނިޔާއިން ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަވަސް އަމުރަކަށް އެދި
ނަން ސިއްރުކުރެވިފައި

ގެވެށި އަނިޔާއިން ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަވަސް އަމުރުނެރެ ނިންމީ.

05/25/2022
803/Fm-C/2022
ޙުކުމްތަންފީޛުކުރުމަށް (ދަރިންގެ ޚަރަދު)
ނަން ސިއްރުކުރެވިފައި

ސާބިތު ފައިސާ ދައްކާ ޚަލާޞް ކުރުމާމެދު ދެ ފަރާތުން އެއްބަސްވެފައިވާތީ ދެފަރާތުން އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ގިނަވެގެން 14 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި 10000 ރުފިޔާގެ މަގުން ސާބިތު ޚަރަދު ދެއްކުމަށާއި އަދި މަހުން މަހަށް ދައްކަންޖެހޭ 4000 ރުފިޔާވެސް ޙުކުމާ އެއްގޮތަށް ދައްކަމުން ދިޔުމަށް ޙުކުމްކޮށް މައްސަލަ ނިންމީ.

05/19/2022
620/Fm-C/2022
ޙުކުމްތަންފީޛުކުރުމަށް (އެހެނިހެން ޚަރަދު)
ނަން ސިއްރުކުރެވިފައި

ދެފަރާތުން އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތަށް ދެ މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސާބިތު ޚަރަދު ދެއްކުމަށް ޙުކުމްކޮށް މައްސަލަ ނިންމީ

05/18/2022
812/Fm-C/2022
ޙުކުމްތަންފީޛުކުރުމަށް (ޢިއްދާގެ ޚަރަދު)
ނަން ސިއްރުކުރެވިފައި

ސާބިތު ޚަރަދު ދެއްކުމާމެދު ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި އެއްބަސްވުމަކަށް އާ ދެވިފައި ނުވާތީ ޝަރީޢަތަށް ލިބިފައިވާ ބާރުގެ ދަށުން 15 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސާބިތު ޚަރަދު ދެއްކުމަށް އަންގާ މައްސަލަ ނިންމީ

1 2 3 11 101 116 Next › Last »