ޙުކުުމްތައް


ނިންމި ތާރީޚް
ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު
ބާވަތް
ހުށަހެޅި ފަރާތް
ތަފްސީލް
ސަބް ކެޓަގަރީ
ރިޕޯޓް
03/05/2019
218 /Fm-C/2019
ތަރިކަ
އަސްޢަދު ޢަލީ

މ.ވާރޭވިލާ އަލްމަރުޙޫމް ޢަލީ ޙުސައިން ގެ ތަރިކަ

03/05/2019
487 /Fm-C/2019
ވާރިޘުން ސާބިތުކުރުމަށް
އަސްޢަދު ޢަލީ

މ.ވާރޭވިލާ އަލްމަރުޙޫމް ޢަލީ ޙުސައިން ގެ ވާރިޘުން ސާބިތުކުރުމަށް

03/04/2019
2574 /Fm-C/2018
ހިބައިން ދިނުން
އިސްމާޢީލް ރަޝީދު

ހ.އީވާއު އެވެ ކިޔާގޯތި ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި ހ.އީވާއު އިސްމާޢީލް ރަޝީދު ހުށަހެޅި މައްސަލަ

03/03/2019
2503 /Fm-C/2018
ވަޞިއްޔަތުން ދިނުމަށް
ފާތިމަތު ޝިރީން ޢަބްދުﷲ

ވަޞިއްޔަތުން ދިނުމަށްއެދި މ.ސެރީން ފާތިމަތު ޝީރީން ޢަބްދުﷲ ހުށަހެޅި މައްސަލަ

03/03/2019
2697 /Fm-C/2018
ވަޞިއްޔަތުން ދިނުމަށް
ޖިނާޙު

މ.މަހިކުރި އެވެ ކިޔާ ބަންޑާރަގޯތި ވަޞިއްޔަތުން ދިނުމަށްއެދި ހުށަހެޅި މައްސަލަ

02/28/2019
569 /Fm-C/2017
ތަރިކަ
މޫސާ ޢަބްދުﷲ

ހ.ބްލޫސްކައި އަލްމަރުޙޫމް ޢަބްދުﷲ ނަޢީމް ގެ ތަރިކަ

02/28/2019
2154 /Fm-C/2018
ތަރިކަ
ޢާއިޝާތު ޝީނީޒް ނުޢުމާން

މއ.ނެވަރކޯން އަލްމަރުޙޫމް ނުޢުމާން އިބްރާހީމް ގެ ތަރިކަ

02/27/2019
801 /Fm-C/2018
ތަރިކަ
އިބްރާހީމް ޝަރީފް

މ.ޓެމަރިސްކް އަލްމަރުޙޫމް މުޙައްމަދު ޙުސައިންގެ ތަރިކަ

02/27/2019
1040 /Fm-C/2018
ހިބައިން ދިނުން
ޙުސައިން ޤާސިމް ތައްޚާން

މ.ޒާރފް އެވެ ކިޔާ ގޯތި ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި މ.ކެންރޯމާގެ ޙުސައިން ޤާސިމް ތައްޚާން ހުށަހެޅި މައްސަލަ

02/26/2019
1559 /Fm-C/2018
ތަރިކަ
އަޙްމަދު ޝަރީފް

ހ.ޗަންޕާގެ އަލްމަރުޙޫމާ ސަކީނާ ޢަބްދުﷲ ގެ ތަރިކަ

1 2 3 11 31 Next › Last »