ޙުކުުމްތައް


ނިންމި ތާރީޚް
ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު
ބާވަތް
ހުށަހެޅި ފަރާތް
ތަފްސީލް
ސަބް ކެޓަގަރީ
ރިޕޯޓް
01/30/2019
2356 /Fm-C/2018
ތަރިކަ
ތުއްތުކަލޯ

ހ.ރާތު އަލްމަރުޙޫމާ ރަޟިއްޔާ ގެ ތަރިކަ

01/23/2019
1892/Fm-C/2018
ހިބައިން ދިނުން
ޢަބްދުލްޢަޒީޒް މުޙައްމަދު

ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި ގ.ޕީކޮކް ޢަބްދުލްޢަޒީޒް މުޙައްމަދު ހުށަހެޅި މައްސަލަ

01/16/2019
2616 /Fm-C/2018
ވާރިޘުން ސާބިތުކުރުމަށް
ޚަދީޖާ ރީޝާ

ވާރިސުން ސާބިތުކުރުމަށްއެދި ދަނޑިމަގު އާކުރި ޏ.ފުވައްމުލައް ޚަދީޖާ ރީޝާ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

01/14/2019
2037 /Fm-C/2018
ތަރިކަ
އިބްރާހިމް ރިވާން

ހ.ވިލަގު އަލްމަރުޙޫމާ ޞަފިއްޔާ ޢުމަރުގެ ތަރިކަ

01/10/2019
288/Fm-C/2018
ހިބައިން ދިނުން
އާމިނަތު ޢަލީ

ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި ވ.ގޯރަން އާމިނަތު ޢަލީ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

01/10/2019
706/Fm-C/2018
ތަރިކަ
އިބްރާހީމް ރަޝީދު

މއ.ޖައިލަމް އަލްމަރުޙޫމާ ޝަމީމާ ޙުސައިންގެ ތަރިކަ

01/10/2019
1161/Fm-C/2018
ވަޞިއްޔަތުން ދިނުމަށް
ޙަލީމާ ޙުސައިން

ވަޞިއްޔަތުން ދިނުމަށްއެދި މ.ސިތާރާ ޙަލީމާ ޙުސައިން ހުށަހެޅި މައްސަލަ

01/10/2019
1906/Fm-C/2018
ހިބައިން ދިނުން
މުޙައްމަދު ޙުސައިން

ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި މ.ކޯރަލްޑޭލް މުޙައްމަދު ޙުސައިން ހުށަހެޅި މައްސަލަ

01/10/2019
2255/Fm-C/2018
ވަޞިއްޔަތުން ދިނުމަށް
އަޙްމަދު ވަޙީދު

ވަޞިއްޔަތުން ދިނުމަށްއެދި މއ.ގުލާބީގެ އަޙްމަދު ވަޙީދު ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

01/10/2019
1882 /Fm-C/2018
ހިބައިން ދިނުން
ފާޠިމަތު ޙަސަން މަނިކު

ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި މ.ސްވޯނީ ފާޠިމަތު ޙަސަންމަނިކު ހުށަހެޅި މައްސަލަ

1 2 3 11 28 Next › Last »