ޙުކުުމްތައް


ނިންމި ތާރީޚް
ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު
ބާވަތް
ހުށަހެޅި ފަރާތް
ތަފްސީލް
ސަބް ކެޓަގަރީ
ރިޕޯޓް
07/04/2019
2798/Fm-C/2018
ތަރިކަ
އިބްރާހީމް ޙަސަން ފުޅު

މއ.މެންޝަންހައުސް އަލްމަރުޙޫމާ އާމިނަތު ޙަސަން ގެ ތަރިކަ

07/03/2019
1961/Fm-C/2018
ހިބައިން ދިނުން
ޙަސަން ނާޝިދު، ސަލްމާ ފިކުރީ

ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި މ.މޭގަ ޙަސަން ނާޝިދު އާއި ސަލްމާ ފިކުރީ ހުށަހެޅި މައްސަލަ

07/02/2019
729/Fm-C/2019
ހިބައިން ދިނުން
އިބްރާހީމް ޙަސަން ފުޅު

ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި މއ.ލިޒްބަން އިބްރާހީމް ޙަސަންފުޅު ހުށަހެޅި މައްސަލަ

07/02/2019
2220/Fm-C/2018
ތަރިކަ
ވިދާދު ޙަސަން

ގ.ކޯބިން އަލްމަރުޙޫމް ޙަސަން މުޙައްމަދު ގެ ތަރިކަ

06/30/2019
225/Fm-C/2019
ތަރިކަ
ޢަލީ ރަޝީދު

ގ.ފްލައިންގޓައިގަރ އަލްމަރުޙޫމާ ޢާއިޝަތު ދޮންޢަލިބެހޮއްކޮ ގެ ތަރިކަ

06/26/2019
398/Fm-C/2019
ހިބައިން ދިނުން
އާމިނަތު ޒަމީލް

ހިބައިންދިނުމަށްއެދި ގ.ހައްދުންމަތީދެކުނުގެ އާމިނަތު ޒަމީލް ހުށަހެޅި މައްސަލަ

06/24/2019
732/Fm-C/2019
ވާރިޘުން ސާބިތުކުރުމަށް
އަޙްމަދު ފަޔާޟް

ވާރިޘުން ސާބިތުކުރުމަށްއެދި މ.ރިޒާމަންދުވާދީ އަޙްމަދު ފަޔާޟް ހުށަހެޅި މައްސަލަ

06/24/2019
2239/Fm-C/2018
ތަރިކަ
އަޙްމަދު ޝިހާބް

ގ.ސަންސައިޑްވިލާ އަލްމަރުޙޫމް ޝައުކަތު މޫސާ ގެ ތަރިކަ

06/24/2019
2541/Fm-C/2018
ހިބައިން ދިނުން
މުޙައްމަދު ޝަރީފް

ހިބައިންދިނުމަށްއެދި މއ.ހެލެބެލިގަސްދޮށުގެ މުޙައްމަދު ޝަރީފް ހުށަހެޅި މައްސަލަ

06/20/2019
697/Fm-C/2019
ހިބައިން ދިނުން
މަރްޔަމް ވަޙީދާ

ހިބައިން ދިނުމށްއެދި މ.ޕެޓީބާރޑް މަރްޔަމް ވަޙީދާ ހުށަހެޅި މައްސަލަ

1 2 3 11 38 Next › Last »