ޙުކުުމްތައް


ނިންމި ތާރީޚް
ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު
ބާވަތް
ހުށަހެޅި ފަރާތް
ތަފްސީލް
ސަބް ކެޓަގަރީ
ރިޕޯޓް
05/02/2023
141/Fm-C/2023
ގެވެށިއަނިޔާއިން ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރަށް އެދި
ނަންސިއްރުކުރެވިފައި

ގެވެށިއަނިޔާގެ އަމުރު ނެރެދޭންޖެހޭ ފަދަ ހާލަތެއް މިވަގުތު ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅާ ނިންމީ

04/18/2023
182/Fm-C/2023
ޙަޟާނަތު ހޯދުމަށް އެދި
ނަންސިރުކުރެވިފައި

ދަޢުވާކުރާފަރާތުން މައްސަލައިގެ ދަޢުވާފޯމް ބާޠިލްކޮށް ނިންމީ.

04/16/2023
314/Fm-C/2023
ޙަޟާނަތު ހޯދުމަށް އެދި
ނަންސިއްރުކުރެވިފައި

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ދަޢުވާދޫކޮށް ބަޔާންދީފައިވާތީ ބާޠިލްކުރެވިފައި

04/10/2023
470/Fm-C/2023
ކޯޓު މެދުވެރިނުކޮށް ފައިސާދީފައިވާކަން ސާބިތުކުރުމަށް
ނަންސިރުކުރެވިފައި

ކޯޓު މެދުވެރިނުކޮށް ފައިސާ ދައްކާފައިވާކަމަށް ސާބިތުވާތީ ނިންމީ.

04/06/2023
538/Fm-C/2023
ޙުކުމް ތަންފީޛު ދަރިންގެ ޚަރަދު
ނަންސިރުކުރެވިފައި

މިއަދު (06 އެޕްރީލު 2023) އިން ފެށިގެން ކޮންމެ މަހަކު މަދުވެގެން 2500 (ދެހާސް ފަސްސަތޭކަ) ރުފިޔާގެ މަގުން ދައްކަމުންގޮސް، ގިނަވެގެން 45 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޯޓަށް ފައިސާ ދައްކާ ޚަލާޞްކުރުމަށް އަންގާ ނިންމީ.

04/05/2023
1581/Fm-C/2022
ދަރިފުޅާ ބައްދަލުކުރެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސާ ދިނުމަށް އެދި
ނަންސިރުކުރެވިފައި

މި މައްސަލައިގެ ދަޢުވާފޯމް ބާޠިލްކޮށް، މި ޤަޟިއްޔާ ނިންމީއެވެ.

04/03/2023
501/Fm-C/2023
ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރަކަށް އެދި
ނަންސިރުކުރެވިފައި

ރައްކާތެރި ކުރމުގެ އަމުރުނެރެ ނިންމީ

03/14/2023
161/Fm-C/2023
ވަލީ ހޯދުމަށް އެދި
ނަންސިރުކުރެވިފައި

ވަލީ ދިނުމަށް ވަލީވެރިޔާ އިންކާރުކޮށްފައިނުވާތީ، ޙާކިމްގެ ވަލީއަށް ކާވެނި ކޮށްދިނުމަށް އަންގާ ނިންމީ.

03/14/2023
401/Fm-c/2023
ގެވެށިއަނިޔާއިން ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަވަސް އަމުރަކަށް އެދި
ނަންސިރުކުރެވިފައި

ގެވެށިއަނިޔާއިން ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަވަސް އަމުރު ނެރެދީ ނިންމީ.

03/13/2023
2260/Fm-C/2022
ޚަރަދަށް ބަދަލުގެނައުމަށް އެދި
ނަންސިރުކުރެވިފައި

ޚަރަދަށް ބަދަލުގެނެސް ނިންމީ.

1 2 3 11 101 137 Next › Last »