ޙުކުުމްތައް


ނިންމި ތާރީޚް
ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު
ބާވަތް
ހުށަހެޅި ފަރާތް
ތަފްސީލް
ސަބް ކެޓަގަރީ
ރިޕޯޓް
06/10/2024
943/Fm-C/2024
ރައްކާތެރި ކުރުމުގެ އަމުރު
ނަންސިއްރުކުރެވިފައި

އަމުރު ނެރެދީ ނިންމީ.

04/30/2024
2222/Fm-C/2023
އެހެނިހެން ޚަރަދު
ނަންސިއްރުކުރެވިފައި

އެހެނިހެން ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވާ 1431.97ރ 30.04.2024 އިން ފެށިގެން 15 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދައްކާޚަލާސްކުރުމަށް އަންގާ ނިންމީ.

04/25/2024
528/Fm-C/2024
ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ދަރިފުޅާއެކު ޖޮއިޓް ބޭންކް އެކައުންޓެއް ހުޅުވުން
ނަންސިއްރުކުރެވިފައި

އެދިފައިވާ ފަދައިން ބޭންކް އެކައުންޓް ހުޅުވުމަށް ހުރަހެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ނިންމީ

03/27/2024
505/Fm-C/2024
ޚަރަދު ކެނޑުމަށް
ނަންސިއްރުކުރެވިފައި

ޚަރަދު ކަނޑައި ނިންމީ

03/25/2024
52/Fm-C/2024
ކުއްޖާގެ ޤާނޫނީ ބެލެނިވެރިކަން ފޮސްޓަރކުރާ ފަރާތްތަކަށް ބަދަލިކުރުން
ނަންސިއްރުކުރެވިފައި

ކުދިންގެ ޤާނޫނީ ބެލެނިވެރިކަން ފޮސްޓަރކުރަންއެދޭ ފަރާތާއި ޙަވާލުކޮށް ނިންމީ.

03/24/2024
455/Fm-C/2024
ދަރިންގެ ޚަރަދުހޯދުމަށް
ނަންސިއްރުކުރެވިފައި

ޚަރަދު ލައްވާ ނިންމީ.

03/20/2024
371/Fm-C/2024
ޚަރަދު ކެނޑުމަށް
ނަންސިއްރުކުރެވިފައި

ޚަރަދު ކަނޑައި ނިންމީ.

02/26/2024
1166/Fm-C/2023
ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ދަރިފުޅު އަނބުރާ މަންމައާ ހަވާލުކުރުން
ނަންސިއްރުކުރެވިފައި

ދަރިފުޅު މަންމައާ ހަވާލުކުރާނެ ތަނެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ނިންމީ

02/20/2024
988/Fm-C/2023
ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ދަރިފުޅު އަނބުރާ މައިންބަފައިންނާ ހަވާލުކުރުން
ނަންސިއްރުކުރެވިފައި

ކުއްޖާ މައިންބަފައިންނާ ހަވާލުކުރާނެ ތަނެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ނިންމީ.

02/19/2024
26/Fm-C/2024
ކުއްޖާގެ ޤާނޫނީ ބެލެނިވެރިކަން ފޮސްޓަރކުރާ ފަރާތްތަކަށް ބަދަލިކުރުން
ނަންސިއްރުކުރެވިފައި

19.02.2024އިން ފެށިގެން ކުއްޖާގެ އުމުރުން 18 އަހަރު ފުރެންދެން ކުއްޖާގެ ޤާނޫނީ ބެލެނިވެރިކަން ފޮސްޓަރކުރަންއެދޭ ފަރާތްކަމުގައިވާ ށ.މާއުނގޫދޫ ރޫބީ އަޙްމަދު ޞަބްރީ އާއި ރ.ކަނދޮޅުދޫ ފެންފިޔާޒުގެ ފާތިމަތު ނުޒުހަތު އާއި ޙަވާލުކޮށް ނިންމީ.

1 2 3 11 101 143 Next › Last »