ޙުކުުމްތައް


ނިންމި ތާރީޚް
ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު
ބާވަތް
ހުށަހެޅި ފަރާތް
ތަފްސީލް
ސަބް ކެޓަގަރީ
ރިޕޯޓް
07/25/2019
389 /Fm-C/2018
ހިބައިން ދިނުން
ޢާއިޝަތު ޙަފީޒާ ޔޫސުފް،ފައުޒިއްޔާ މުޙައްމަދު،އާމިނަތު މުޙައްމަދު

ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި މ.ވިޖަން ޢާއިޝަތު ޙަފީޒާ ޔޫސުފް އާއި ފައުޒިއްޔާ މުޙައްމަދު އަދި އާމިނަތު މުޙައްމަދު ހުށަހެޅި މައްސަލަ

07/25/2019
1460 /Fm-C/2019
ވާރިޘުން ސާބިތުކުރުމަށް
ނިސާ ލަޠީފް

ވާރިޘުން ސާބިތުކުރުމަށްއެދި މއ. ޕާރސީވްވިލާ ނިސާ ލަޠީފް ހުށަހެޅި މައްސަލަ

07/25/2019
2768 /Fm-C/2018
ތަރިކަ
ސުލްޠާން ޢަބްދުލްޙަމީދު

ވ.ސަންފާމަންޒިލް އަލްމަރުޙޫމް ޢަބްދުލްޙަމީދުގެ ތަރިކަ

07/25/2019
80Fm-C/2019
ވާރިޘުން ސާބިތުކުރުމަށްއެދި
ސަޢުދުﷲ

ގ.މޯނިންގސްޓަރ އަލްމަރުޙޫމާ ފާޠިމަތު މުޙައްމަދުގެ ވާރިޘުން ސާބިތުކުރުމަށްއެދި ސަޢުދުﷲ ހުށަހެޅިމައްސަލަ

07/24/2019
461 /Fm-C/2019
ތަރިކަ
ޙުސައިން އިބްރާހީމް

ގ.ރޯޒްރީ އަލްމަރުޙޫމާ ޢާއިޝަތު މޫސާ ގެ ތަރިކަ

07/24/2019
1718 /Fm-C/2018
ތަރިކަ
އާމިނަތު ނަފީސާ ޙުސައިން

މއ.ގުލްޝަންކިނާރާ އަލްމަރުޙޫމާ ތުއްތުކަމަނަގެ ތަރިކަ

07/23/2019
604 /Fm-C/2019
ތަރިކަ
މަރްޔަމް ޢަލިއްޔާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު

މ.މާވިލު އަލްމަރުޙޫމް ޢަބްދުލްޣަފޫރު މުޙައްމަދު ޢަލީ ގެ ތަރިކަ

07/21/2019
339 /Fm-C/2019
ހިބައިން ދިނުން
ޞާބިރާ އިބްރާހީމް

ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި ވ.ލޯބަން ޞާބިރާ އިބްރާހީމް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

07/21/2019
243 /Fm-C/2019
ތަރިކަ
އިސްމާޢީލް އަކުރަމް

މ.ލޯކަށި އަލްމަރުޙޫމް މުޙައްމަދު ނަޢީމް ގެ ތަރިކަ

07/21/2019
339 /Fm-C/2019
ހިބައިންދިނުމަށް އެދި
ޞާބިރާ އިބްރާހީމް

ހިބައިންދިނުމަށްއެދި ވ.ލޯބަން ޞާބިރާ އިބްރާހީމް ހުށަހެޅި މައްސަލަ

« First ‹ Previous 1 91 99 100 101 102 103 111 141 Next › Last »