ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު


ތާރީޚް
މައުޟޫއު
ތަފްޞީލް
06/06/2023

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

06/06/2023

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

05/20/2023

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮެއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު – އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ IUL146-A1/1/2023/11

05/11/2023

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

05/10/2023

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު:މީޑިއޭޓަރ (ވަގުތީ)

05/10/2023

ލީގަލް އޮފިސަރ (ވަގުތީ) އިޢުލާން ބާޠިލްކުރުން

04/04/2023

ކައިވެންޏަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގައި ކިޔަވައި ދިނުމުގެ ފުރުސަތު: ލެކްޗަރަރ (އިސްލާމްދީނުގެ ހިދާޔަތުގެ އަލީގައި ޢާއިލާއެއް ބިނާކުރުން)

04/04/2023

ކައިވެންޏަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގައި ކިޔަވައި ދިނުމުގެ ފުރުސަތު: ލެކްޗަރަރ (އިޖުތިމާޢީބައި)

04/04/2023

ކައިވެންޏަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގައި ކިޔަވައި ދިނުމުގެ ފުރުސަތު: ލެކްޗަރަރ (ޞިއްޙީބައި)

04/04/2023

ކައިވެންޏަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގައި ކިޔަވައި ދިނުމުގެ ފުރުސަތު: ލެކްޗަރަރ (ޤާނޫނީބައި)

1 2 3 11 18 Next › Last »