ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު


ތާރީޚް
މައުޟޫއު
ތަފްޞީލް
02/27/2024

ނަންބަރު IUL)146-A1/1/2024/4) އިޢުލާން ބާޠިލްކުރުން (ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ- ވަގުތީ)

02/27/2024

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: އެޑްމިިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ(ވަގުތީ)

02/25/2024

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮެއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު – އޮފީސް އެސިސްޓެންޓް IUL146-A1/1/2023/55

02/20/2024

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: އެޑްމިިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

02/13/2024

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: އެޑްމިިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ވަގުތީ)

02/04/2024

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: ކޯޓު އޮފިސަރ

02/04/2024

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: އެޑްމިިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

01/31/2024

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: ކޯޓު އޮފިސަރ (ވަގުތީ)

01/30/2024

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮެއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު – ކޯޓު އޮފިސަރ IUL146-A1/1/2023/45

01/18/2024

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮެއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު – އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ IUL146-A1/1/2023/42

1 2 3 11 22 Next › Last »