Author Archives: suood

ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރެއްގެ ދަށުން ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ބެހެއްޓުމަށް އަމުރުކޮށްފައިވާ ކުއްޖެއްގެ ޚަރަދުތައް ދައުލަތަށް ދެއްކުމަށް ކުއްޖާގެ ބައްޕަގެ މައްޗަށް އަމުރުކުރުން.

ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 89 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ (1) ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން، ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރެއް ނެރެ، ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ބެހެއްޓުމަށް ނިންމި ކުއްޖެއްގެ އެންމެހައި ޚަރަދުތައް، އެކުއްޖާ ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުންނަ މުއްދަތުގައި، ދައުލަތަށް ދެއްކުމަށް ކުއްޖާގެ ބައްޕަގެ މައްޗަށް މި ކޯޓުގެ ނަންބަރު Fm-C/2023/501 ޤަޟިއްޔާއިން ...

Read More »

ކައިވެންޏަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެޕްރޮގްރާމް އޮންލައިންކޮށް ކުރިއަށް ގެންދަން ފެށުން

6 ޖެނުއަރީ 2020 ގައި ކާވެންޏަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެޕްރޮގްރާމް ފެމެލީ ކޯޓުން އޮންލައިންކޮށް ކުރިއަށް ގެންދަން ފެށުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.މިޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެލެއްވުމަށް، ފެމެލީ ކޯޓުގެ ވެބްސައިޓު (familycourt.gov.mv) އިން ކާވެންޏަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގައި، އޮންލައިންކޮށް ބައިވެރިވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ސްލިޕް ޑައުންލޯޑު ކުރެއްވުމަށް ފަހު، ސްލިޕްގައިވާ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށް ފަހު، ސްލިޕްގެ ކޮޕީ އަދި އައި.ޑީ.ކާޑުގެ ކޮޕީ[email protected] ...

Read More »

އަޟްޙާ ޢީދާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރު ބަންދު ކުރެވިފައިވާ ދުވަސްތަކުގައި ފެމިލީ ކޯޓަށް ފޮނުވާ ލިޔެކިޔުންތައް އެންޓްރީ ނުކުރުމަށްވަނީ ނިންމާފައެވެ.

އަޟްޙާ ޢީދާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރު ބަންދު ކުރެވިފައިވާ ދުވަސްތަކުގައި، 23 ޖުލައި 2020 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00 އިން ފެށިގެން 04 އޯގަސްޓް 2020 ވަނަ ދުވަހުގެ 08:00 އާއި ހަމައަށް، ފެމިލީ ކޯޓަށް ފޮނުވާ އީމެއިލްތަކާއި އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވާ ފޯމުތަކާއި ލިޔެކިޔުންތައް ކޯޓަށް ބަލައިގަނެ އެންޓްރީ ނުކުރެވޭނެކަމަށް ފެމެލީކޯޓުންވަނީ ނިންމާފައެވެ. އަދި ކުރިއެކޭ ...

Read More »

ފެމިލީ ކޯޓު ހެންވެއިރު އިމާރާތުން ދެމުން ގެންދިޔަ ޚިދުމަތްތައް ދިނުން ވަގުތީ ގޮތުން މެދުކަނޑާލައިފި

ފެމިލީ ކޯޓުގެ ހެންވެއިރު އިމާރާތުގައި މަސައްކަތްކުރާ 02 (ދެއެއް) މުވައްޒަފުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވުމާ ގުޅިގެން އެ އިމާރާތް ޑިސްއިންފެކްޓްކޮށް ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި 2020 ޖުލައި 12 ވަނަ ދުވަހު އެ އިމާރާތް ބަންދުވާނެއެވެ..

Read More »

ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ކައިވެނީގެ މަޖްލިސް ބާއްވައި ކައިވެނީގެ ޢަޤުދު ކޮށްދިނުން

ކޯވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން އިޢުލާންކޮށްފައިވާ ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް ބަންދުކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި، ފެމިލީ ކޯޓުން ކޮށްދޭ ކައިވެނިތަކުގެ މަޖްލިސް ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ބޭއްވުމަށް ވަނީ އުޞޫލެއް އެކުލަވާލާފައެވެ. މިހާރު ކައިވެނި ކުރުމަށް އެދި ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކަށާއި އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޯމު ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތްތަކަށް، މި އުޞޫލުގެ ...

Read More »

ކޮވިޑް-19 ވައިރަސްއާ ގުޅިގެން، ކޯޓުން ޚިދުމަތް ހޯއްދަވާ ފަރާތްތަކާއި ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންގެ ސަލާމަތައްޓަކައި އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތަކެއް ނިންމަވައިފި

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން، ކޯޓުން ޚިދުމަތް ހޯއްދަވާ ފަރާތްތަކާއި ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންގެ ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތަކެއް ނިންމަވައިފިއެވެ. މިގޮތުން، ކޮވިޑް-19 ގެ ޙާލަތު ރަނގަޅުވަންދެން ވަގުތިގޮތުން ކާވެންޏަށް ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް މެދު ކަނޑާލުމަށްފަހު ޕްރެޒެންޓޭޝަންތައް ޕީ.ޑީ.އެފް ކޮށް އީމެއިލްކުރުން. ކޯޓުން ބޭރުގައާއި ނުރަސްމީގަޑީގައިކުރާ ކާވެނިތައް ކޮށްދިނުން ވަގުތީގޮތުން ހުއްޓާލުން. (އެހެންނަމަވެސް މިހާރު ސްލިޕް ދީފައިވާ ...

Read More »

ކާވެންޏަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ފޯމް ހުށަހެޅުމުގެ ބަދަލުގައި ސްލިޕްއެއް ހުށަހަޅާ ގޮތަށް ހަމަޖެހުން

ކާވެންޏަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހަކޮށް ދިނުމުގެ ގޮތުން،  ކާވެންޏަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ފޯމް ހުށަހެޅުމުގެ ބަދަލުގައި ސްލިޕްއެއް ހުށަހަޅާ ގޮތަށް ހަމަޖެހުނު ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. މިސްލިޕް ނެންގެވުމަށާއި އަދި ހުށަހެޅުއްވުމަށް ކިއު ނަންބަރު ނަންގަވާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. ފެމިލީ ކޯޓުގެ ކާވެނިކޮށްދިނުމާއި ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއިބެހޭ ބައި (ހެންވޭރު، މޫންލައިޓް ހިނގުން / މާލެ ...

Read More »

ފެމިލީ ކޯޓުގެ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ރިސެސް

ފެމިލީ ކޯޓުގެ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ރިސެސް ކުރިއަށް ދާނީ 01 ޖޫން 2019 އިން 15 ޖޫން 2019ގެ ނިޔަލަށެވެ. ރިސެސްގެ މުއްދަތުގެތެރޭގައި ކޮންމެހެން ނިންމަންޖެހޭ މައްސަލަތައް ފިޔަވައި، އެހެނިހެން މައްސަލަތަކުގެ ޝަރީޢަތްތައް ހިންގުން މަދުކުރެވޭނެއެވެ. ރިސެސްގެ ތެރޭގައި، ކޯޓުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޤަވާޢިދުތައް މުރާޖަޢާކުރުމާއި، މުވައްޒަފުން މަސައްކަތަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޙަރަކާތްތަކެއް ...

Read More »

ފެމިލީ ކޯޓުގެ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ރިސެސް

ފެމިލީ ކޯޓުގެ  ރިސެސް ކުރިއަަށްދާނީ 16 ޑިސެމްބަރުން 31 ޑިސެމްބަރުގެ ނިޔަލަަށެވެ. ރިސެސްގެ މުއްދުތުގެ ތެރޭގައި ކޮންމެހެން ނިންމަންޖެހޭ މައްސަލަތައް ފިޔަވައި، އެހެނިހެން މައްސަލަތައް ބެލުން މަދުކުރެވޭނެއެވެ. ރިސެސް ތެރޭގައި ކޯޓުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޤަވާޢިދުތައް މުރާޖަޢާކުރުމާއި، މުވައްޒަފުން މަސައްކަތަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

Read More »

ފެމިލީ ކޯޓުގެ ”ޢާއިލީ ޞުލްޙަ ވެހި“ އިފްތިތާޙްކުރައްވައިފި

ފެމިލީ ކޯޓުން ހިންގަމުންއައި ”ޢާއިލީ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމާބެހޭ ބައި“ގެ ނަން ” ޢާއިލީ ޞުލްޙަ ވެހި “ގެ ނަމަށް ބަދަލުކޮށް މިއަދު އިފްތިތާޙްކުރައްވައިފިއެވެ. މި ބަދަލު ގެނެވިފައިވަނީ، ޢާއިލީ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމުގެ މަސަކަތް އިތުރަށް ހަރުދާނާކޮށް ފުޅާކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައެވެ. ޢާއިލީ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމާއިބެހޭ މަސައްކަތް އެންމެ ފުރަތަމަ ފެށިފައިވަނީ 2001 ވަނަ އަހަރު ތަސްދީގުކުރެވުނު ޢާއިލާއާބެހޭ ...

Read More »