ފެމިލީ ކޯޓުގެ އިޚްތިޞާސްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މައިގަޑު މައްސަލަތައް​

ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު (3/2012)ގެ ދަށުން ބަލާ މައްސަލަތައް

ޤާނޫނު ބެއްލެުވުމައް

ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު (19/2019)ގެ ދަށުން ބަލާ މައްސލަތައް

ޤާނޫނު ބެއްލެުވުމައް

ދެމަފިރިންގެ ދެމެދުގައި ހިނގާ އަރާރުންތަކާއި، އެކަކު އަނެކަކަށް ޚިޔާނާތްތެރިވެގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް

ނަޞަބު ސާބިތުކުރުމުގެ މައްސަލަތައް

މަރު ސާބިތުކުރުމުގެ މައްސަލަތައް.

އަނބިމީހާއާ ކައިވެނި ހެޔޮނުވާ މީހަކާ އެއްފަދަކުރުމުގެ މައްސަލަތައް

ލިޢާނުގެ މައްސަލަތައް

ދަރިއަކު ބަލާބޮޑުކުރުން އެހެން ފަރާތަކާ ޙަވާލު ކުރުމުގެ މައްސަލަތައް

ވަރިއާބެހޭ ގޮތުން މައްސަލަ ޖެހިގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް

އަވަސް ނިޔާއަށް ބޭނުންވުމުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން އަވަހަށް ނިންމިދާނެ ކަމަށް ފެންނަ، މިބައިގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ބާވަތުގެ މައްސަލަތައް

ވަރިއާބެހޭ ގޮތުން މައްސަލަ ޖެހިގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް

ފެމިލީ ކޯޓުގެ މަސައްކަތްތައް ބެހިފައިވާ ތިން ބައިން ކުރެ ބައެއްގައި ނުހިމެނޭ ޖިނާއީ މައްސަލަތައް

ބަލަދުވެރިކަން ސާބިތުކުރުމުގެ މައްސަލަތައް

ޙަޟާނާ (ދަރިފުޅު އަތުލުމުގެ މައްސަލަތައް)

ކައިވެނި ފަސްޚުކުރުމާއި، ތަފްރީޤްކުރުމާއި، އެކަންކަމާބެހޭ މައްސަލަތައް

ދަރިލެއްވުމުގެ މައްސަލަތައް

ކައިވެނިކޮށްދިނުމާއި، ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާއި، އެކަންކަމާ ބެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް.

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކުރާ ކައިވެނި ރަޖިސްޓަރީކޮށްދިނުން

ނަފަޤާ ދިނުމުގެ މައްސަލަތަކާއި، ފިރިމީހާ އަނބިމީހާއަށް ނަފަޤާ ނުދޭތީ ނުވަތަ އެހީނުވާތީ ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް

އީލާގެ މައްސަލަތައް