ގުޅުންހުރި ޤަވާޢިދުތަކާއި އުސޫލުތައް

މައުޟޫއު
ފައިލް

ޢާއިލާއާބެހޭ ޤަވާޢިދު

ފެމިލީ ކޯޓުގެ ޢާއިލީ އިޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދު

ފެމިލީ ކޯޓުގެ ޤަވާއިދު

ފެމިލީ ކޯޓުގެ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން

ފެމިލީ ކޯޓުގެ ގަވާއިދަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން

ފެމިލީ ކޯޓުގައި ކައިވެންޏާއި ވަރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާބެހޭ ޤަވާޢިދު

ފެމިލީ ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތްތަކާއި ކޯޓުންދޭ ޚިދުމަތްތައް އޮންލައިންކޮށް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު

ކޯޓަށް ޙާޟިރުވާ ފަރާތްތައް އަޅަންޖެހޭ ހެދުމާބެހޭ ގަވާއިދު

ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު

ފެމިލީ ކޯޓުން ކުރާ ޙުކުމްތައް ތަންފީޛުކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު

ފެމިލީ ކޯޓުން ދޫކުރާ މެރިޖް ކާޑުގެ ގަވާއިދު

ޢާއިލީ މައްސަލަތައް ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު

ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ކާވެނީގެ މަޖްލިސް ބާއްވައި ކާވެނީގެ ޢަޤުދު ކޮށްދިނުމުގެ އުޞޫލު

ޝަރުޢީދާއިރާގެ ކަންކަމާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތަށް އެދުމާއި ދޫކުރުމާއި އާއްމުކުރުމާ ބެހޭ އުޞޫލުތައް