އުވާލެވިފައިވާ ޤަވާޢިދުތަކާ އުޞޫލުތައް

މައުޟޫއު
ފައިލް

ޢާއިލާއާބެހޭ ޤަވާއިދު

ބަދަލު ހަމަޖެއްސުމާއި ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރުމާ ބެހޭ ޤަވާޢިދު (އިސްލާޙްތަކާއެކު)

ބަދަލު ހަމަޖެއްސުމާއި ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރުމާ ބެހޭ ޤަވާޢިދަށް 1 ވަނަ އިސްލާޙް ގެނައުމުގެ ޤަވާޢިދު

ޢާއިލީ މައްސަލަތައް ޙައްލު ކުރުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނޭ ގޮތުގެ ޤަވާއިދު