ޙުކުުމްތައް


ނިންމި ތާރީޚް
ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު
ބާވަތް
ހުށަހެޅި ފަރާތް
ތަފްސީލް
ސަބް ކެޓަގަރީ
ރިޕޯޓް
05/04/2023
575/Fm-C/2023
ގެވެށިއަނިޔާއިން ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަވަސް އަމުރަކަށް އެދި
އާމިނަތު ދީދީ

ގެވެށިއަނިޔާއިން ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަވަސް އަމުރު ނެރެދީ ނިންމީ.

05/02/2023
141/Fm-C/2023
ގެވެށިއަނިޔާއިން ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރަށް އެދި
ނަންސިއްރުކުރެވިފައި

ގެވެށިއަނިޔާގެ އަމުރު ނެރެދޭންޖެހޭ ފަދަ ހާލަތެއް މިވަގުތު ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅާ ނިންމީ

05/02/2023
1353/Fm-C/2022
މައިންބަފައިންނާ ބައްދަލުކުރުމަށް އެދި
ވަފާ ވަހީދު މުޙައްމަދު، ފައިޟް ވަޙީދު، ޒަހާ ވަޙީދު، މުޙައްމަދު އައިޝް

ހ. ހަތިހާ، ވަފާ ވަޙީދު މުޙައްމަދު އާއި، ހ.ހަތިހާ، ފައިޟް ވަޙީދު ހ.ހަތިހާ، ޒަހާ ވަޙީދު އާއި، ހ.ހަތިހާ، މުޙައްމަދު ޢައިޝް އެދިފައިވާ ފަދައިން، މުޙައްމަދު ވަޙީދު އަޙްމަދުގެ މުދަލަށް ޚިޔާނާތްތެރިނުވުމާއި، މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކާއި ޢާއިލާގެ މެމްބަރުންނަށް މުޙައްމަދު ވަޙީދު އަޙްމަދުއާ ބައްދަލުކޮށް ވާހަކަ ދައްކަން ހުރަސްއެޅުން ހުއްޓާލުމަށާއި، މުޙައްމަދު ވަޙީދު އަޙްމަދުގެ ޟަރޫރީ ކަންކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި މުޙައްމަދު ވަޙީދު އަޙްމަދުއާ ބައްދަލުކުރެވޭނެ ކަމަށާއި، އެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށާއި، މުޙައްމަދު ވަޙީދު އަޙްމަދުގެ މުދަލުން ހޭދަކުރުމުގައި މުޙައްމަދު ވަޙީދު އަޙްމަދުގެ ހުރިހާ ދަރިންގެ ބަސް ހޯދުމަށްފަހު މުޢާމަލާތުކުރުމަށް ހ.ހަތިހާ، އަޙްމަދު ފަޔާޟު ގެ މައްޗަށް އަމުރު ކުރާނެ ތަނެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، ޙުކުމްކޮށްފީމެވެ.
.

04/30/2023
2314/Fm-C/2022
ދަރިންގެ އެހެނިހެން ޚަރަދުހޯދުމަށް އެދި
ނަންސިރުކުރެވިފައި

އެހެނިހެން ޚަރަދު ލައްވައި ނިންމީ

04/27/2023
656/Fm-C/2023
ގެވެށިއަނިޔާއިން ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަވަސް އަމުރަކަށް އެދި
ނަންސިރުކުރެވިފައި

ގެވެށި އަނިޔާއިން ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަވަސް އަމުރު ނެރެދީ ނިންމީ.

04/18/2023
182/Fm-C/2023
ޙަޟާނަތު ހޯދުމަށް އެދި
ނަންސިރުކުރެވިފައި

ދަޢުވާކުރާފަރާތުން މައްސަލައިގެ ދަޢުވާފޯމް ބާޠިލްކޮށް ނިންމީ.

04/16/2023
314/Fm-C/2023
ޙަޟާނަތު ހޯދުމަށް އެދި
ނަންސިއްރުކުރެވިފައި

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ދަޢުވާދޫކޮށް ބަޔާންދީފައިވާތީ ބާޠިލްކުރެވިފައި

04/16/2023
572/Fm-C/2023
ގެވެށިއަނިޔާއިން ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރަށް ބަދަލުގެނައުމާއި އަމުރުގެ މުއްދަތު ބަދަލުކުރުމަށް އެދި
ނަންސިރުކުރެވިފައި

ގެވެށި އަނިޔާއިން ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަވަސް އަމުރުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށް އަމުރު ނެރުނީ.

04/10/2023
470/Fm-C/2023
ކޯޓު މެދުވެރިނުކޮށް ފައިސާދީފައިވާކަން ސާބިތުކުރުމަށް
ނަންސިރުކުރެވިފައި

ކޯޓު މެދުވެރިނުކޮށް ފައިސާ ދައްކާފައިވާކަމަށް ސާބިތުވާތީ ނިންމީ.

04/09/2023
540/Fm-C/2023
ޙުކުމްތަންތަންފީޛު (ދަރިންގެ ޚަރަދު)
ނަންސިރުކުރެވިފައި

ފެމިލީ ކޯޓުގެ ނަންބަރު 08/Fm-C/2016 ޤަޟިއްޔާއިން ލައްވާފައިވާފައިވާ ޚަރަދުގެ ތެރެއިން ނުދައްކާހުރި ފައިސާ ގިނަވެގެން 68 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދައްކާ ޚަލާސްކުރުމަށް އަންގައި، އަދި މިމުއްދަތުގައިވެސް މި ޤަޟިއްޔާއާއި ގުޅިގެން މަހުން މަހަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދައްކަމުން ގެންދިޔުމަށް އަންގާ ނިންމީ.

« First ‹ Previous 1 2 3 4 5 13 103 141 Next › Last »