ޙުކުުމްތައް


ނިންމި ތާރީޚް
ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު
ބާވަތް
ހުށަހެޅި ފަރާތް
ތަފްސީލް
ސަބް ކެޓަގަރީ
ރިޕޯޓް
11/26/2023
2027/Fm-C/2023
ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރަށްއެދި
ނަންސިއްރުކުރެވިފައި

ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރު ނެރެދީ ނިންމީ.

11/16/2023
1781/Fm-C/2023
ކުއްޖާގެ ޤާނޫނީބެލެނިވެރިކަން ފޮސްޓަރކުރާ ފަރާތްތަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް އެދި
ނަންސިއްރުކުރެވިފައި

ޤާނޫނީ ބެލެނިވެރިކަން ފޮސްޓަރކުރާ ފަރާތަށް ބަދަލުކޮށް ނިންމީ.

09/06/2023
1189 Fm-C 2023
ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ކުރި ކާވެންޏާމެދު ގޮތެއް ކަނޑައަޅައި ދިނުމަށް އެދި
ނަންސިއްރުކުރެވިފައި

ވަރިކާވެނި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާ ބެހޭ ޤަވައިދުގެ 33 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާކަން ޝަރީޢަތަށް އެގެން އޮންނާތީ، ކާވެނި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ހުށަހެޅުމުން މި ކައިވެނި ރަޖިސްޓްރީކޮށްދެވޭނެކަމަށް ޝަރީޢަތުން ކަނޑައަޅައި މިގޮތުގެމަތިން ޙުކުމްކޮށް ނިންމީ.

08/30/2023
1009/Fm-C/2023
އެހެނިހެން ޚަރަދު ހޯދުމަށް އެދި
ނަންސިއްރުކުރެވިފައި

އެހަޚަރަދަކީ ނަގައިދެވޭނެ ޚަރަދެއްނޫން ކަމަށް އަންގައި ނިންމީ

08/28/2023
1328/Fm-C/2023
ސާބިތު ޚަރަދު ފައިސާ ކެނޑުން
ނަންސިއްރުކުރެވިފައި

ޚަރަދުކަނޑައި ނިންމީ.

08/22/2023
1185/Fm-C/2023
ކުއްޖާގެ ޤާނޫނީބެލެނިވެރިކަން ފޮސްޓަރކުރާ ފަރާތްތަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް އެދި
ނަންސިއްރުކުރެވިފައި

ކުއްޖާގެ ޤާނޫނީ ބެލެނިވެރިކަން ފޮސްޓަރކުރަން އެދޭ ފަރާތާއި ޙަވާލުކޮށް ނިންމީ.

08/20/2023
1318/Fm-C/2023
ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރަކަށް އެދި
ނަންސިރުކުރެވިފައި

އަމރުކޮށް ނިންމީ.

08/15/2023
1288/Fm-C/2023
ސާބިތު ޚަރަދު ކެންޑުމަށް އެދި
ނަންސިއްރުކުރެވިފައި

ޚަރަދު ކަނޑައި ނިންމީ

08/06/2023
1242/Fm-C/2023
ގެވެށިއަނިޔާއިން ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރު ބާޠިލްކުރުމަށްއެދި
ނަންސިއްރުކުރެވިފައި

ގެވެށި އަނިޔާއިން ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރު ބާޠިލްކޮށް ނިންމީ

07/30/2023
1187/Fm-C/2023
ޚަރަދުފައިސާ ކެނޑުމަށް އެދި
ނަންސިއްރުކުރެވިފައި

ޚަރަދު ކަނޑައި ނިންމީ

« First ‹ Previous 1 2 3 4 5 13 103 144 Next › Last »