ކޯޓުގެ ތާރީޚް

ފެމިލީ ކޯޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ގާނޫނުގެ 4 ވަނަ ބާބުގެ 53 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން 13 ޛުލްޤަޢިދާ 1431، 21 އޮކްޓޯބަރ 2010 ގައި އުފައްދަވާފައިވާ ކޯޓެކެވެ.

މި ކޯޓު ކުރިން ހިގަމުން އައީ ޢާއިލާއާބެހޭ ކޯޓުގެ ނަމުގައެވެ. ޢާއިލާބެހޭ ކޯޓު އުފެދިފައިވަނީ ކުރީގެ ކޯޓު ނަންބަރު 1 އުވާލެއްވުމަށްފަހު01 އޯގަސްޓް 1997 ގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ޖަސްޓިސް އޮނަރަބްލް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޒާހިރުގެ މިނިސްޓަރކަމުގައެވެ.

ޢާއިލާއާބެހޭ ކޯޓު / ފެމިލީ ކޯޓުގައި އިސް ޤާޟީކަން ކުަރައްވާފައިވާ ބޭފުޅުން

އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު މުޙައްމަދު
އަލްއުސްތާޛް ޔޫސުފު ޙުސައިން
އަލްއުސްތާޛާ ޙުޒައިފާ މުޙައްމަދު
އަލްއުސްތާޛް ޙަސަން ސަޢީދު

ޢާއިލާއާބެހޭ ކޯޓް / ފެމިލީ ކޯޓުގައި ޤާޟީކަން ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅުން

އަލްއުސްތާޛް ޔޫސުފު ޙުސައިން

އަލްއުސްތާޛް ޙަސަން ސަޢީދު

އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުލްކަރީމް މުޙައްމަދު

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ސާލިހް އިބްރާހީމް

އަލްއުސްތާޛް ޝުޢައިބު ޙުސައިން ޒަކަރިއްޔާ

އަލްފާޟިލް ޢީސާ އިބްރާހީމް

އައްޝައިޚް އަބްދުއްސައްތާރު އާދަމް

އަލްއުސްތާޛް އިބްރާހީމް ޢަލީ

އަލްއުސްތާޛް ޙަސަން ޝަފީޢު

އަލްއުސްތާޛް އަޙުމަދު ޝަކީލް

އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ސަމީރު

އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު މުޙައްމަދު
އަލްއުސްތާޛް ޔޫސުފު ޙުސައިން