ޙުކުުމްތައް


ނިންމި ތާރީޚް
ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު
ބާވަތް
ހުށަހެޅި ފަރާތް
ތަފްސީލް
ސަބް ކެޓަގަރީ
ރިޕޯޓް
05/31/2023
614/Fm-C/2023
ކޯޓުމެދުވެރިކޮށް ލިޔުމެއް ހޯދުމަށް އެދި
ނަންސިރުކުރެވިފައި

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން އެދިފައިވާފަދަ ލިޔުމެއް މިހިނދުގައި ދޫކުރާނެ ޤާނޫނީ ހަމައެއް ނެތް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މިގޮތުގެ މަތިން ޙުކުމްކޮށް، މި ޤަޟިއްޔާ ނިންމީއެވެ.

05/24/2023
1964/Fm-C/2022
ޤާނޫނީ ބަލަދުވެރިކަން ސާބިތުކުރުމަށް އެދި
ނަންސިއްރުކުރެވިފައި

ޤާނޫނީ ބެލެނިވެރިކަން ކުއްޖާގެ މަންމައާއި ޙަވާލުކޮށް ނިންމީ.

05/24/2023
2100/Fm-C/2022
ޙަޟާނަތު ލިބިގަތުމަށްއެދި
ނަންސިއްރުކުރެވިފައި

ޙަޟާނަތު މަންމައާ ޙަވާލުކޮށް ނިންމީ

05/22/2023
545/Fm-C/2023
ވަލީ ހޯދުމަށް އެދި
ނަންސިރުކުރެވިފައި

ޙާކިމް ވަލީއަށް ކައިވެނި ކޮށްދިނުމަށް އަންގައި ނިންމީ

05/22/2023
799/Fm-C/2023
ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރަކަށް އެދި
ނަންސިރުކުރެވިފައި

އަމުރު ނެރެނިންމި.

05/18/2023
764/Fm-C/2023
ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރަކަށް އެދި
ނަންސިރުކުރެވިފައި

ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރު ނެރެދީ ނިންމީ.

05/18/2023
785/Fm-C/2023
ގެވެށިއަނިޔާއިން ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަވަސް އަމުރަކަށް އެދި
ނަންސިއްރުކުރެވިފައި

ގެވެށި އަނިޔާއިން ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަވަސް އަމުރު ނެރެދީ ނިންމީ.

05/17/2023
636/Fm-C/2023
ގެވެށިއަނިޔާއިން ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަވަސް އަމުރަކަށް އެދި
މަރްޔަމް ރިއުފާ

ގެވެށި އަނިޔާއިން ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަވަސް އަމުރު ނެރެދީ ނިންމީ.

05/11/2023
465/Fm-C/2023
މައިންބަފައިންކުރެ ކުއްޖާ އިޚްތިޔާރު ކުރާފަރާތެއް ކަނޑައެޅުމަށްއެދި
ނަންސިއްރުކުރެވިފައި

ކުއްޖާ އިޙްރިޔާރުކޮށްފައިވަނީ ކުއްޖާގެ މަަންމަކަމަށްވާތީ، މަންމައާއެކު ދިރިއުޅުމުގެ ޙައްޤު ކުއްޖާއަށް ލިބިގެންވާކަމަށް ކަނޑައަޅައި ނިންމީ.

05/09/2023
657/Fm-C/2023
ޚަރަދު ކެނޑުމަށް އެދި
ނަންސިއްރުކުރެވިފައި

ޚަރަދު ކަނޑާ ނިންމީ

« First ‹ Previous 1 2 3 4 12 102 141 Next › Last »