ޙުކުުމްތައް


ނިންމި ތާރީޚް
ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު
ބާވަތް
ހުށަހެޅި ފަރާތް
ތަފްސީލް
ސަބް ކެޓަގަރީ
ރިޕޯޓް
02/20/2024
988/Fm-C/2023
ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ދަރިފުޅު އަނބުރާ މައިންބަފައިންނާ ހަވާލުކުރުން
ނަންސިއްރުކުރެވިފައި

ކުއްޖާ މައިންބަފައިންނާ ހަވާލުކުރާނެ ތަނެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ނިންމީ.

02/19/2024
26/Fm-C/2024
ކުއްޖާގެ ޤާނޫނީ ބެލެނިވެރިކަން ފޮސްޓަރކުރާ ފަރާތްތަކަށް ބަދަލިކުރުން
ނަންސިއްރުކުރެވިފައި

19.02.2024އިން ފެށިގެން ކުއްޖާގެ އުމުރުން 18 އަހަރު ފުރެންދެން ކުއްޖާގެ ޤާނޫނީ ބެލެނިވެރިކަން ފޮސްޓަރކުރަންއެދޭ ފަރާތްކަމުގައިވާ ށ.މާއުނގޫދޫ ރޫބީ އަޙްމަދު ޞަބްރީ އާއި ރ.ކަނދޮޅުދޫ ފެންފިޔާޒުގެ ފާތިމަތު ނުޒުހަތު އާއި ޙަވާލުކޮށް ނިންމީ.

02/13/2024
158/Fm-C/2024
ގެވެށި އަނިޔާއިން ރައްކާތެރި ކުރުމުގެ އަމުރު
ނަންސިއްރުކުރެވިފައި

ގެވެށިއަނިޔާއިން ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރު ނެރެދީ ނިންމީ.

02/06/2024
29/Fm-C/2024
ކޯޓުމެދުވެރިކޮށް ޚަރަދު ފައިސާ ދީފައިވާކަން ސާބިތުކުރުން
ނަންސިއްރުކުރެވިފައި

ކޯޓުމެދުވެރިނުކޮށް ފައިސާދީފައިވާކަން ދެފަރާތުގެ ބަހުން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވާތީ ، އިތުރަށް ކޯޓުމެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ދައްކަންނުޖެހޭނެކަން އަންގައި ޙުކުމްކޮށް ނިންމީ.

02/05/2024
2295/Fm-C/2023
ކުއްޖާގެ ޤާނޫނީ ބެލެނިވެރިކަން ފޮސްޓަރކުރާ ފަރާތްތަކަށް ބަދަލިކުރުން
ނަންސިއްރުކުރެވިފައި

ކުއްޖާގެ ޤާނޫނީ ބެލެނިވެރިކަން ފޮސްޓަރކުރަންއެދޭ ފަރާތަށް ބަދަލުކޮށް ނިންމީ.

02/04/2024
2312/Fm-C/2023
ކުއްޖާގެ ޤާނޫނީ ބެލެނިވެރިކަން ފޮސްޓަރކުރާ ފަރާތްތަކަށް ބަދަލިކުރުން
ނަންސިއްރުކުރެވިފައި

ކުއްޖާގެ ޤާނޫނީ ބެލެނިވެރިކަން ކުއްޖާ ފޮސްޓަރކުރަން އެދޭ ފަރާތާއި ޙަވާލުކޮށް ނިންމީ.

01/29/2024
1053/Fm-C/2023
ކުދިންބެލުން ކުދިންގެ ބައްޕައާ ހަވާލުކުރުން
ނަންސިއްރުކުރެވިފައި

ދައުވާ ކުރާފަރާތުން އެދިފައިވާ ގޮތަށް ކުއްޖާ ބެލުން ކުއްޖާގެ ބައްޕަގެ ނުރުހުމުގައި ބައްޕައާއި ޙަވާލުކުރެވެން ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ނިންމީ.

11/30/2023
1184/Fm-C/2022
މައިންބަފައިންކުރެ ކުއްޖާ އިޚްތިޔާރު ކުރާފަރާތެއް ކަނޑައެޅުމަށްއެދި
ނަންސިއްރުކުރެވިފައި

ދަރިފުޅުގެ މަންމައާއި ދަރިފުޅު ޙަވާލުކޮށް ނިންމީ

11/29/2023
1824/Fm-C/2023
ކުއްޖާގެ ޤާނޫނީބެލެނިވެރިކަން ފޮސްޓަރކުރާ ފަރާތްތަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް އެދި
ނަންސިއްރުކުރެވިފައި

ކުއްޖާގެ ޤާނޫނީ ބެލެނިވެރިކަން ފޮސްޓަރކުރަން އެދޭ ފަރާތާއި ޙަވާލުކޮށް ނިންމީ.

11/28/2023
2003/Fm-C/2023
ދަރިފުޅުގެ ޚަރަދާއި އެހެނިހެން ޚަރަދު ހޯދުމަށް އެދި
ނަންސިއްރުކުރެވިފައި

ދަރިންގެ ޚަރަދާއި އެހެނިހެން ޚަރަދުލައްވާ ނިންމީ.

« First ‹ Previous 1 2 3 4 12 102 144 Next › Last »