ޙުކުުމްތައް


ނިންމި ތާރީޚް
ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު
ބާވަތް
ހުށަހެޅި ފަރާތް
ތަފްސީލް
ސަބް ކެޓަގަރީ
ރިޕޯޓް
12/20/2022
2110/Fm-C/2022
ވަލީ ހޯދުމަށް އެދި
ނަން ސިއްރުކުރެވިފައި

ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ޙާޟިރުވެ، މި މައްސަލަ ބާޠިލުކޮށްދިނުމަށް އެދިފައިވާތީ، ގަވާއިދު ނަންބަރު: 2022/R-102 (ފެމިލީ ކޯޓުގެ ޢާއިލީ އިޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދު ގެ 79 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ށ) އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، މި މައްސަލަ ބާޠިލުކޮށް، މި ޤަޟިއްޔާ ނިންމީއެވެ.

12/19/2022
1956/Fm-C/2022
އެހެނިހެން ޚަރަދު ހޯދުމަށް އެދި
ނަން ސިއްރުކުރެވިފައި

އެހެނިހެން ޚަރަދު ލައްވާ ނިންމީ

12/13/2022
2222/Fm-C/2022
ރައްކާތެރި ކުރުމުގެ އަމުރަށް އެދި
ނަން ސިއްރުކުރެވިފައި

ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރު ނެރެދީ ނިންމީ.

12/12/2022
2237/Fm-C/2022
ސާބިތު ޚަރަދުގެ ފައިސާ ކެނޑުމަށްއެދި
ނަން ސިއްރުކުރެވިފައި

ޚަރަދު ކަނޑައި ނިންމީ.

12/12/2022
1492/Fm-C/2022
ރައްކާތެރި ކުރުމުގެ އަމުރަށް އެދި
ނަން ސިއްރުކުރެވިފައި

ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރު ނެރެދީ ނިންމީ.

12/12/2022
2144/Fm-C/2022
ހުކުމްތަންފީޛު ދަރިންގެ ޚަރަދު
ނަން ސިއްރުކުރެވިފައި

ފެމިލީ ކޯޓުގެ ނަންބަރު: 2211/Fm-C/2016 ޤަޟިއްޔާއިން ދައްކަންޖެހި ނުދައްކާ ޖުމްލަ 72000 (ހަތްދިހަ ދެހާސް) ރުފިޔާ ހުރިކަން ފެމިލީ ކޯޓުގެ ރެކޯޑްތަކުން އެނގެން އޮންނައިރު، މިފައިސާ މަސްތަކަކަށް ބަހައިލައިގެން ކޮންމެ މަހެއްގެ ޚަރަދު ފައިސާގެ އިތުރުން 4000 ރުފިޔާގެ މަގުން ދައްކައި ޚަލާޞް ކުރުމާމެދު ދެފަރާތުން އެއްބަސްވެފައިވާތީ، ފެމިލީ ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2211/Fm-C/2016 ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމާ އެއްގޮތަށް ސާބިތު ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ފެމިލީ ކޯޓަށް މަހުން މަހަށް ދައްކަންޖެހޭ 4000 ރުފިޔާވެސް ޙުކުމާ އެއްގޮތަށް ދައްކަމުންގެންދިއުމަށް، އަންގައި، ނިންމީ

12/07/2022
2155/Fm-C/2022
ޚަރަދު ފައިސާ ކެނޑުމަށް އެދި
ނަންސިއްރުކުރެވިފައި

ޚަރަދު ކަނޑައި ނިންމީ

12/05/2022
2133/Fm-C/2022
ގެވެށިއަނިޔާއިން ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަވަސް އަމުރަކަށް އެދި
ނަންސިރުކުރެވިފައި

ގެވެށި އަނިޔާއިން ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަވަސް އަމުރު ނެރެދީ ނިންމީ.

12/04/2022
2086/Fm-C/2022
ޙުކުމްތަންފީޛުކުރުމަށްއެދި (ދަރިންގެ ޚަރަދު)
ނަން ސިއްރުކުރެވިފައި

1881/Fm-C/2021 ޤަޟިއްޔާއިން ޚަރަދުފައިސާ ދެއްކުމުގެ ގޮތުން ގިނަވެގެން 06 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިފައިސާ މުސާރައިން އުނިކުރުމަށްފަހު މިކޯޓަށް ދައްކައި ޚަލާޞްކުރުމަށާއި، ބުނެވިދިޔަ ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމާ އެއްގޮތަށް މިކޯޓަށް މަހުން މަހަށް ދައްކަންޖެހޭ 2000 ރުފިޔާވެސް މުސާރައިން އުނިކުރުމަށްފަހު މިއަދު (04 ޑިސެންބަރު 2022) ން ފެށިގެން މަސްހަމަކޮށް ކޮންމެ މަހަކު މިކޯޓަށް ޖަމާކުރަމުންގެންދިޔުމަށް އަންގާ ނިންމީ.

12/04/2022
2069/Fm-C/2022
ސާބިތު ޚަރަދުގެ ފައިސާ ކެނޑުމަށްއެދި
ނަން ސިއްރުކުރެވިފައި

ޚަރަދުަފައިސާ ކަނޑާ ނިންމީ

« First ‹ Previous 1 9 10 11 12 13 21 111 141 Next › Last »