ފެމިލީ ކޯޓު ހެންވެއިރު އިމާރާތުން ދެމުން ގެންދިޔަ ޚިދުމަތްތައް ދިނުން ވަގުތީ ގޮތުން މެދުކަނޑާލައިފި

ފެމިލީ ކޯޓުގެ ހެންވެއިރު އިމާރާތުގައި މަސައްކަތްކުރާ 02 (ދެއެއް) މުވައްޒަފުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވުމާ ގުޅިގެން އެ އިމާރާތް ޑިސްއިންފެކްޓްކޮށް ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި 2020 ޖުލައި 12 ވަނަ ދުވަހު އެ އިމާރާތް ބަންދުވާނެއެވެ..