ޙުކުުމްތައް


ނިންމި ތާރީޚް
ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު
ބާވަތް
ހުށަހެޅި ފަރާތް
ތަފްސީލް
ސަބް ކެޓަގަރީ
ރިޕޯޓް
10/13/2019
2316/Fm-C/2019
ހިބައިންދިނުމަށް އެދި
އާމިނަތު ވަޙީދާ

ހިބައިންދިނުމަށް އެދި މ.ފްރެންޑްޝިޕް އާމިނަތު ވަޙީދާ ހުށަހެޅި މައްސަލަ

10/09/2019
501/Fm-C/2019
ތަރިކަ
ސަޢާދާ ޢަލީ

ހ.ޕާރކްސައިޑް އަލްމަރުޙޫމާ ޢަޒީޒާ އާދަމްގެ ތަރިކަ

10/06/2019
1799/Fm-C/2019
ތަރިކަ
އަޙްމަދު ޝާހިދު

ގ.ކުރެންދޫގެ އަލްމަރުޙޫމް އިސްމާޢީލް ޢަލީގެ ތަރިކަ

10/03/2019
1187/Fm-C/2019
ތަރިކަ
މުޙައްމަދު ފައިޞަލް

ގ.ނޫރަންގެ އަލްމަރުޙޫމް އިބްރާހީމް މޫސާގެ ތަރިކަ

10/03/2019
650/Fm-C/2019
ތަރިކަ
އަޙްމަދު ސިނާން

މ.ހިޔަލީގުލްޝަން އަލްމަރުޙޫމް ޙުސައިން މުޙައްމަދު ދީދީގެ ތަރިކަ

10/03/2019
877/Fm-C/2019
ތަރިކަ
ބުޝްރީ ޒާހިރު

މ.ފަށުވިގެ އަލްމަރުޙޫމް މުޙައްމަދު ޙަސަންގެ ތަރިކަ

10/03/2019
877/Fm-C/2019
ތަރިކަ
ބުޝްރީ ޒާހިރު

މ.ފަށުވިގެ އަލްމަރުޙޫމް މުޙައްމަދު ޙަސަންގެ ތަރިކަ

09/26/2019
1760/Fm-C/2019
ތަރިކަ
އިސްމާޢީލް އަޙްމަދު

މއ.ގެމެންދޫގެ އަލްމަރުޙުމް އިސްމާޢީލް މުޙައްމަދުގެ ތަރިކަ

09/25/2019
1508/Fm-C/2019
ވާރިޘުން ސާބިތުކުރުމަށްއެދި
އަޙްމަދު ވަޙީދު

މއ.ގުލާބީވިލާ އަލްމަރުޙޫމް މުޙައްމަދު ވަޙީދުގެ ވާރިޘުންސާބިތުކުރުމަށް އެދި ހުށަހެޅި މައްސަލަ

09/24/2019
878/Fm-C/2019
ތަރިކަ
މުޙައްމަދު ރަޝީދު

ގ.ފްރެސްލައިޓް އަލްމަރުޙޫމް އިސްމާޢީލް މޫސާގެ ތަރިކަ

« First ‹ Previous 1 9 10 11 12 13 21 55 Next › Last »