ޙުކުުމްތައް


ނިންމި ތާރީޚް
ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު
ބާވަތް
ހުށަހެޅި ފަރާތް
ތަފްސީލް
ސަބް ކެޓަގަރީ
ރިޕޯޓް
02/23/2020
2501/Fm-C/2019
ތަރިކަ
މުޢާޒު ޒަކީ

މ.ވީޒާއާގެ އަލްމަރުޙޫމާ ޒަރީނާ މޫސާގެ ތަރިކަ

02/23/2020
2665/Fm-C/2019
ހިބައިންދިނުމަށް އެދި
އަބޫބަކުރު އިބްރާހީމް

ހިބައިން ދިނުމަށް އެދި އަބޫބަކުރު އިބްރާހީމް ހުށަހެޅި މައްސަލަ

02/22/2020
2298/Fm-C/2019
ވާރިޘުން ސާބިތު ކުރުމަށްއެދި
މުޙައްމަދު ޙުސައިން ޝަރީފް

މ.ކޮތަންމާގެ އަލްމަރްހޫމް ޙުސައިން ޝަރީފްގެ ވާރިޡުން ސާބިތުކުރުމަށްއެދި މުޙައްމަދު ޙުސައިން ޝަރީފް ހުށަހެޅި މައްސަލަ

02/20/2020
2066/Fm-C/2019
ހިބައިންދިނުމަށް އެދި
ޢާއިޝަތު ރާބިޢާ

ހިބައިން ދިނުމަށް އެދި ހ.ސަންސްރެސިޑެންސް ޢާއިޝަތު ރާބިޢާ ހުސަހެޅި މައްސަލަ

02/20/2020
2136/Fm-C/2019
ހިބައިންދިނުމަށް އެދި
މުޙައްމަދު ސިރާޖު

ހިބައިން ދިނުމަށް އެދި ހ.ދެކުނުފިޔަ މުޙައްމަދު ސިރާޖަ ހުށަހެޅި މައްސަލަ

02/18/2020
2012/Fm-C/2019
ތަރިކަ
މުޙައްމަދު އިރުޝާނު ވަޙީދު

ހ.ފަހާގެ އަލްމަރުޙޫމް ޢަލީ ވަޙީދުގެ ތަރިކަ

02/18/2020
2377/Fm-C/2019
ތަރިކަ
މުޙައްމަދު ނިހާން

މ.ހިމްމިޔާ އަލްމަރުޙޫމް ޙުސައިން ޒާހިރުގެ ތަރިކަ

02/17/2020
1695/Fm-C/2019
ތަރިކަ
މަރްޔަމް ރަޝީދާ

ހ.ރެދަން އަލްމަރުޙޫމް އަޙްމަދު އިރުޝާދުގެ ތަރިކަ

02/17/2020
2448/Fm-C/2019
ހިބައިންދިނުމަށް އެދި
ފަރިޔާލު ޢަލީ

ހިބައިން ދިނުމަށް އެދި މ.އިރާކުމާގެ ފަރިޔާލު ޢަލީ ހުށަހެޅި މައްސަލަ

02/16/2020
1715/Fm-C/2019
ވަޞިއްޔަތް ތަންފީޛުކުރުމަށްއެދި
އާމިނަތު ވަލީދު

ވ.ބާބުއްސަލާމް އަލްމަރުޙޫމް ވަލީދު އަލީކޮށްފައިވާ ވަޞިއްޔަތް ތަންފީޛުކުރުމަށްއެދި އާމިނަތު ވަލީދު ހުށަހެޅި މައްސަލަ

« First ‹ Previous 1 9 10 11 12 13 21 69 Next › Last »