ޙުކުުމްތައް


ނިންމި ތާރީޚް
ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު
ބާވަތް
ހުށަހެޅި ފަރާތް
ތަފްސީލް
ސަބް ކެޓަގަރީ
ރިޕޯޓް
03/14/2018
1552/Fm-C/2017
ތަރިކަ
އާމިނަތު ނަޞީރާ

މއ.އަންދާސީގެ އަލްމަރުޙޫމް އަޙްމަދު ޝިހާމް ގެ ތަރިކަ މައްސަލަ

03/14/2018
1529/Fm-C/2017
ތަރިކަ
އިބްރާހީމް ޝާހިދު

މ.ޑާލިއާ އަލްމަރުޙޫމާ ޝަރީފާ އިބްރާހީމްގެ ތަރިކަ

-
03/13/2018
1444/Fm-C/2017
ތަރިކަ
ނަސްރީނާ

މއ.ޝުއާއުއްޝަމްސި އަލްމަރުޙޫމާ ޖަމީލާ ޢަލީ ގެ ތަރިކަ

03/11/2018
210/Fm-C/2018
ތަރިކަ
މުޙައްމަދު ރިޔާޟް

މއ.މަލަމަތި އަލްމަރުޙޫމާ އަމީނާ އަޙްމަދު ގެ ތަރިކަ

03/11/2018
1394/Fm-C/2017
ތަރިކަ
ޔާސިރު ޙަނީފް

ގ.މަތިވަރު އަލްމަރުޙޫމް މުޙައްމަދު ޙަނީފްގެ ތަރިކަ

-
03/11/2018
2155/Fm-C/2017
ހިބައިން ދިނުން
އަޙްމަދު އާސިމް

ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި މއ.އައިވަރީހައުސް އަޙްމަދު އާސިމް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

-
03/08/2018
371/Fm-C/2018
ވާރިޘުން ސާބިތުކުރުމަށް
އާމިނަތު ޝަރާޙަތު

ވާރިސުން ސާބިތުކުރުމަށް އެދި ހ.ކެލާމާވިލާ އާމިނަތު ޝަރާޙަތު ހުށަހެޅި މައްސަލަ

03/08/2018
1968/Fm-C/2017
ހިބައިން ދިނުން
ޙަފީޡާ ޙަސަން

ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި ގ.އެރިއަދޫ ޙަފީޡާ ޙަސަން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

-
03/07/2018
2347/Fm-C/2017
ހިބައިން ދިނުން
ސަކީނާ މުޙައްމަދު

ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި ބ.ފެހެންދޫ ގުލްޝަން ސަކީނާ މުޙައްމަދު ހުށަހެޅި މައްސަލަ

03/07/2018
1077/Fm-C/2017
ހިބައިން ދިނުން
-

ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި ވ.މެޓްލިކްހައުސް ސަކީނާ މުޙައްމަދު ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

« First ‹ Previous 1 9 10 11 12 13 19 Next › Last »