ޙުކުުމްތައް


ނިންމި ތާރީޚް
ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު
ބާވަތް
ހުށަހެޅި ފަރާތް
ތަފްސީލް
ސަބް ކެޓަގަރީ
ރިޕޯޓް
11/18/2019
2246/Fm-C/2019
ތަރިކަ
ފާޠިމަތު ޝަރީފް

މ.ސީސްކޭޕް އަލްމަރުޙޫމާ ޙަބީބާގެ ތަރިކަ

11/17/2019
1947/Fm-C/2019
ހިބައިންދިނުމަށް އެދި
ޝަފީޤް އިބްރާހީމް ދީދީ

ހިބައިންދިނުމަށް އެދ ގ.ބޮޑުގާ ޝަފީޤް އިބްރާހީމް ދީދީ ހުށަހެޅި މައްސަލަ

11/17/2019
1140/Fm-C/2019
ހިބައިންދިނުމަށް އެދި
ފަހީމާ އިބްރާހީމް

ހިބައިން ދިނުމަށް އެދި ހ.ރީފްވިޔު ފަހީމާ އިބްރާހީމް ހުށަހެޅި މައްސަލަ

11/12/2019
831/Fm-C/2019
ވާރިޘުން ސާބިތުކުރުމަށްއެދި
މުޙައްމަދު އައްފާން ޔޫސުފް

މއ.ހެޕީ އަލްމަރުޙޫމް ޔޫސުފް ޢަބްދުﷲގެ ވާރިޘުން ސާބިތު ކުރުމަށް އެދި ހުށަހެޅި މައްސަލަ

11/11/2019
2169/Fm-C/2019
ތަރިކަ
ފާޠިމަތު އަޤުލީމާ

މ.ކަނަމަނަ މުޙައްމަދު ރަޝީދުގެ ތަރިކަ

11/07/2019
540/Fm-C/2018
ވަޞިއްޔަތުންދިނުމަށް އެދި
އާމިނަތު ޙަބީބު

ވަޞިއްޔަތުން ދިނުމަށްއެދި ހ.ކާށިދޫގެ އާމިނަތު ޙަބީބު ހުށަހެޅި މައްސަލަ

11/06/2019
2353/Fm-C/2019
ވާރިޘުން ސާބިތުކުރުމަށްއެދި
ޒައިނަބް ޙުސައިން

މއ.ޖަންބުގަސްދޮށުގެ އަލްމަރްހޫމް ޙުސައިން އަފީފްގެ ވާރިޠުން ސާބިތުކުރުމަށްއެދި ހުށަހެޅި މައްސަލަ

11/05/2019
1677/Fm-C/2019
ތަރިކަ
އިބްރާހީމް ޒާހިރު

ހ.ފުސްފަރި އަލްމަރުޙޫމް ޙުސައިން މުހައްމަދުގެ ތަރިކަ

11/05/2019
1925Fm-C/2019
ތަރިކަ
ޢަބްދުﷲ މުފީދު

ހ.ނަޞްރުއްޞަބާ އަލްމަރުޙޫމާ ޙައްވާ ޢަބްދުﷲގެ ތަރިކަ

11/04/2019
1776/Fm-C/2019
ތަރިކަ
އަޙްމަދު ފަޔާޟް

އަލްމަރްހޫމާ މަރިޔަމް މަނިކެގެ ތަރިކަ

« First ‹ Previous 1 9 10 11 12 13 21 59 Next › Last »