ޙުކުުމްތައް


ނިންމި ތާރީޚް
ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު
ބާވަތް
ހުށަހެޅި ފަރާތް
ތަފްސީލް
ސަބް ކެޓަގަރީ
ރިޕޯޓް
11/29/2020
2650/Fm-C/2019
ތަރިކަ
ޝަހީބާ މުހައްމަދު

މއ.ލޫނާވިޔު އަލްމަރުޙޫމް ޢަބްދުﷲ ރާޝީދުގެ ތަރިކަ

11/26/2020
613/Fm-C/2020
ތަރިކަ
ޢާއިޝަތު ވަޙީދާ

ހ.ސަންނައިޓް އަލްމަރުޙޫމް މުޙައްމަދު ފަހީމް ޢުމަރުގެ ތަރިކަ

11/25/2020
567/Fm-C/2020
ތަރިކަ
ޢާއިޝަތު ސާލިޔާ

މ.ނަސްފަރު އަލްމަރުޙޫމް ޢަބްދުލްޙަމީދު އިބްރާހީމްގެ ތަރިކަ

11/23/2020
1106/Fm-C/2017
ތަރިކަ
އަޙްމަދު ޙަމީދު

މ.ކުރިބީލޮޖް އަލްމަރުޙޫމާ މަރިޔަމް މުޙައްމަދުގެ ތަރިކަ

11/22/2020
407/Fm-C/2020
ހިބައިން ދިނުމަށް އެދި
ޒުލައިޚާ އާދަމް

ހިބައިން ދިނުމަށް އެދި ހ.އޮއިސިސް ޒުލައިޚާ އާދަމް ހުށަހެޅި މައްސަލަ

11/22/2020
2805/Fm-C/2019
ހިބައިން ދިނުމަށް އެދި
ޙުސައިން އާދަމް

ހިބައިން ދިނުމަށް އެދި ހ.ރެވިމާގެ ޙުސައިން އާދަމް ހުށަހެޅި މައްސަލަ

11/19/2020
2435/Fm-C/2019
ތަރިކަ
ފަޠުޙުﷲ ވަޙީދު

ހ.ނޫމުތީ އަލްމަރުޙޫމް އިސްމާޢީލް ވަޙީދުގެ ތަރިކަ

11/19/2020
2435/Fm-C/2019
ތަރިކަ
ފަޠުޙުﷲ ވަޙީދު

މ.ޖިއެނާ އަލްމަރުޙޫމް އިސްމާޢީލް ވަޙީދުގެ ތަރިކަ

11/18/2020
1259/Fm-C/2020
ވާރިޘުންސާބިތުކުރުމަށް އެދި
އަޙްމަދު ޝަކީލް

ހ.ރެވިމާގެ އަލްމަރުޙޫމް ޙުސައިން އާދަމްގެ ވާރިޘުންސާބިތުކުރުމަށްއެދި ހ.ރެވިމާގެ އަޙްމަދު ޝަކީލް ހުށަހެޅި މައްސަލަ

11/18/2020
425/Fm-C/2019
ތަރިކަ
އަމީޤާ ޙުސައިން

މ.ބްލޫސީ އަލްމަރުހޫމް މުޙައްމަދު ރާމިޒުގެ ތަރިކަ

« First ‹ Previous 1 9 10 11 12 13 21 81 Next › Last »