ޙުކުުމްތައް


ނިންމި ތާރީޚް
ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު
ބާވަތް
ހުށަހެޅި ފަރާތް
ތަފްސީލް
ސަބް ކެޓަގަރީ
ރިޕޯޓް
10/03/2018
1179/Fm-C/2018
ތަރިކަ
މުހައްމަދު އަސްޔަދު ޒާހިރު

ގ.އައިޒަރ އަލްމަރުޙޫމް އިބްރާހީމް ޒާހިރުގެ ތަރިކަ

10/03/2018
1329/Fm-C/2018
ވަޞިއްޔަތް ތަންފީޛުކުރުމަށް
ޢަލީ އިސްމާޢީލް

ވަޞިއްޔަތް ތަންފީޛުކުރުމަށްއެދި ހ.އެހަޑަ ޢަލީ އިސްމާޢީލް ހުށަހެޅި މައްސަލަ

10/03/2018
1558/Fm-C/2018
ވާރިޘުން ސާބިތުކުރުމަށް
މުޙައްމަދު މުޞްތަފާ

ވާރިޘުން ސާބިތުކުރުމަށްއެދި ހ.ފޭރުގަސްދޮށުގެ މުޙައްމަދު މުޞްތަފާ ހުށަހެޅި މައްސަލަ

10/01/2018
749/Fm-C/2018
ތަރިކަ
މަރްޔަމް ޒަޢީމާ މޫސާ

ގ.ރޯމްގެ އަލްމަރުޙޫމް މޫސާ ޒަޢީމް ގެ ތަރިކަ

10/01/2018
757/Fm-C/2018
ތަރިކަ
އިބްރާހީމް ޢަލީ

ގ.ބްލޫލައިން އަލްމަރުޙޫމާ މަރްޔަމް ޙަސަން ގެ ތަރިކަ

09/30/2018
641/Fm-C/2018
ތަރިކަ
ޢަލީ އާދަމް

ގ.އާފާޑު އަލްމަރުޙޫމް އާދަމް އިބްރާހީމްގެ ތަރިކަ

09/30/2018
1284/Fm-C/2018
ހިބައިން ދިނުން
މުޙައްމަދު އަޙްމަދު

ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި ވ.ލޫސިއާ މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

09/30/2018
1379/Fm-C/2018
ތަރިކަ
ޢާއިޝަތު އާދަމް

މ.ސުންބުލާ އަލްމަރުޙޫމް ޙަސަން ޢާދަމްގެ ތަރިކަ

09/30/2018
1758/Fm-C/2017
ހިބައިން ދިނުން
އާމިނަތު މުޙައްމަދު

ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި ވ.މިނިވަންއުފާ އާމިނަތު މުޙައްމަދު ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

09/26/2018
1469/Fm-C/2018
ތަރިކަ
ޚަދީޖާ އަނީސް

ހ.ފެންމުލި އަލްމަރުޙޫމް މުޙައްމަދު ޢާޤިލް ގެ ތަރިކަ

« First ‹ Previous 1 9 10 11 12 13 21 31 Next › Last »