ޙުކުުމްތައް


ނިންމި ތާރީޚް
ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު
ބާވަތް
ހުށަހެޅި ފަރާތް
ތަފްސީލް
ސަބް ކެޓަގަރީ
ރިޕޯޓް
09/09/2020
84/Fm-C/2020
ތަރިކަ
ފައިޞަލް އެންޑްރޫ ރަޝީދު

ގ.ފިނިހިޔާގެ އަލްމަރުޙޫމް ޢަލީ ރަޝީދުގެ ތަރިކަ

09/08/2020
1747/Fm-C/2019
ވަޞިއްޔަތް ތަންފީޛުކުރުމަށްއެދި
ޢާއިޝާތު ނަސީމް

މަދަނީކޯޓުގެ ނަންބަރު 1449/MC/2000 ޤަޟީއްޔާގައި ހ.ޕިންކްސްޓަރ އަލްމަރުޙޫމް ޢަބްދުއްރައްޒާޤް އިދުރީސް ކޮށްފައިވާ ވަޞިއްޔަތް ތަންފީޛުކުރުމަށްއެދި ޢާއިޝަތ ނަސީމް ހުށަހެޅި މައްސަލަ

09/07/2020
2538/Fm-C/2019
ހިބައިންދިނުމަށް އެދި
އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ދީދީ

ހިބައިން ދިނުމަށް އެދި މ.ނާޒިލް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ދީދީ ހުށަހެޅި މައްސަލަ

09/06/2020
2503/Fm-C/2019
ހިބައިންދިނުމަށް އެދި
ފާޠިމަތު އަޙްމަދު

ހިބައިން ދިނުމަށް އެދި މ.މުރަނގަވިލާ ފާޠިމަތު މުޙައްމަދު ހުށަހެޅި މައްސަލަ

09/03/2020
2846/Fm-C/2019
ތަރިކަ
އާމިނަތު ފަޟްލީނާ

މއ.ބިންމަތީގެ އަލްމަރުޙޫމާ ޒުލައިޚާ ޢަލީގެ ތަރިކަ

08/24/2020
1271/Fm-C/2019
ތަރިކަ
މަމްދޫހާ ޝުޖާޢު

ހ.ބުރެވިމާގެ އަލްމަރުޙޫމާ ޖަމީލާ ޔޫސުފްގެ ތަރިކަ

08/24/2020
1272/Fm-C/2019
ތަރިކަ
މަމްދޫހާ ޝުޖާޢު

ހ.ބުރެވިމާގެ އަލްމަރުޙޫމް މުޙައްމަދު ޒާހިރުގެ ތަރިކަ

08/19/2020
306/Fm-C/2020
ހިބައިންދިނުމަށްއެދި
ރުޤިއްޔާ ޢަބްދުލްކަރީމް

ހިބައިން ދިނުމަށް އެދި ހ.އެފޯނިއަމްގެ ރުޤިއްޔާ ޢަބްދުލްކަރީމް ހުށަހެޅި މައްސަލަ

08/19/2020
2015/Fm-C/2019
ވަޞިއްޔަތް ތަންފީޛުކުރުމަށް އެދި
ޢާއިޝަތު ނާޡިމާ

ވަޞިއްޔަތް ތަންފީޡުކުރުމަށްއެދި ދަފްތަރު ނަންބަރު 4146 ޢާއިޝަތު ނާޡިމާ ހުށަހެޅި މައްސަލަ

08/18/2020
2738/Fm-C/2019
ވާރިޘުންސާބިތުކުރުމަށް އެދި
އާމިނަތު ފަޚުރިއްޔާ

ހ.ޅޮސްމާގެ އަލްމަރުޙޫމާ ނޫރަންނަހާރުގެ ވާރިޘުން ސާބިތުކުރުމަށްއެދި ހ.މައުވީ އާމިނަތު ފަޚުރިއްޔާ ހުށަހެޅި މައްސަލަ

« First ‹ Previous 1 2 10 11 12 13 14 22 74 Next › Last »