ޙުކުުމްތައް


ނިންމި ތާރީޚް
ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު
ބާވަތް
ހުށަހެޅި ފަރާތް
ތަފްސީލް
ސަބް ކެޓަގަރީ
ރިޕޯޓް
08/18/2020
258/Fm-C/2020
ހިބައިންދިނުމަށް އެދި
ޢަބްދުލްކަރީމް ޙުސައިން

ހިބައިން ދިނުމަށް އެދި މ.ސަނދު2 އަބްދުލްކަރީމް ޙުސައިން ހުށަހެޅި މައްސަލަ

08/16/2020
750/Fm-C/2020
ތަރިކަ
މުޙައްމަދު ނާޘިމް

މ.ސީނުކަރަންކާގެ އަލްމަރުޙޫމް ޢަބްދުއްރަޝީދުގެ ތަރިކަ

08/13/2020
2252/Fm-C/2019
ތަރިކަ
ޔޫސުފް އިމްހާލް މުޙައްމަދު

ހ.މުންޑޫގެ އަލްމަރުޙޫމާ ޝެހެނާޒް އިބްރާޙިމްގެ ތަރިކަ

08/11/2020
170/Fm-C/2020
ހިބައިންދިނުމަށް އެދި
ޢާއިޝަތު ވަޙިދާ އިބްރާހީމް

ހިބައިންދިނުމަށް އެދި މ.ފުޅަފި ޢާއިޝަތު ވަޙިދާ އިބްރާހީމް ހުށަހެޅި މައްސަލަ

07/22/2020
2330/Fm-C/2019
ތަރިކަ
އިބްރާހީމް ރަޝީދު

މ.ސޫރަޖް އަލްމަރްހޫމް ދޮންކޮއްކޮގެ ތަރިކަ

07/16/2020
176/Fm-C/2019
ހިބައިންދިނުމަށް އެދި
ޢާއިޝަތު ނަޢީމާ

ހިބައިން ދިނުމަށް އެދި ހ.ލިލީޝިއާ ޢާއިޝަތު ނަޢީމާ ހުށަހެޅި މައްސަލަ

07/09/2020
341/Fm-C/2020
ތަރިކަ
ޙުސްނާ އިސްމާޢީލް

ހ.ހިޔާކޯނި އަލްމަރުޙޫމް އިބްރާހީމް ޝަރީފްގެ ތަރިކަ

07/08/2020
2775/Fm-C/2019
ތަރިކަ
މުޙައްމަދު ނަޢީމް

ހ.ލަދުމާގެއާގެ އަލްމަރުޙޫމާ ކުޑަކަމަނަގެ ތަރިކަ

07/01/2020
191/Fm-C/2020
ހިބައިންދިނުމަށް އެދި
ޢަލީ ޙުސައިން

ހިބައިން ދިނުމަށް އެދި ގ.ނޫމަރާގެ ޢަލީ ޙުސައިން ހުށަހެޅި މައްސަލަ

06/29/2020
244/Fm-C/2020
ހިބައިންދިނުމަށްއެދި
ފާޠިމަތު ޙަސަން

ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި މ.އަރީހާ ފާޠިމަތު ޙަސަން ހުށަހެޅި މައްސަލަ

« First ‹ Previous 1 3 11 12 13 14 15 23 74 Next › Last »