ޙުކުުމްތައް


ނިންމި ތާރީޚް
ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު
ބާވަތް
ހުށަހެޅި ފަރާތް
ތަފްސީލް
ސަބް ކެޓަގަރީ
ރިޕޯޓް
10/21/2020
2873/Fm-C/2019
ތަރިކަ
މަރްޔަމް ނިޔާން

މ.ގޯލްޑަންވެލީ އަލްމަރުޙޫމް އަންވަރު އާދަމްގެ ތަރިކަ

10/21/2020
1038/Fm-C/2019
ތަރިކަ
މުޙައްމަދު ޖަމީލު

މ.ވައިޓްކޯރަލް ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް އިބްރާހީމްގެ ތަރިކަ

10/21/2020
2823/Fm-C/2019
ތަރިކަ
ޝީޒާ އިބްރާހީމް

ހ.ވިއޯލާ އަލްމަރުޙޫމް މުޙައްމަދު ޝާފިޢުގެ ތަރިކަ

10/20/2020
1497/Fm-C/2019
ތަރިކަ
އިސްމާޢީލް ޢަލީ

ހ.ރޯޒްބީމް އަލްމަރުޙޫމާ ފާޠިމަތު މުޙައްމަދުގެ ތަރިކަ

10/19/2020
1171/Fm-C/2020
ތަރިކަ
ފާޠިމަތު ޝަބީނާ

މއ.އެގަކުރި އަލްމަރުޙޫމް މުޙައްމަދު އިބްރާހީމްގެ ތަރިކަ

10/19/2020
2055/Fm-C/2019
ވަޞިއްޔަތް ތަންފީޛުކުރުމަށް އެދި
މަރްޔަމް އަޒްލިފާ

ވަޞިއްޔަތް ތަންފީޛުކުރުމަށް އެދި ހ.ދޭހަނދުވަރު މަރްޔަމް އަޒްލިފާ ހުށަހެޅި މައްސަލަ

10/15/2020
497/Fm-C/2020
ތަރިކަ
މުނިޔާ އިސްމާޢިލް

ހ.އަނަސަމް އަލްމަރުޙޫމް އިސްމާޢީލްމަނިކުގެ ތަރިކަ

10/15/2020
782/Fm-C/2020
ހިބައިންދިނުމަށް އެދި
މުޙައްމަދު ދީދީ

ހިބައިންދިނުމަށް އެދި ހ.ވައިޓްމޫން މުޙައްމަދު ދީދީ ހުށަހެޅި މައްސަލަ

10/15/2020
652/Fm-C/2020
ވާރިޘުންސާބިތުކުރުމަށް އެދި
ފާޠިމަތު ރިފްޒާން

ގ.އަސްދޫ އަލްމަރުޙޫމް މުޙައްމަދު ނަސީމްގެ ވާރިޘުންސާބިތުކުރުމަށްއެދި ގ.އަސްދޫ ފާޠިމަތު ރިފްޒާން ހުށަހެޅި މައްސަލަ

10/15/2020
823/Fm-C/2020
ހިބައިންދިނުމަށް އެދި
އަޙްމަދު ޝަރީފް

ހިބައިން ދިނުމަށް އެދި މ.މަރުދާނާގެއާގެ އަޙްމަދު ޝަރީފް ހުށަހެޅި މައްސަލަ

« First ‹ Previous 1 7 8 9 10 11 19 75 Next › Last »