ޙުކުުމްތައް


ނިންމި ތާރީޚް
ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު
ބާވަތް
ހުށަހެޅި ފަރާތް
ތަފްސީލް
ސަބް ކެޓަގަރީ
ރިޕޯޓް
01/18/2021
810/Fm-C/2020
ތަރިކަ
ޙަމްދާން ޢަބްދުލްޣަނީ

ގ.މަންޒިލްހިޔާ އަލްމަރުޙޫމާ އާމިނަތު ޒާހިދާގެ ތަރިކަ

01/18/2021
1199/Fm-C/2020
ވަޞިއްޔަތުން ދިނުމަށްއެދި
ޑރ.ފާޠިމަތު މުހައްމަދު ދީދީ

ވަޞިއްޔަތުން ދިނުމަށްއެދި ގ.މާޖެހިގެ ޑރ.ފާޠިމަތު މުޙައްމދު ދީދީ ހުށަހެޅި މައްސަލަ

01/18/2021
1309/Fm-C/2020
ތަރިކަ
އަޙްމަދު ޙަސަން މަނިކު

މ.ކޯޒީނެސްޓް އަލްމަރުޙޫމް ޙަސަން މަނިކުގެ ތަރިކަ

01/18/2021
772/Fm-C/2020
ތަރިކަ
އަޙްމަދު ޒަރީރު

މ.އަރިނަގާގެ އަލްމަރުޙޫމާ ފާޠިމަތު ޖަމީލުގެ ތަރިކަ

01/18/2021
1368/Fm-C/2020
ހިބައިން ދިނުމަށް އެދި
މުޙައްމަދު ޝަހުދު

ހިބައިންދިނުމަށް އެދި މއ.ވަންތާރޑް މުޙައްމަދު ޝާހުދަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ

01/17/2021
1079/Fm-C/2020
ތަރިކަ
ޢަދީލް ޖަލީލް

ގ.ޕާމްވެލީ އަލްމަރުޙޫމާ މޫމިނާ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ތަރިކަ

01/14/2021
309/Fm-C/2020
ހިބައިން ދިނުމަށް އެދި
ޢައްބާސް ދޮންމަނިކު

ހިބައިންދިނުމަށް އެދި މ.ހަނިފަރު ޢައްބާސް ދޮންމަނިކު ހުށަހެޅި މައްސަލަ

01/13/2021
2793/Fm-C/2019
ތަރިކަ
ނަހީދާ އާދަމް

މ.ބިއްލޫރިގެ އަލްމަރުޙޫމް އަޙްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމްގެ ތަރިކަ

01/13/2021
1580/Fm-C/2020
ހިބައިން ދިނުމަށް އެދި
ފާޠިމަތު ޠަލްޢަތު

ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި މ.މިލިއަން ފާޠިމަތު ޠަލްޢަތު ހުށަހެޅި މައްސަލަ

01/10/2021
887/Fm-C/2020
ތަރިކަ
ޙުސައިން މުޙައްމަދު

ހ.ސަދަނޭކަ އަލްމަރުޙޫމާ ޒުލްފާ މޫސާގެ ތަރިކަ

1 2 3 11 74 Next › Last »