ޙުކުުމްތައް


ނިންމި ތާރީޚް
ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު
ބާވަތް
ހުށަހެޅި ފަރާތް
ތަފްސީލް
ސަބް ކެޓަގަރީ
ރިޕޯޓް
10/15/2020
365/Fm-C/2020
ތަރިކަ
ޢާއިޝަތު ހުދާ

މ.ހުނަރު އަލްމަރުޙޫމާ ޢަޒީޒާ ޢަބްދުﷲގެ ތަރިކަ

10/14/2020
2701/Fm-C/2019
ހިބައިންދިނުމަށް އެދި
އަޒުލިފާ ޢިމާދު

ހިބައިންދިނުމަށް އެދި ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 14130 މާލެ އަޒުލިފާ އިމާދު ހުށަހެޅި މައްސަލަ

10/14/2020
1536/Fm-C/2018
ތަރިކަ
ޢާއިޝަތު ޒަޢީމާ ޠައްޔިބު

ގ.ޑޭޒީމާގެ އަލްމަރުޙޫމާ ޙަފީޡާ މުޙައްމަދު ދީދީގެ ތަރިކަ

10/14/2020
199/Fm-C/2020
ވާރިޘުންސާބިތުކުރުމަށް އެދި
ފާޠިމަތު ޝާފިޢާ

ގ.ހިޔާދޮށުގެ އަލްމަރުޙޫމް ނތ.އަޙްމަދު ދީދީގެ ވާރިޘުން ސާބިތުކުމަށްއެދި ގ.ހިޔާދޮށުގެ ފާޠީމަތު ޝާފިއާ ހުށަހެޅި މައްސަލަ

10/12/2020
802/Fm-C/2019
ތަރިކަ
ރަމްލާ

މއ.ނޮޅިވަރަމްފަރު އަލްމަރުޙޫމް މުޙައްމަދުފުޅުގެ ތަރިކަ

10/11/2020
2698/Fm-C/2019
ތަރިކަ
ޢަބްދުﷲ ޢާރިފް

މއ. އެވަރގްލޯރީ އަލްމަރުހޫމާ ޝަރީފާ މޫސާގެ ތަރިކަ

10/11/2020
1270/Fm-C/2019
ހިބައިންދިނުމަށް އެދި
ޢާއިޝަތު ޢުމަރުމަނިކު

ހިބައިންދިނުމަށް އެދި މ.ހިމްމިޔާ ޢާއިޝަތު ޢުމަރު މަނިކު ހުށަހެޅި މައްސަލަ

10/10/2020
2749/Fm-C/2019
ވާރިޘުންސާބިތުކުރުމަށް އެދި
މުޙައްމަދު ފައިޒަލް

ހ.ފުންވިލު އަލްމަރުޙޫމް އިބްރާހީމް ސަމީރުގެ ވާރިޘުން ސާބިތުކުރުމަށްއެދި ހ.ފުންވިލު މުޙައްމަދު ފައިޒަލް ހުށަހެޅި މައްސަލަ

10/07/2020
1092/Fm-C/2019
ތަރިކަ
އިބްރާހީމް އައްރާފް މުޙައްމަދު

މއ.ވަރމިލަން އަލްމަރުޙޫމް މުޙައްމަދު ޤާސިމްގެ ތަރިކަ

10/04/2020
442/Fm-C/2020
ހިބައިންދިނުމަށް އެދި
އާމިނަތު ރަޝީދާ

ހިބައިން ދިނުމަށް އެދި މ.ޝޭޑީހޯމް ޢާއިޝަތު ރަޝީދާ ހުށަހެޅި މައްސަލަ

« First ‹ Previous 1 8 9 10 11 12 20 75 Next › Last »