ޙުކުުމްތައް


ނިންމި ތާރީޚް
ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު
ބާވަތް
ހުށަހެޅި ފަރާތް
ތަފްސީލް
ސަބް ކެޓަގަރީ
ރިޕޯޓް
01/18/2020
1016/Fm-C/2015
ތަރިކަ
ޑރ.މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ރާޟީ

މއ.މާރލިން އަލްމަރުޙޫމް އަޙްމަދު ރާޟީގެ ތަރިކަ

01/16/2020
2742/Fm-C/2019
ވާރިޘުންސާބިތުކުރުމަށް އެދި
ޒައުދު އަޙްމަދު

ވާރިޘުން ސާބިތުކުރުމަށްއެދި ހ.ރަސްގެރަހަ ޒައުދު އަޙްމަދު ހުށަހެޅި މައްސަލަ

01/16/2020
2440/Fm-C/2019
ވާރިޘުން ސާބިތު ކުރުމަށްއެދި
އިސްމާޢީލް އަޒުލީމް

ވާރިޘުން ސާބިތުކުރުމަށް އެދި ހ.ގޯލްޑްރިންގ އިސްމާޢީލް އަޒުލީމް ހުށަހެޅި މައްސަލަ

01/16/2020
1844/Fm-C/2019
ތަރިކަ
ޢާރިފާ ސަޢީދު

ހ.ރީތިހިޔާ އަލްމަރްހޫމާ ރަޒީނާ ޙުސައިންގެ ތަރިކަ

01/16/2020
2367/Fm-C/2019
ތަރިކަ
މުޙައްމަދު ޝަހުބާން

މއ.ތަބައްގެ އަލްމަރުޙޫމް ނުޢުމާން ޢަލީ ފަހުމީގެ ތަރިކަ

01/16/2020
2409/Fm-C/2019
ވާރިޘުން ސާބިތުކުރުމަށްއެދި
ޢާއިޝަތު ރިޔާޟް

ގ.ދޮންލުބޯއާގެ އަލްމަރުހޫމް އަޙްމަދު ޙުސައިންގެ ވާރިޘުން ސާބިތުކުރުމަށްއެދި ގ.ދޮންލުބޯއާގެ ޢާއިޝަތު ރިޔާޟް ހުށަހެޅި މައްސަލަ

01/16/2020
2440/Fm-C/2019
ވަޞިއްޔަތުން ދިނުމަށް އެދި
އިސްމާޢީލް އަޒުލީމް

ހ.ގޯލްޑަންވިއު އަލްމަރުޙޫމާ ޢާރިފާ މުޙައްމަދުގެ ވާރިޘުން ސާބިތުކުރުމަށްއެދި މއ.ގޯލްޑްރިންގ އިސްމާޢީލް އަޒުލީމް ހުށަހެޅި މައްސަލަ

01/16/2020
2671/Fm-C/2019
ތަރިކަ
އަޙްމަދު އަދުލީ

ހ.ޖުނައިނާ އަލްމަރުޙޫމް ފާޠިމަތު މަނިކެގެ ތަރިކަ

01/16/2020
2742/Fm-C/2019
ވާރިޘުންސާބިތުކުރުމަށް އެދި
ޒައުދު އަޙްމަދު

ހ.ރަސްގެރަހާ އަލްމަރުޙޫމާ ނަސްރީނާގެ ވާރިޘުން ސާބިތުކުރުމަށްއެދި ހ.ރަސްގެރަހާ ޒައުދު އަޙްމަދު ހުށަހެޅި މައްސަލަ

01/08/2020
1751/Fm-C/2019
ތަރިކަ
ޔޫސުފް އިރުފާން އިބްރާހީމް

ގ.ސުވާސްޓިކާ އަލްމަރުޙޫމާ ނާޒިމާ އާދަމްގެ ތަރިކަ

« First ‹ Previous 1 11 19 20 21 22 23 31 75 Next › Last »