Author Archives: Ahmed Shifau

ނުރަސްމީ ގަޑީގައި ކާވެނި ކޮށްދިނުމަށް ނިންމައިފި

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ހަމައެކަނި ރަސްމީ ގަޑީގައި ކައިވެނި ކޮށްދޭގޮތަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަށް ބަދަލު ގެނަސް 2020 ނޮވެމްބަރު 01 އިންފެށިގެން ކުރިއެކޭ އެއްގޮތަށް ނުރަސްމީ ގަޑިގައިވެސް ކާވެނި ކޮށްދިނުމަށް 2020 އޮކްޓޯބަރ 20 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ފެމިލީ ކޯޓު ޤާޟީންގެ އާއްމު މަޖިލީހު ނިންމައިފިއެވެ. އެގޮތުން ނުރަސްމީ ގަޑީގައި ކާވެނި ކޮށްދޭނީ ރޭގަނޑު ...

Read More »

ކޯޓުން ބޭރުގެ މައުޛޫނުން ލައްވާ ކާވެނި އަޤްދުކޮށްދިނުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ކޮވިޑް-19 ގެ ޙާލަތާ ގުޅިގެން ކާވެނި އަޤްދުކޮށްދިނުން ހަމައެކަނި ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ މައުޒޫނުން ލައްވާ ކުރާ ގޮތަށް އޮތް އޮތުން ބަދަލުގެނެސް ކާވެނިކުރަން އެދޭ ފަރާތްތަކުން ކަނޑައަޅާ މައުޒޫނުކަމުގެ ހުއްދަ އޮންނަ އަމިއްލަ ފަރާތްތައް ލައްވާ ކާވެނި އަޤްދުކޮށްދިނުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ކާވެނި އަޤްދުކޮށްދިނުމަށް އަމިއްލަ ފަރާތްތައް ހަމަޖެއްސި ނަމަވެސް، ކޯޓުން ކުރާ ހުރިހާ ކައިވެނިތައް ...

Read More »

ޢާއްމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތުގައި ފެމިލީ ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު އިސްލާޙްކޮށްފި

ޢާއްމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލާ ގުޅިގެން ރެޑް އެލަރޓްގެ ޙާލަތުގައި ފެމިލީ ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތްތައް ކުރިއަށްދާނެގޮތުގެ އުޞޫލު” މުރާޖަޢާކޮށް ބައެއް ބަދަލުތަކާއެކު “ޢާއްމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތުގައި ފެމިލީ ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު” ފާސްކޮށްފިއެވެ. މި އައު އުސޫލާގައިވާގޮތުން، ފެމިލީ ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާއިރު، ހުށަހަޅަ މައްސަލަ ފޯމާއި ލިޔެކިޔުންތަކާއެކު ...

Read More »

“ކާވެނިކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ” އައު ފޯމެއް މި ކޯޓުން ތަޢާރަފްކޮށްފި

ފެމިލީ ކޯޓުން “ކާވެނިކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ” އައު ފޯމެއް ތަޢާރަފްކޮށް، މި ފޯމަށް މިއަދު (18 އޮގަސްޓް 2020) ން ފެށިގެން އަމަލުކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. ވީމާ 23 އޮގަސްޓް 2020 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން މި ކޯޓުން ބަލައިގަންނާނީ އައު ފޯމުކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ.

Read More »