Author Archives: Ahmed Shifau

ރަމަޟާން މަހު ކާވެންޏަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށްގެންދާ ގަޑި ބަދަލުވުން

ރަމަޟާން މަހު ކާވެންޏަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ  އާދިއްތަ އަދި ބުދަ ދުވަހެއްގެ ރޭ 9:30  އިން 11:30  އަށެވެ. މި ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ދާނީ އޮންލައިން ކޮށެވެ. 

Read More »

ފެމެލީ ކޯޓުގެ އިސްޤާޟީކަމަށް އަލްއުސްތާޛާ ހުޒައިފާ މުޙައްމަދު އައްޔަނު ކުރުން

ފެމެލީ ކޯޓުގެ އިސްޤާޟީކަމުގެ މަޤާމަށް އަލްއުސްތާޛާ ހުޒައިފާ މުޙައްމަދު، ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން މިއަދު ޢައްޔަންކޮށްފިއެވެ. މިއަދު އެ ކޮމިޝަންގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި، އަލްއުސްތާޛާ ހުޒައިފާ މުޙައްމަދުއަށް މަޤާމުގެ ފަތްކޮޅު އެރުއްވީ، ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަލްއުސްތާޛާ ޙިސާން ޙުސެއިންނެވެ. ފެމެލީ ކޯޓުގެ އިސްޤާޟީކަމަށް އައްޔަނުކުރި އަލްއުސްތާޛާ ހުޒައިފާ މުޙައްމަދަކީ މެލޭޝިއާގެ އިންޓަރނޭޝަނަލް އިސްލާމިކް ...

Read More »

ފެމިލީ ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތްތަކާއި ކޯޓުންދޭ ޚިދުމަތްތައް އޮންލައިންކޮށް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު ފާސްކުރުން

ފެމިލީ ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތްތަކާއި ކޯޓުންދޭ ޚިދުމަތްތައް އޮންލައިންކޮށް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު، 15 މާރިޗު 2022 ގައި ފާސްކޮށް، 16 މާރިޗު 2022 ގައި ޢަމަލުކުރަން ޢާންމު މަޖިލީހުންވަނީ ނިންމާފައެވެ. މި ގަވާއިދުގައި ފެމިލީ ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތްތަކާއި ޚިދުމަތްތައް އޮންލައިންކޮށް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތްތައްވަނީ ބަޔާންކުރެވިފައެވެ. މިގޮތުން އޮންލައިންކޮށް ފޯމު ހުށަހެޅުމާއި ކާވެންޏާގުޅޭ ޚިދުމަތްތައް ...

Read More »

ހިބަ، ވަސިއްޔަތް އަދި ތަރިކައިގެ މައްސަލަތައް ބަލައިގަންނާނީ 27 ޖަނަވަރީ އާ ހަމައަށް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު SCPD-01/2022 (4 ޖަނަވަރީ 2022) ޕްރެކްޓިސް ޑައިރެކްޝަންގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން 01 ފެބުރުވަރީ 2022އިން ފެށިގެން މި ކޯޓުން ބަލަމުންދާ ހިބައާއި ވަޞިއްޔަތާއި، ތަރިކައިގެ މައްސަލަތަކާއި، ވާރިސުން ގިންތިކުރުމުގެ މައްސަލަތަކާއި، މައިންބަފައިންގެ ގެދޮރަށް ވައްދައިދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ބަލަމުން ގެންދާނީ ސިވިލް ކޯޓުން ކަމުގައިވާތީ، މި ބާވަތުގެ މައްސަލަތަކުގެ ފޯމު ...

Read More »

ފެމިލީ ކޯޓުގެ ޤާޟީ ޢަބްދުﷲ އަދީބު މަޤާމުން ރިޓަޔަރވެވަޑައިގެންފި

ފެމިލީ ކޯޓު މިހާތަނަށް ހިންގުމާ ޙަވާލުވެ ހުންނެވި ޤާޟީ ޢަބްދުﷲ އަދީބު މިއަދު ވަނީ މަޤާމުން ރިޓަޔަރވެވަޑައިގެންފައެވެ. އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ އަދީބު ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތް ކުރައްވަން ފެއްޓެވީ 01 ޖަނަވަރީ 1989 ގައެވެ. ޝަރުޢީ ދާއިރާއަށް ޚިދުމަތްކުރައްވަން ފެއްޓެވީ 1997 ވަނަ އަހަރުއެވެ. ޤާޟީ ޢަބްދުﷲ އަދީބު އެންމެ ފުރަތަމަ މަސައްކަތް ކުރެއްވީ ގޯތިގެދޮރުގެ މައްސަލަތައް ...

Read More »

2021 ޑިސެންބަރު 16 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 31 ވަނަ ދުވަހާ ހަމަށް ފެމިލީ ކޯޓު އޮންނާނީ ރިސެސްގައި

2021 ޑިސެންބަރު 16 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 2021 ޑިސެމްބަރު 31 ވަނަ ދުވަހާ ހަމަށް ފެމިލީ ކޯޓު އޮންނާނީ ރިސެސްގައެވެ. ރިސެސްގެ މުއްދަތުގެތެރޭގައި މައްސަލަތަކުގެ ޝަރީޢަތްތައް ހިންގުން މަދުކުރެވޭނެއެވެ. ނަމަވެސް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ބަލައިގަތުމާއި ކާވެނިތައް ކޮށްދިނުމާއި އެނޫންވެސް ކޯޓުގެ އިދާރީ އެހެނިހެން މަސައްކަތައް މި މުއްދަތުގައި މެދުކެނޑުމެއްނެތި ކުރިއަށްދާނެއެވެ. ރިސެސްގެ ތެރޭގައި، ...

Read More »

ފެމިލީ ކޯޓަށް 2 ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކޮށްފި

ޖޭ.އެސް.އީ އިން ފެމިލީ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުގެ މަޤާމަށް އަލްއުސްތާޛާ ޒަޢީމާ ނަޝީދު އާއި އަލްއުސްތާޛާ މަޢީޝާ ޔޫސުފް ސަމީރު ވަނީ ޢައްޔަންކުރައްވާފައެވެ. މި ދެ ބޭފުޅުން މަޤާމުގެ ހުވާ ކުރެއްވީ 2021 ނޮވެންބަރު 28 ވީ އާދީއްތަ ދުވަހު ޖޭ.އެސް.އީ އިން ބޭއްވި ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ. މި ދެބޭފުޅުން މިއަދު ވަނީ ފެމިލީ ކޯޓަށް ވަޑައިގެން ...

Read More »

ބަދަލު ހަމަޖެއްސުމާއި ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރުމާ ބެހޭ ޤަވާޢިދު ޢާއްމުކޮށްފި

ބަދަލުގައި ޝަރީޢަތަށް ޙާޟިރުވާނެ ފަރާތެއް ހަމަޖެއްސުމާއި ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ޢަމަލުކުރާނެ އިޖުރާއަތު ބަޔާންކުރާ ޤަވާޢިދު މިއަދު ޢާއްމުކޮށްފިއެވެ. 2021 އޮކްޓޫބަރު 26 ވީ އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވި ޤާޟީންގެ ޢާންމު މަޖިލީހުން ފާސްކުރެއްވި “ބަދަލު ހަމަޖެއްސުމާއި ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރުމާ ބެހޭ ޤަވާޢިދު”  އަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ 2021 ނޮވެންބަރު 01 ވާ ...

Read More »

ހަފްތާގެ ހުރިހާ ދުވަހަކު ކާވެނި ކޮށްދޭގޮތަށް ބަދަލު ގެނައުން

04 އޮގަސްޓް 2021 އިން ފެށިގެން ހަފްތާގެ ހުރިހާ ދުވަސްތަކުގައި ކާވެނި ކޮށްދޭގޮތަށްވަނީ ބަދަލު ގެނެވިފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ރަސްމީ އަދި ނުރަސްމީ ގަޑީގައި އޮންލައިންކޮށް ކާވެނިތައް ކޮށްދެވޭނެއެވެ. އަދި ކޯޓަށް ޙާޟިރުވެގެން ކާވެނި ކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުސަތު ހަމަޖެހިފައި އޮންނާނެއެވެ. މިގޮތުން ރަސްމީ ގަޑީގައި ކައިވެނި ކޮށްދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހެނދުނު 08:30 ...

Read More »

ކޮވިޑް-19 ގެ ޙާލަތު ގޯސްވުމާގުޅިގެން ކޯޓުގެ ޚިދުމަތްތަކަށް ބަދަލު ގެނައުން

ކޮވިޑް-19ގެ ޙާލަތު ގޯސްވެ އިތުރު ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާތީ، 26 މެއި 2021 އިން ފެށިގެން ކޯޓުން ދެމުންގެންދާ ބައެއް ޚިދުމަތްތަކަށް ވަނީ ބަދަލުގެނެވިފައެވެ. މިގޮތުން ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ އެންމެހައި ފޯމުތަކާއި ލިޔެކިޔުންތައް ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހަމައެކަނި އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް، ކޮންމެ ރަސްމީ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 08:00 އިން މެންދުރު 1:00 އަށެވެ. އީމެއިލް ...

Read More »