ޙުކުުމްތައް


ނިންމި ތާރީޚް
ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު
ބާވަތް
ހުށަހެޅި ފަރާތް
ތަފްސީލް
ސަބް ކެޓަގަރީ
ރިޕޯޓް
03/14/2018
1552/Fm-C/2017
ތަރިކަ
އާމިނަތު ނަޞީރާ

މއ.އަންދާސީގެ އަލްމަރުޙޫމް އަޙްމަދު ޝިހާމް ގެ ތަރިކަ މައްސަލަ

03/13/2018
1444/Fm-C/2017
ތަރިކަ
ނަސްރީނާ

މއ.ޝުއާއުއްޝަމްސި އަލްމަރުޙޫމާ ޖަމީލާ ޢަލީ ގެ ތަރިކަ

03/11/2018
210/Fm-C/2018
ތަރިކަ
މުޙައްމަދު ރިޔާޟް

މއ.މަލަމަތި އަލްމަރުޙޫމާ އަމީނާ އަޙްމަދު ގެ ތަރިކަ

03/08/2018
371/Fm-C/2018
ވާރިޘުން ސާބިތުކުރުމަށް
އާމިނަތު ޝަރާޙަތު

ވާރިސުން ސާބިތުކުރުމަށް އެދި ހ.ކެލާމާވިލާ އާމިނަތު ޝަރާޙަތު ހުށަހެޅި މައްސަލަ

03/07/2018
2347/Fm-C/2017
ހިބައިން ދިނުން
ސަކީނާ މުޙައްމަދު

ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި ބ.ފެހެންދޫ ގުލްޝަން ސަކީނާ މުޙައްމަދު ހުށަހެޅި މައްސަލަ

03/06/2018
2163/Fm-C/2017
ހިބައިން ދިނުން
ޢަބްދުއްނާޞިރު

ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި ހ.ހަލަވެލިމާގެ ޢަބްދުއްނާޞިރު ހުށަހެޅި މައްސަލަ

03/05/2018
2020/Fm-C/2017
ހިބައިން ދިނުން
ފާތިމަތު މޫސާފުޅު

ހިބައިންދިނުމަށްއެދި ހ.ރޭ ފާތިމަތު މޫސާފުޅު ހުށަހެޅި މައްސަލަ

02/27/2018
01/Fm-C/2018
ތަރިކަ
އިބްރާހީމް އާދަމްކޮއި

މ.ފުށެތިކާލުގެ އަލްމަރުޙޫމާ އާމިނަތު ނަސީމާ ގެ ތަރިކަ

02/27/2018
2204/Fm-C/2017
ތަރިކަ
ޙައްވާ ދީދީ

ހ.ކޯޒީރައުންޑް އަލްމަރުޙޫމް އަޙްމަދު މުންޢިމް ގެ ތަރިކަ

02/25/2018
182/Fm-C/2017
ތަރިކަ
އިބްރާހީމް މުޚްތާރު

މ.ގޯލްޑަންހާޓް އަލްމަރުޙޫމް ޢަބްދުﷲ މޫސާ ގެ ތަރިކަ

« First ‹ Previous 1 2 3 4 9 Next › Last »