ޙުކުުމްތައް


ނިންމި ތާރީޚް
ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު
ބާވަތް
ހުށަހެޅި ފަރާތް
ތަފްސީލް
ސަބް ކެޓަގަރީ
ރިޕޯޓް
01/09/2019
603/Fm-C/2018
ތަރިކަ
އާމިނަތު ޝަރާޙަތު

ހ.ކެލާމާވިލާ އަލްމަރުޙޫމް މުހައްމަދު ރަޝީދުގެ ތަރިކަ

01/06/2019
840/Fm-C/2018
ތަރިކަ
ނަޝީދު އަޙްމަދު

މ.މާލޭގެއާގެ އަލްމަރުޙޫމާ އާމިނަތު ލަޠީފާގެ ތަރިކަ

12/26/2018
2738/Fm-C/2018
ހިބައިން ދިނުން
އާމިނަތު ޢަފީފް

ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި ހ.އައިދަ އާމިނަތު ޢަފީފާ ހުށަހެޅި މައްސަލަ

12/24/2018
2386/Fm-C/2018
ތަރިކަ
އަޙްމަދު ނާޡިމް

މއ.ގިރި އަލްމަރުހޫމް އާދަމް އަބްދުއްރަޙްމާން ގެ ތަރިކަ

12/23/2018
2487/Fm-C/2018
ތަރިކަ
ހުސައިން އިބްރާހީމް

ގ.ރޯޒަރީ އަލްމަރުޙޫމާ ޢާއިޝަތު މޫސާ ގެ ތަރިކަ

12/20/2018
939/Fm-C/2018
ތަރިކަ
ޢާއިޝަތު ނަޝްވާ

މ.ފުނަދޫ އަލްމަރުޙޫމް މުޙައްމަދު ޢާރިފް ގެ ތަރިކަ

12/20/2018
1891/Fm-C/2018
ހިބައިން ދިނުން
ފާތިމަތު ވަޙީދާ

ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި ގ.ޕީކޮކް ފާތިމަތު ވަޙީދާ ހުށަހެޅި މައްސަލަ

12/19/2018
1596/Fm-C/2018
ތަރިކަ
އިސްމާޢީލް އަޙްމަދު

ހ.ރެޑްލައިން އަލްމަރުޙޫމް ދޮންއަޙްމަދު ގެ ތަރިކަ

12/19/2018
1732/Fm-C/2018
ހިބައިން ދިނުން
މުޙައްމަދު ޝަހުދު

ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި މއ.ކުދިރަތްމާގެ މުޙައްމަދު ޝަހުދު ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

12/18/2018
1344/Fm-C/2018
ވަޞިއްޔަތް ބާޠިލްކުރުމަށް
މުޙައްމަދު ޙަސަން

ވަޞިއްޔަތް ބާޠިލްކުރުމަށްއެދި ވ.ހިޖުރަ މުޙައްމަދު ޙަސަން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

« First ‹ Previous 1 2 3 4 12 28 Next › Last »