ޙުކުުމްތައް


ނިންމި ތާރީޚް
ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު
ބާވަތް
ހުށަހެޅި ފަރާތް
ތަފްސީލް
ސަބް ކެޓަގަރީ
ރިޕޯޓް
02/18/2021
10/Fm-C/2021
ވާރިޘުންސާބިތުކުރުމަށް އެދި
އިސްމާޢީލް ޝާޙް

ވާރިޘުންސާބިތުކުރުމަށް އެދި މ.ފެހިގިލި އިސްމާޢީލް ޝާޙް ހުށަހެޅި މައްސަލަ

02/18/2021
179/Fm-C/2021
ވާރިޘުންސާބިތުކުރުމަށް އެދި
ވަޙީދާ ޢަލީ

ވ.ވައްލަ އަލްމަރުހޫމާ އާމިނަތު އަބޫބަކުރުގެ ވާރިޘުން ސާބިތުކުރުމަށްއެދި ވ.ވައްލަ ވަޙިދާ ޢަލީ ހުށަހެޅި މައްސަލަ

02/18/2021
1566/Fm-C/2019
ތަރިކަ
ޘުރުފާ މުޙައްމަދު

މއ.ވަޑީގެ އަލްމަރުޙޫމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲގެ ތަރިކަ

02/18/2021
1763/Fm-C/2020
ތަރިކަ
އަފްރާން އިބްރާހީމް

ގ.ސުވާސްޓިކާ އަލްމަރުޙޫމަ ނާޒިމާ އާދަމްގެ ތަރިކަ

02/17/2021
1454/Fm-C2020
ތަރިކަ
އަޙްމަދު އަޙްސަން

ހ.ބޯސަމްވިލާ އަލްމަރުޙޫމާ ފަރީދާ ޢަބްދުﷲގެ ތަރިކަ

02/14/2021
1626/Fm-C2020
ވަޞިއްޔަތުން ދިނުމަށްއެދި
ސީނާ ވަސީމް

ވަޞިއްޔަތުން ދިނުމަށްއެދި ވ.ސީނާ ސީނާ ވަސީމް ހުށަހެޅި މައްސަލަ

02/14/2021
1587/Fm-C/2020
ތަރިކަ
މަރްޔަމް އަޒުލިފާ / މުޙައްމަދު ޒަކީ

،މ.ހިމިތީގެ އަލްމަރްހޫމް ފާތިމަތު ފާއިޒާގެ ތަރިކަ

02/10/2021
1341/Fm-C/2020
ތަރިކަ
ޙުމައިރާ ޖަމާލު

ހ.ޑޯންހައުސް އަލްމަރުޙޫމް މަރީނާ މޫސާގެ ތަރިކަ

02/10/2021
1128/Fm-C/2020
ތަރިކަ
ޖޫދު ޢަބްދުއްޞަމަދު

މާލެ ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 713 އަލްމަރުޙޫމް ޢަބްދުއްޞަމަދު މުޙައްމަދުގެ ތަރިކަ

02/10/2021
455/Fm-C/2019
ތަރިކަ
މުޙައްމަދު ރަޝީދު

މ.އެވަރެސްޓްއާގެ އަލްމަރުޙޫމް އަޙްމަދު ރަޝީދު އާދަމްގެ ތަރިކަ

« First ‹ Previous 1 2 3 4 12 81 Next › Last »