ޙުކުުމްތައް


ނިންމި ތާރީޚް
ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު
ބާވަތް
ހުށަހެޅި ފަރާތް
ތަފްސީލް
ސަބް ކެޓަގަރީ
ރިޕޯޓް
06/17/2019
769/Fm-C/2019
ވާރިޘުން ސާބިތުކުރުމަށް
ނަޒުލާ އަޙްމަދު

ވާރިޘުންސާބިތުކުރުމަށްއެދި ހ.ޕޫލް ނަޒްލާ އަޙްމަދު ހުށަހެޅި މައްސަލަ

06/17/2019
72/Fm-C/2019
ވަޞިއްޔަތުން ދިނުމަށް
ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު

ވަޞިއްޔަތުން ދިނުމަށްއެދި މ.ބީނާފުށި ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު ހުށަހެޅި މައްސަލަ

05/16/2019
1425/Fm-C/2017
ތަރިކަ
މުޙައްމަދު އަބޫބަކުރު

ހ.ފާގަމާގެ އަލްމަރުޙޫމް އިސްމާޢީލް އަބޫބަކުރުގެ ތަރިކަ

05/16/2019
196/Fm-C/2019
ތަރިކަ
މުޙައްމަދު ޢާޞިމް

ގ.ވައިޖެހޭގެއާގެ އަލްމަރުޙޫމް އިބްރާހީމް ރަޝީދުގެ ތަރިކަ

05/16/2019
2320/Fm-C/2018
ތަރިކަ
ސުދުނާ ޝާހިދު އިބްރާހީމް

ގ.މެންދޫ އަލްމަރުޙޫމް އިބްރާހީމް ޙުސައިންގެ ތަރިކަ

05/16/2019
2636/Fm-C/2018
ތަރިކަ
އާމިނަތު ނިލްނާ

މ.ސަރުމާގެ އަލްމަރުޙޫމާ ސަކީނާ ޔޫސުފްގެ ތަރިކަ

05/15/2019
486/Fm-C/2019
ވާރިޘުން ސާބިތުކުރުމަށް
ރައުޝަން ޢަބްދުﷲ ޖަލީލް

ހ.އޯލްވޭޒްހެޕީހައުސް އަލްމަރްޙޫމް ޢަބްދުﷲ ޖަލީލުގެ ވާރިޘުން ސާބިތުކުރުމަށްއެދި ހުށަހެޅި މައްސަލަ

05/15/2019
1138/Fm-C/2018
ތަރިކަ
ޢަލީ ޔަޒްދާން މަޢާޛު

ގ.މޫންލައިޓްވިޔު އަލްމަރުޙޫމް ޢަބްދުﷲ މަޢާޛުގެ ތަރިކަ

05/12/2019
917/Fm-C/2018
ތަރިކަ
މުޙައްމަދު މިޝްޢާލް ޢަލީ ރަޝީދު

މ.ގައްދަޑުގެ އަލްމަރުޙޫމާ މަރްޔަމް ޢަބްދުﷲ ލަޠީފް ގެ ތަރިކަ

05/12/2019
2314/Fm-C/2018
ތަރިކަ
ޚާލިދު ޢަބްދުލްމަޖީދު

ހ.ލަންޓަން އަލްމަރުޙޫމް ޑރ.ޢަބްދުލްމަޖީދު ޢަބްދުލްބާރީގެ ތަރިކަ

« First ‹ Previous 1 2 3 4 12 38 Next › Last »