ޙުކުުމްތައް


ނިންމި ތާރީޚް
ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު
ބާވަތް
ހުށަހެޅި ފަރާތް
ތަފްސީލް
ސަބް ކެޓަގަރީ
ރިޕޯޓް
02/25/2019
1366 /Fm-C/2018
ވަޞިއްޔަތުން ދިނުމަށް
ނާހިދާ ޢަބްދުލްކަރީމް

ވަޞިއްޔަތުން ދިނުމަށްއެދި މ.އަލްކާނިޒް ނާހިދާ ޢަބްދުލްކަރީމް ހުށަހެޅި މައްސަލަ

02/25/2019
1600 /Fm-C/2018
ތަރިކަ
އާދަމް ޝިހާމް

މ.ބަބޫލް އަލްމަރުޙޫމް ޙަސަން ޢުމަރުގެ ތަރިކަ

02/25/2019
1831 /Fm-C/2018
ހިބައިން ދިނުން
ރަޝާދު މުޙައްމަދު

މއ.އަނާރުކަލީ އެވެ ކިޔާ ގޯތި ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި

02/20/2019
2642 /Fm-C/2018
ވާރިޘުން ސާބިތުކުރުމަށް
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް

މ.ވިލާދަށުގެ އަލްމަރުޙޫމް މުޙައްމަދު މަނިކުގެ ވާރިޘުން ސާބިތުކުރުމަށްއެދި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ހުށަހެޅި މައްސަލަ

02/19/2019
1606 /Fm-C/2018
ތަރިކަ
މުޙައްމަދު މުޞްތަފާ

ހ.ފޭރުގަސްދޮށުގެ އަލްމަރުޙޫމް މުޙައްމަދު ވަޙީދު ގެ ތަރިކަ

02/19/2019
1475/Fm-C/2017
ވާރިޘުން ސާބިތުކުރުމަށް
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް

މ،އެންދެރިގަސް އަލްމަރުޙޫމާ ފަރީޝާ އިބްރާހީމް ގެ ވާރިޘުން ސާބިތުކުރުމަށްއެދި

02/18/2019
1509 /Fm-C/2018
ތަރިކަ
އަބޫބަކުރު ޝަފީޤް

ހ.ބަނާނާހައުސް އަލްމަރުޙޫމް މުޙައްމަދު ވަޙީދުގެ ތަރިކަ

02/14/2019
658 /Fm-C/2018
ވާރިޘުން ސާބިތުކުރުމަށް
މުޙައްމަދު ބުންޔާމީން

ގ.މަސްދޮށި އަލްމަރުޙޫމް އާދަމް ޒާހިރުގެ ވާރިޘުން ސާބިތުކުރުމަށްއެދި ހުށަހެޅި މައްސަލަ

02/14/2019
716 /Fm-C/2018
ވަޞިއްޔަތުން ދިނުމަށް
ޢާރިފާ އިބްރާހީމް

މއ.ހިތިލާގެ 04 އެވެ ކިޔާ އަމިއްލަ ގޯތި ވަޞިއްޔަތުން ދިނުމަށް

02/14/2019
1016 /Fm-C/2017
ވަޞިއްޔަތުން ދިނުމަށް
ޝަރީފާ މޫސާ

ވަޞިއްޔަތުން ދިނުމަށްއެދި މއ.އެވަރގްލޯރީ ޝަރީފާ މޫސާ ހުށަހެޅި މައްސަލަ

« First ‹ Previous 1 2 3 4 12 31 Next › Last »