ޙުކުުމްތައް


ނިންމި ތާރީޚް
ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު
ބާވަތް
ހުށަހެޅި ފަރާތް
ތަފްސީލް
ސަބް ކެޓަގަރީ
ރިޕޯޓް
07/25/2019
1460 /Fm-C/2019
ވާރިޘުން ސާބިތުކުރުމަށް
ނިސާ ލަޠީފް

ވާރިޘުން ސާބިތުކުރުމަށްއެދި މއ. ޕާރސީވްވިލާ ނިސާ ލަޠީފް ހުށަހެޅި މައްސަލަ

07/25/2019
2768 /Fm-C/2018
ތަރިކަ
ސުލްޠާން ޢަބްދުލްޙަމީދު

ވ.ސަންފާމަންޒިލް އަލްމަރުޙޫމް ޢަބްދުލްޙަމީދުގެ ތަރިކަ

07/24/2019
461 /Fm-C/2019
ތަރިކަ
ޙުސައިން އިބްރާހީމް

ގ.ރޯޒްރީ އަލްމަރުޙޫމާ ޢާއިޝަތު މޫސާ ގެ ތަރިކަ

07/24/2019
1718 /Fm-C/2018
ތަރިކަ
އާމިނަތު ނަފީސާ ޙުސައިން

މއ.ގުލްޝަންކިނާރާ އަލްމަރުޙޫމާ ތުއްތުކަމަނަގެ ތަރިކަ

07/23/2019
604 /Fm-C/2019
ތަރިކަ
މަރްޔަމް ޢަލިއްޔާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު

މ.މާވިލު އަލްމަރުޙޫމް ޢަބްދުލްޣަފޫރު މުޙައްމަދު ޢަލީ ގެ ތަރިކަ

07/21/2019
339 /Fm-C/2019
ހިބައިން ދިނުން
ޞާބިރާ އިބްރާހީމް

ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި ވ.ލޯބަން ޞާބިރާ އިބްރާހީމް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

07/21/2019
243 /Fm-C/2019
ތަރިކަ
އިސްމާޢީލް އަކުރަމް

މ.ލޯކަށި އަލްމަރުޙޫމް މުޙައްމަދު ނަޢީމް ގެ ތަރިކަ

07/18/2019
2731 /Fm-C/2018
ތަރިކަ
އާމިނަތު ނަދާ

މ.ވައިލެޓްގެ އަލްމަރުޙޫމް ޙަސަން ނާފިއު ގެ ތަރިކަ

07/17/2019
703 /Fm-C/2019
ހިބައިން ދިނުން
އިބްރާހީމް ރަޝީދު

ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި ހ.ފަތްކުރި އިބްރާހީމް ރަޝީދު ހުށަހެޅި މައްސަލަ

07/17/2019
1533 /Fm-C/2018
ހިބައިން ދިނުން
އަޙްމަދު ޢައްބާސް

ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި ގ.ބެމްބޫ އަޙްމަދު ޢައްބާސް ހުށަހެޅި މައްސަލަ

« First ‹ Previous 1 2 3 4 12 41 Next › Last »