ޙުކުުމްތައް


ނިންމި ތާރީޚް
ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު
ބާވަތް
ހުށަހެޅި ފަރާތް
ތަފްސީލް
ސަބް ކެޓަގަރީ
ރިޕޯޓް
11/08/2020
523/Fm-C/2020
ހިބައިންދިނުމަށް އެދި
ޙަބީބާ އިބްރާހީމް

ހިބައިން ދުނުމަށް އެދި މ.ފާގަ ޙަބީބާ އިބްރާހީމް ހުށަހެޅި މައްސަލަ

11/08/2020
733/Fm-C/2020
ތަރިކަ
މުޙައްމަދު އަފްޟަލް

ހ.ރަންފަޅޯގެ އަލްމަރުޙޫމް އަޙްމަދު ޢާޞިފްގެ ތަރިކަ

11/08/2020
45/Fm-C/2020
ތަރިކަ
ފާޠިމަތު ސާދުނާ ޙަސަން

ގ.ދުގެތި އަލްމަރުޙޫމް ޙަސަން އާދަމްގެ ތަރިކަ

11/05/2020
481/Fm-C/2020
ތަރިކަ
ސޯނިޔާ ހެލީން ޢަލީ

މ.ފިނިވާގެ އަލްމަރުޙޫމާ ޚަލިދާ ފަހުމީގެ ތަރިކަ

11/05/2020
603/Fm-C/2020
ހިބައިންދިނުމަށް އެދި
ޙަފްސާ މޫސާ

ހިބައިން ދިނުމަށް އެދި މ.ޔާގޫތުގެ ޙަފްސާ މޫސާ ހުށަހެޅި މައްސަލަ

11/04/2020
1154/Fm-C/2020
ތަރިކަ
އާޝިޔާ މުޙައްމަދު

މ.މަލުތެރޭގެ އަލްމަރުޙޫމާ އާމިނަތު މޫސާގެ ތަރިކަ

11/04/2020
1121/Fm-C/2019
ތަރިކަ
ޙަސަން ޝާފީ ރަޝީދު

ހ.ޝޭޑީމީޑް އަލްމަރުޙޫމް މޫސާ ރަޝީދުގެ ތަރިކަ

10/28/2020
18/Fm-C/2020
ވާރިޘުންސާބިތުކުރުމަށް އެދި
އާމިނަތު ލިއުސާ

ނ.ހޮޅުދޫ ފިނިފެންމާގެ އަލްމަރުހޫމް ޢަދުނާން އަޙްމަދުމަނިކުގެ ވާރިޡުންސާބިތުކުރުމަށްއެދި ނ.ހޮޅުދޫ ފިނިފެންމާގެ އާމިނަތު ލިއުސާ ހުށަހެޅި މައްސަލަ

10/28/2020
620/Fm-C/2020
ތަރިކަ
ޙަސަން ސަޢީދު

މއ.ބީޗްހައުސް އަލްމަރުޙޫމް ސަޢީދު މޫސާގެ ތަރިކަ

10/28/2020
2255/Fm-C/2019
ތަރިކަ
މުޙައްމަދު މައުމޫން

މ.ތްރީފްރެންޑްސް އަލްމަރްހޫމް އަބްދުއްރަހީމް މުޙައްމަދުގެ ތަރިކަ

« First ‹ Previous 1 2 3 4 12 69 Next › Last »