Author Archives: Ahmed Saffan

ފަށްކަނޑަށް މީހަކާ އިންކަމުގެ ކުށުގައި ދެ މީހަކު ޖޫރިމަނާ ކުރުން

ވަރި ސާބިތުކުރުމަށް އެދި ހުށަހެޅުނު މިކޯޓުގެ ނަންބަރު  1251/Fm-C/2023  ޤަޟިއްޔާގައި ހިމެނޭ ދެފަރާތް، ފަށްކަނޑަށް މީހަކާ އިންކަމުގެ ކުށުގައި ދެފަރާތުން ކުރެ ކޮންމެ ފަރާތެއް -/5000ރ (ފަސް ހާސް ރުފިޔާ) އިން ޖޫރިމަނާކޮށްފިއެވެ. އެފަރާތްތައް ޖޫރިމަނާކޮށްފައިވަނީ ޢާއިލާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 66 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުންނެވެ. މިފަދައިން ނިންމުމުގައި މައްސަލާގައި ހިމެނޭ އަންހެނާ ކުރިން ކޮށްފައިވާ ކައިވެނި ރޫޅި، ...

Read More »

2023 ޖޫން 01 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 15 އަށް ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ފެމިލީ ކޯޓު އޮންނާނީ ރިސެސްގައި

2023 ޖޫން 01 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 2023 ޖޫން 15 ވަނަ ދުވަހާ ހަމަށް ފެމިލީ ކޯޓު އޮންނާނީ ރިސެސްގައެވެ. ރިސެސްގެ މުއްދަތުގެތެރޭގައި މައްސަލަތަކުގެ ޝަރީޢަތްތައް ހިންގުން މަދުކުރެވޭނެއެވެ. ނަމަވެސް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ބަލައިގަތުމާއި ކާވެނިތައް ކޮށްދިނުމާއި އެނޫންވެސް ކޯޓުގެ އިދާރީ އެހެނިހެން މަސައްކަތައް މި މުއްދަތުގައި މެދުކެނޑުމެއްނެތި ކުރިއަށްދާނެއެވެ.ރިސެސްގެ ތެރޭގައި، ކޯޓުގެ ...

Read More »

2022 ޑިސެންބަރު 16 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 31 ވަނަ ދުވަހާ ހަމަށް ފެމިލީ ކޯޓު އޮންނާނީ ރިސެސްގައި

2022 ޑިސެންބަރު 16 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 2022 ޑިސެމްބަރު 31 ވަނަ ދުވަހާ ހަމަށް ފެމިލީ ކޯޓު އޮންނާނީ ރިސެސްގައެވެ. ރިސެސްގެ މުއްދަތުގެތެރޭގައި މައްސަލަތަކުގެ ޝަރީޢަތްތައް ހިންގުން މަދުކުރެވޭނެއެވެ. ނަމަވެސް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ބަލައިގަތުމާއި ކާވެނިތައް ކޮށްދިނުމާއި އެނޫންވެސް ކޯޓުގެ އިދާރީ އެހެނިހެން މަސައްކަތައް މި މުއްދަތުގައި މެދުކެނޑުމެއްނެތި ކުރިއަށްދާނެއެވެ.ރިސެސްގެ ތެރޭގައި، ކޯޓުގެ ...

Read More »

ފެމެލީ ކޯޓުގެ އިސްޤާޟީކަމަށް އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް މާހިރު އައްޔަނު ކުރުން

ފެމެލީ ކޯޓުގެ އިސްޤާޟީކަމުގެ މަޤާމަށް އަލްއުސްތާޛް އިބްރާހީމް މާހިރު، ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އިއްޔެ ޢައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ. އިއްޔެ އެ ކޮމިޝަންގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި، އަލްއުސްތާޛް އިބްރާހީމް މާހިރުއަށް މަޤާމުގެ ފަތްކޮޅު އެރުއްވީ، ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަލްއުސްތާޛާ ޙިސާން ޙުސެއިންނެވެ.އަލްއުސްތާޛް އިބްރާހީމް މާހިރު ފަނޑިޔާރުކަމަށް ޢައްޔަންކުރެވިފައިވަނީ 2005 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެންބަރު  މަހުގެ ...

Read More »