ޙުކުުމްތައް


ނިންމި ތާރީޚް
ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު
ބާވަތް
ހުށަހެޅި ފަރާތް
ތަފްސީލް
ސަބް ކެޓަގަރީ
ރިޕޯޓް
05/07/2018
561/Fm-C/2018
ތަރިކަ
އަޙްމަދު ޔާސިރު

މ.މުތް އަލްމަރުޙޫމާ ޚަދީޖާ ޢަބްދުލްކަރީމްގެ ތަރިކަ

-
05/07/2018
323/Fm-C/2018
ހިބައިން ދިނުން
ހާޖަރާ މުޙައްމަދު

ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި މ.ހިޔަމަ ހާޖަރާ މުޙައްމަދު ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

-
05/06/2018
249/Fm-C/2018
ވަޞިއްޔަތުން ދިނުމަށް
މުޙައްމަދު ވަޙީދު

ވަޞިއްޔަތުން ދިނުމަށްއެދި ހ.ބޮނޑިކަދޮޅުގެ މުޙައްމަދު ވަޙީދު ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

-
05/02/2018
895/Fm-C/2018
ހިބައަނބުރާ އަތުލުން
ސަކީނާ އަޙްމަދު

ހިބަ އަނބުރާ އަތުލުމަށްއެދި މ.އުޙުދު ސަކީނާ އަޙްމަދު ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

-
04/30/2018
189/Fm-C/2016
ތަރިކަ
ޢާއިޝަތު ޝިމްލާ

މ.ފެހިވިނަގެ އަލްމަރުޙޫމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ ގެ ތަރިކަ

-
04/30/2018
2318/Fm-C/2016
ތަރިކަ
ފާތިމަތު ފާއިޒާ

މއ.ވާދޫގޭ އަލްމަރުޙޫމް އިބްރާހީމް ރަޝީދުގެ ތަރިކަ

-
04/30/2018
2189/Fm-C/2016
ތަރިކަ
ޢާއިޝަތު ޝިމްލާ

މ.ފެހިވިނަގެ އަލްމަރުޙޫމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ ގެ ތަރިކަ

04/29/2018
1484/Fm-C/2016
ތަރިކަ
ޝިރިން ޙުސައިން

ގ.ޝަބްނަމްލޮޖް އަލްމަރުޙޫމް ޙުސައިން މުޙައްމަދު ދީދީގެ ތަރިކަ

-
04/26/2018
466/Fm-C/2017
ތަރިކަ
ޒީނާ މުޙައްމަދު މަނިކު

ވ.ބަބުކެޔޮ އަލްމަރުޙޫމް މުޙައްމަދު މަނިކުގެ ތަރިކަ

-
04/26/2018
2202/Fm-C/2017
ވާރިޘުން ސާބިތުކުރުމަށް
މަރްޔަމްފާނު

ވާރިޘުން ސާބިތުކުރުމަށްއެދި ގ.ރޯމްގެ މަރްޔަމްފާނު ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

-
« First ‹ Previous 1 9 17 18 19 20 21 29 31 Next › Last »