ޙުކުުމްތައް


ނިންމި ތާރީޚް
ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު
ބާވަތް
ހުށަހެޅި ފަރާތް
ތަފްސީލް
ސަބް ކެޓަގަރީ
ރިޕޯޓް
02/13/2020
2441/Fm-C/2019
ތަރިކަ
މުޙައްމަދު ޝަފީޤް

މއ.ކޮކްނެޓްހައުސް އަލްމަރުޙޫމާ ފާޠިމަތު ޝަފީޤާގެ ތަރިކަ

02/13/2020
2706/Fm-C/2019
ތަރިކަ
މުޙައްމަދު އިނާދު

ހ.ގްރީންލައިޓް އިރުމަތި އަލްމަރުޙޫމް ޢަލީމަނިކުގެ ތަރިކަ

02/13/2020
2541/Fm-C/2019
ވާރިޘުން ސާބިތު ކުރުމަށްއެދި
އަޙްމަދު އަޛުހާން ޝަމީމް

އދ.މަހިބަދޫ ތަރިވިދާގެ މުޙައްމަދު ޝަމީމް ޢަލީގެ ވާރިޘުން ސާބިތުކުރުމަށްއެދި

02/13/2020
2651/Fm-C/2019
ތަރިކަ
ޝަރީފާ ޢަބްދުﷲ

ގ.ކޮރަލްސީ އަލްމަރުޙޫމް ޢަބްދުﷲ އިބްރާހީމްގެ ތަރިކަ

02/10/2020
2349/Fm-C/2019
ހިބައިންދިނުމަށް އެދި
ޢަބްދުލްޙަމީދު

ހިބައިން ދިނުމަށް އެދި ގ.ފުލްމޫން ޢަބްދުލްޙަމީދު ހުށަހެޅި މައްސަލަ

02/10/2020
2880/Fm-C/2019
ވާރިޘުންސާބިތުކުރުމަށް އެދި
މުޙައްމަދު ނާޡިމް

ހ.ދިޔަދޫގެ އަލްމަރުޙުމާ ޢަޒީޒާ ޙަސަންގެ ވާރިޘުން ސާބިތުކުރުމަށްއެދި ހ.ދިޔަދޫގެ މުޙައްމަދު ނާޡިމް ހުށަހެޅީ މައްސަލަ

02/10/2020
2470/F-C/2019
ތަރިކަ
ސިފާ މުޙައްމަދު

މއ.މާގަސް އަލްމަރުޙޫމް މުޙައްމަދު ޢުމަރުގެ ތަރިކަ

02/09/2020
1769/Fm-C/2019
ހިބައިންދިނުމަށް އެދި
މުޙައްމަދު އަޙްމަދުދީދީ

ހިބައިންދިނުމަށް އެދި ގ.ކޮނޮންޓާ މުޙައްމަދު އަޙްމަދުދީދީ ހުށަހެޅި މައްސަލަ

02/09/2020
2495/Fm-C/2019
ތަރިކަ
ހައުލާ ރަމީޒު

ހ.މިރި އަލްމަރުޙޫމް މުޙައްމަދު ރަމީޒުގެ ތަރިކަ

02/06/2020
1837/Fm-C/2019
ތަރިކަ
އަޙްމަދު ޢަޒުމީ ޙަލީމް

މއ.ކެނަންފަރު އަލްމަރްހޫމް ޙަސަން ޙަލީމްގެ ތަރިކަ

« First ‹ Previous 1 2 3 4 5 13 59 Next › Last »