ޙުކުުމްތައް


ނިންމި ތާރީޚް
ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު
ބާވަތް
ހުށަހެޅި ފަރާތް
ތަފްސީލް
ސަބް ކެޓަގަރީ
ރިޕޯޓް
11/29/2018
40/Fm-C/2018
ހިބައިން ދިނުން
މުޙައްމަދު މޫސާ މަނިކު

ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި މ.ހަނީކޯމްބް މުޙައްމަދު މޫސާ މަނިކު ހުށަހެޅި މައްސަލަ

-
11/29/2018
61/Fm-C/2018
ތަރިކަ
ޝަކީލާ ޙަމްޒާ

މއ.ޑޯންޝައިން އަލްމަރުޙޫމް ޢަބްދުލްމުޙްސިން އިބްރާހީމްގެ ތަރިކަ

-
11/29/2018
634/Fm-C/2018
ވާރިޘުން ސާބިތުކުރުމަށް
ޝަކީލާ ޙަމްޒާ

ވާރިޘުން ސާބިތުކުރުމަށްއެދި ހ.ސީސްޕީޑް ޝަކީލާ ޙަމްޒާ ހުށަހެޅި މައްސަލަ

11/29/2018
754/Fm-C/2018
ތަރިކަ
ޢަލީ ޝަރީފް

މއ.ދިލްޝާދުގެ އަލްމަރުޙޫމާ މައިމޫނާގެ ތަރިކަ

11/29/2018
775/Fm-C/2018
ތަރިކަ
މުޙައްމަދު އާޞިފް

ހ.އިރުވައި އަލްމަރުޙޫމާ ނަސްރީނާ މުޙައްމަދު އިބްރާހީމްގެ ތަރިކަ

11/29/2018
873/Fm-C/2018
ތަރިކަ
އިބްރާހީމް ޝަހީބު

ހ.ޖެހޭވައި އަލްމަރުޙޫމާ ޢާއިޝަތު ރަޝީދާގެ ތަރިކަ

11/29/2018
927/Fm-C/2018
ތަރިކަ
ޝަޙިއްޔާ ނަޞީރު

މ.ކުރެދިވަރުގެއާގެ އަލްމަރުޙޫމް އަޙްމަދު ހިދާދުގެ ތަރިކަ

11/29/2018
972/Fm-C/2018
ވާރިޘުން ސާބިތުކުރުމަށް
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް

މ.މުލައްމާގެ އަލްމަރުޙޫމް އަޙްމަދު ޙަލީމްގެ ވާރިޘުން ސާބިތުކުރުމަށް

11/29/2018
2073/Fm-C/2017
ވަޞިއްޔަތުން ދިނުމަށް
މުޙައްމަދު ޙަސަންފުޅު

ވަޞިއްޔަތުން ދިނުމަށްއެދި ގ.ހުދުކޮކާ މުޙައްމަދު ޙަސަންފުޅު ހުށަހެޅި މައްސަލަ

11/29/2018
2271/Fm-C/2016
ތަރިކަ
އަޙްމަދު ޝާހިދު

ހ.ލައިޓްސްޓާރ އަލްމަރުޙޫމް ޙަސަން ނަޞީރުގެ ތަރިކަ

« First ‹ Previous 1 2 3 4 5 13 28 Next › Last »