ޙުކުުމްތައް


ނިންމި ތާރީޚް
ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު
ބާވަތް
ހުށަހެޅި ފަރާތް
ތަފްސީލް
ސަބް ކެޓަގަރީ
ރިޕޯޓް
10/28/2020
626/Fm-C/2020
ވާރިޘުންސާބިތުކުރުމަށް އެދި
މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޢަބްދުﷲ

މއ.ހިތްތަލަވިލާ އަލްމަރުޙޫމް މުޙައްމަދު ނާޡިމްގެ ވާރިޘުން ސާބިތުކުރުމަށްއެދި ހއ.ވަށަފަރު ހުދުފިނިފެންމާގެ މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޢަބްދުﷲ ހުށަހެޅި މައްސަލަ

10/26/2020
1009/Fm-C/2020
ހިބައިންދިނުމަށް އެދި
މުޙައްމަދު ޒުހައިރު

ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި ވ.މާމިޔާ މުޙައްމަދު ޒުހައިރު ހުށަހެޅި މައްސަލަ

10/26/2020
1195/Fm-C/2020
ވާރިޘުންސާބިތުކުރުމަށް އެދި
ޢަބްދުއްލަޠީފް މޫސާ

މ.އަބާނާ އަލްމަރުޙޫމާ ސަކީނާ އިސްމާޢިލްގެ ވާރިޘުންސާބިތުކުރުމަށްއެދި މ.އަބާނާ ޢަބްދުއްލަޠީފް މޫސާ ހުށަހެޅި މައްސަލަ

10/25/2020
243/Fm-C/2020
ހިބައިންދިނުމަށް އެދި
އަޙްމަދު ރައޫފް

ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި ގ.އުޖާލާވިދުވަރު އަޙްމަދު ރައޫފް ހުށަހެޅި މައްސަލަ

10/25/2020
2544/Fm-C/2019
ތަރިކަ
ޢާއިޝަތު ޙަސަން ޢަލީ

ހ.ފެހިއާލާ އަލްމަރުޙޫމް ޙަސަން ޢަލީގެ ތަރިކަ

10/25/2020
1118/Fm-C/2020
ވާރިޘުންސާބިތުކުރުމަށް އެދި
ޢާއިޝަތު ނިފާޔާ

ހ.ހަވިއްތަ އަލްމަރުޙޫމް އިބްރާހީމް ރުޝްދީގެ ވާރިޘުން ސާބިތުކުރުމަށްއެދި ހ.ހަވިއްތަ ޢާއިޝަތު ނިފާޔާ ހުށަހެޅި މައްސަލަ

10/22/2020
2764/Fm-C/2019
ތަރިކަ
ޢަބްދުއްރަޝީދު

ގ.ފްލާވަރސްވީޓް އަލްމަރުޙޫމާ ފާޠިމަތު ޙުސައިންގެ ތަރިކަ

10/22/2020
164/Fm-C/2020
ތަރިކަ
އަޙްމަދު ސިބާޙް

މ.ހިޔާވިލާ އަލްމަރުޙޫމް ޢަބްދުއްލަޠީފް އަޙްމަދުގެ ތަރިކަ

10/22/2020
971/Fm-C/2020
ވާރިޘުންސާބިތުކުރުމަށް އެދި
ޢަބްދުﷲ ޔަމީން

މ.މޮއިސާ އަލްމަރުޙޫމް މުޙައްމަދުފުޅުގެ ވާރިޘުން ސާބިތުކުރުމަށްއެދި މ.މޮއިސާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ހުށަހެޅި މައްސަލަ

10/21/2020
2873/Fm-C/2019
ތަރިކަ
މަރްޔަމް ނިޔާން

މ.ގޯލްޑަންވެލީ އަލްމަރުޙޫމް އަންވަރު އާދަމްގެ ތަރިކަ

« First ‹ Previous 1 2 3 4 5 13 69 Next › Last »