ޙުކުުމްތައް


ނިންމި ތާރީޚް
ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު
ބާވަތް
ހުށަހެޅި ފަރާތް
ތަފްސީލް
ސަބް ކެޓަގަރީ
ރިޕޯޓް
12/29/2019
1653/Fm-C/2019
ހިބައިންދިނުމަށްއެދި
ފާޠިމަތު ރައޫފް

ހިބައިންދިނުމަށް އެދި ގ.ބުލްބުލާވިލާ ފާޠިމަތު ރައޫފް ހުށަހެޅި މައްސަލަ

12/25/2019
600/Fm-C/2019
ތަރިކަ
އިބްރާހީމް ނިޝާން

މ.އިރަމާބަގީޗާ އަލްމަރުޙޫމް ޢަބްދުލްޣަފޫރު ޙުސައިންގެ ތަރިކަ

12/22/2019
1214/Fm-C/2019
ތަރިކަ
މުޙައްމަދު އާހިލް އަސްލަމް

ދަފްތަރު ނަންބަރު 4345 އަލްމަރުޙޫމާ މަރްޔަމް ސިޔާމާގެ ތަރިކަ

12/22/2019
2376/Fm-C/2019
ވާރިޘުން ސާބިތު ކުރުމަށްއެދި
ފައުޞަލް އެންޑްރޫ ރަޝީދު

ގ.ފިނިހިޔާގެ އަލްމަރުޙޫމް ޑރ.ޢަލީ ރަޝީދުގެ ވާރިޘުން ސާބިތުކުރުމަށްއެދި ހުށަހހެޅި މައްސަލަ

12/19/2019
126/Fm-C/2019
ތަރިކަ
ޙަސަން ޖައުހަރީ

ހ.ނަޔާބަހާރު އަލްމަރުޙޫމް އަބޫބަކުރު ޖައުހަރީގެ ތަރިކަ

12/17/2019
1367/Fm-C/2019
ތަރިކަ
މުޙައްމަދު ރިޔާޟް

މއ.ތްރީރޯސަސް އަލްމަރްހޫމް މޫސާ މަނިކުގެ ތަރިކަ

12/15/2019
1992/Fm-C/2019
ވާރިޘުން ސާބިތު ކުރުމަށްއެދި
ޝާހީން ޙަމީދު

ހ.މީނާޒް އަލްމަރުޙޫމް ޢާބްދުﷲ ޙަމީދުގެ ވާރިޘުން ސާބިތުކުރުމަށް އެދި ޝާހީން ޙަމީދު ހުށަހެޅި މައްސަލަ

12/15/2019
2438/Fm-C/2019
ވާރިޘުން ސާބިތު ކުރުމަށްއެދި
ޑޮކްޓަރ ޢާއިޝަތު މަޙްފޫޡާ

ހ.އެލްޕާޝޯ އަލްމަރުޙޫމާ ޙާފިޒާ ޢުމަރުގެ ވާރިޘުން ސާބިތު ކުރުމަށް

12/12/2019
1780/Fm-C/2019
ހިބައިންދިނުމަށް އެދި
ފާޠިމަތު ޢަލީ

ހިބައިން ދިނުމަށް އެދި މއ.މޯނިންގްވިއު ފާޠިމަތު ޢަލީ ހުށަހެޅި މައްސަލަ

12/11/2019
1831/Fm-C/2019
ހިބައިންދިނުމަށްއެދި
ޙަބީބާ ޙަސަން ޙަބީބް

ހިބައިންދިނުމަށް އެދި ވ.ޓްރާންސިލެވޭނިޔާ ޙަބީބާ ޙަސަން ޙަބީބު ހުށަހެޅި މައްސަލަ

« First ‹ Previous 1 2 3 4 5 13 55 Next › Last »