ޙުކުުމްތައް


ނިންމި ތާރީޚް
ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު
ބާވަތް
ހުށަހެޅި ފަރާތް
ތަފްސީލް
ސަބް ކެޓަގަރީ
ރިޕޯޓް
04/08/2021
568/Fm-C/2021
ވާރިޘުންސާބިތުކުރުމަށް އެދި
މުޙައްމަދު މުނާދިސް މޫސާ

މ.ވައިޓްބެލް އަލްމަރުޙޫމާ ޝަރީފާ މޫސާގެ ވާރިޘުންސާބިތުކުރުމަށް އެދި މުޙައްމަދު މުނާދިސް މޫސާ ހުށަހެޅި މައްސަލަ

04/08/2021
01/Fm-C/2020
ތަރިކަ
ޢަބްދުﷲ ޒާހިރު

ހ.މަހިނޫރު އަލްމަރްހޫމް މުޞްޘަފާ އަޒުމީގެ ތަރިކަ

04/07/2021
2583/Fm-C/2019
ތަރިކަ
ޢާއިޝަތު ދީދީ

ގ.އާނަދު އަލްމަރުޙޫމް އަޙްމަދު ރަޝީދުގެ ތަރިކަ

04/05/2021
512/Fm-C/2021
ތަރިކަ
ޙުސައިން ސިރާޖު

މ.ސަދަންބީޗް އަލްމަރުޙޫމާ ޢާރިފާ ޢަލީގެ ތަރިކަ

04/04/2021
1345/Fm-C/2020
ވާރިޘުންސާބިތުކުރުމަށް އެދި
ޢާއިޝަތު އާދަމް

ރ.ކަނދޮޅުދޫ ތިލިންފަރު އަލްމަރުޙޫމް އާދަމް ޞާލިޙްގެ ވާރިޘުންސާބިތުކުރުމަށްއެދި

04/01/2021
32/Fm-C/2021
ވަޞިއްޔަތުން ދިނުމަށްއެދި
ޢުޡްމާން ޢަބްދުﷲ ޢުމްރީ

ވަޞިއްޔަތުންދިނުމަށްއެދި މ.ރިހާބު ޢުޘްމާން ޢަބްދުﷲ ޢުމްރީ ހުށަހެޅި މައްސަލަ

04/01/2021
529/Fm-C/2021
ވާރިޘުންސާބިތުކުރުމަށް އެދި
އަޙްމަދު ޢާޞިމް

ވާރިޘުންސާބިތުކުރުމަށް އެދި މ.ގޯބިލިމާގެ އަލްމަރުޙޫމް ޤާސިމް މޫސާ ހުށަހެޅި މައްސަލަ

03/31/2021
1049/Fm-C/2020
ވަޞިއްޔަތް ތަންފީޛުކުރުމަށް އެދި
ޢަދުނާން އިސްމާޢީލް

ގ.އެއްތެޔޮމާގެ އަލްމަރުޙޫމް އިސްމާޢީލްފުޅު ކޮށްފައިވާ ވަޞިއްޔަތްތަންފީޛުކުރުމަށްއެދި ގ.ގަނދަކޯޅިގެ ޢަދުނާން އިސްމާޢީލް ހުށަހެޅީ މައްސަލަ

03/31/2021
1135/Fm-C/2020
ވަޞިއްޔަތް ތަންފީޛުކުރުމަށް އެދި
މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް

ގ.އެއްތެޔޮމާގެ އަލްމަރުޙޫމް އިސްމާޢީލްފުޅު ކޮށްފައިވާ ވަޞިއްޔަތް ތަންފީޛުކުރުމަށްއެދި މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ހުށަހެޅި މައްސަލަ

03/31/2021
1929/Fm-C/2020
ވާރިޘުންސާބިތުކުރުމަށް އެދި
ޢަބްދުލްޣަފޫރު މުޙައްމަދު

ގއ.ނިލަންދޫ ގިއުޅިލާށީމާގެ އަލްމަރުޙޫމް ޢަބީދު ޢަބްދުލްޣަފޫރުގެ ވާރިޘުންސާބިތުކުރުމަށްއެދި ޢަބްދުލްޣަފޫރު މުޙައްމަދު ހުށަހެޅި މައްސަލަ

« First ‹ Previous 1 2 3 4 5 13 89 Next › Last »