ޙުކުުމްތައް


ނިންމި ތާރީޚް
ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު
ބާވަތް
ހުށަހެޅި ފަރާތް
ތަފްސީލް
ސަބް ކެޓަގަރީ
ރިޕޯޓް
02/11/2019
1432 /Fm-C/2017
ތަރިކަ
ސާދުނާ ތުއްތުމަނިކު

މއ.ނެވަރކޯން އަލްމަރުޙޫމް ޢަލީ ޝަކޫރުގެ ތަރިކަ

02/06/2019
1830 /Fm-C/2018
ހިބައިން ދިނުން
އަޙްމަދު ސަލީމް

ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި މއ.ބަންދުގެ އަޙްމަދު ސަލީމް ހުށަހެޅި މައްސަލަ

02/04/2019
1991 /Fm-C/2018
ތަރިކަ
މުޙައްމަދު ޢަރީފް

ވ.މޫންރައިޒް އަލްމަރުޙޫމް ޙުސައިން މޫސާގެ ތަރިކަ

02/03/2019
4 /Fm-C/2019
ޢާއިޝަތު ދީމާ މުޙައްމަދު

ވާރިޘުން ސާބިތުކުރުމަށްއެދި ވ.މަރޮށި ޢާއިޝަތު ދީމާ މުޙައްމަދު ހުށަހެޅި މައްސަލަ

02/03/2019
1580 /Fm-C/2018
ތަރިކަ
ރިޒާން ޢަލީ ޢަފީފް

މއ.ކޫލްސްޓޯން އަލްމަރުޙޫމާ އާމިނަތު ޢަބްދުﷲގެ ތަރިކަ

01/31/2019
82 /Fm-C/2018
ތަރިކަ
އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު މަނިކު

މއ.އޮޅިތެރިގެ އަލްމަރުޙޫމާ ޢާއިޝަތު ރަޝީދާގެ ތަރިކަ

01/31/2019
1838 /Fm-C/2018
ތަރިކަ
މުޙައްމަދު ޝަނޫން ޢަރީފް

ގ.މަޑުފެހިގެ އަލްމަރުޙޫމާ އާމިނަތު ރަޝީދާގެ ތަރިކަ

01/30/2019
2356 /Fm-C/2018
ތަރިކަ
ތުއްތުކަލޯ

ހ.ރާތު އަލްމަރުޙޫމާ ރަޟިއްޔާ ގެ ތަރިކަ

01/30/2019
1581 /Fm-C/2018
ވަޞިއްޔަތުން ދިނުމަށް
ޢާއިޝަތު އަޙްމަދު ދީދީ

ވަޞިއްޔަތުން ދިނުމަށްއެދި ހ.ސަކީނާމަންޒިލް ޢާއިޝަތު އަޙްމަދުދީދީ ހުށަހެޅި މައްސަލަ

01/30/2019
1871 /Fm-C/2018
ތަރިކަ
އަޙްމަދު ޔާސިރު

މ.މުތް އަލްމަރުޙޫމާ ޚަދީޖާ ޢަބްދުލްކަރީމްގެ ތަރިކަ

« First ‹ Previous 1 2 3 4 5 13 31 Next › Last »