ޙުކުުމްތައް


ނިންމި ތާރީޚް
ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު
ބާވަތް
ހުށަހެޅި ފަރާތް
ތަފްސީލް
ސަބް ކެޓަގަރީ
ރިޕޯޓް
11/30/2020
252/Fm-C/2020
ތަރިކަ
ޢަލީ ޢާމިރު

ހ.ރީނާވިލާ އަލްމަރުޙޫމާ ބަދުރިއްޔާ އަޙްމަދުގެ ތަރިކަ

11/30/2020
1132/Fm-C/2020
ތަރިކަ
އިނާރާ މުޙައްމަދު

މާލެ ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 9230 އަލްމަރުޙޫމް މުޙައްމަދު ޢަލީގެ ތަރިކަ

11/30/2020
372/Fm-C/2020
ތަރިކަ
އިބްރާހީމް ރަޝީދު

މ.ވިކްޓްރީ ހައުސް އަލްމަރުޙޫމް މުޙައްމަދު ޢާދިލްގެ ތަރިކަ

11/30/2020
938/Fm-C/2020
ވާރިޘުންސާބިތުކުރުމަށް އެދި
ސިޔާމާ އިސްމާޢީލް

މ.ނޫހިރި އަލްމަރުޙޫމް ނަބީލް ޙުސައިންގެ ވާރިޘުން ސާބިތުކުރުމަށްއެދި ދަފްތަރު ނަންބަރު 8627 ސިޔާމާ އިސްމާޢީލް ހުށަހެޅި މައްސަލަ

11/29/2020
93/Fm-C/2020
ވާރިޘުންސާބިތުކުރުމަށް އެދި
ފާޠިމަތު ލީޝާ ޙަނީފް

ވާރިޘުންސާބިތުކުރުމަށްއެދި މ.ރުއްޖެހިގެ ފާޠިމަތު ލީޝާ ޙަނީފް ހުށަހެޅި މައްސަލަ

11/29/2020
2650/Fm-C/2019
ތަރިކަ
ޝަހީބާ މުހައްމަދު

މއ.ލޫނާވިޔު އަލްމަރުޙޫމް ޢަބްދުﷲ ރާޝީދުގެ ތަރިކަ

11/26/2020
613/Fm-C/2020
ތަރިކަ
ޢާއިޝަތު ވަޙީދާ

ހ.ސަންނައިޓް އަލްމަރުޙޫމް މުޙައްމަދު ފަހީމް ޢުމަރުގެ ތަރިކަ

11/25/2020
567/Fm-C/2020
ތަރިކަ
ޢާއިޝަތު ސާލިޔާ

މ.ނަސްފަރު އަލްމަރުޙޫމް ޢަބްދުލްޙަމީދު އިބްރާހީމްގެ ތަރިކަ

11/23/2020
1106/Fm-C/2017
ތަރިކަ
އަޙްމަދު ޙަމީދު

މ.ކުރިބީލޮޖް އަލްމަރުޙޫމާ މަރިޔަމް މުޙައްމަދުގެ ތަރިކަ

11/22/2020
407/Fm-C/2020
ހިބައިން ދިނުމަށް އެދި
ޒުލައިޚާ އާދަމް

ހިބައިން ދިނުމަށް އެދި ހ.އޮއިސިސް ޒުލައިޚާ އާދަމް ހުށަހެޅި މައްސަލަ

« First ‹ Previous 1 2 3 4 5 6 14 74 Next › Last »