އިއުލާން


ތާރީޚް
މައުޟޫއު
ތަފްޞީލް
09/17/2019

ކޮންފަރެންސް ރޫމްގައި ބެހެއްޓުމަށް ގަސް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތުގެ ބިޑް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ދެވެޭ އިރުޝާދު (ރީބިޑް)

09/12/2019

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް

09/10/2019

ކޮންފަރެންސް ރޫމްގައި ބެހެއްޓުމަށް ގަސް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތުގެ ބިޑް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ދެވެޭ އިރުޝާދު

07/22/2019

ފެމިލީ ކޯޓަށް 02 (ދެއެއް) އަހަރު ދުވަހަށް އިންޓަނެޓްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބިޑް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ އިރުޝާދު (2019/133)

06/18/2019

ފެމިލީ ކޯޓުގެ ރިސެޕްޝަން މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް (އިޢުލާން)

05/22/2019

ފެމިލީ ކޯޓު ފޮޅާ ސާފުކުރުމަށް އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ.

05/22/2019

ފެމިލީ ކޯޓު ފޮޅާ ސާފުކުރުމަށް ބިޑް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ދެވެޭ އިރުޝާދު

05/08/2019

1440 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހު މައްސަލަ ފޯމް ބަލައިގަތުމާ ގުޅޭ

01/02/2019

އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް

12/23/2018

ފެމިލީ ކޯޓު ޖަސްޓިސް ބިލޑްޑިންގ ރިސެޕްޝަން ބަދަލުކޮށް މަރާމާތުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމައް (ރީބިޑް)

« First ‹ Previous 1 2 3 4 5 Next › Last »