އިއުލާން


ތާރީޚް
މައުޟޫއު
ތަފްޞީލް
11/01/2021

ޑްރައިވަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް

11/01/2021

ސީނިއަރ ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްރޮގްރާމަރ

10/11/2021

ސީނިއަރ ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްރޮގްރާމަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް

08/16/2021

ކޯޓުން ބޭރުގައި ކައިވެނިތައް ކޮށްދޭން ފެށުމާގުޅޭ

08/03/2021

ފެމިލީ ކޯޓުން ކައިވެނިތައް ކޮށްދޭ ދުވަސްތަކާއި ގަޑިތަކަށް ބަދަލުގެނައުން

05/10/2021

އެޗްޕީއޭގެ 2021/38 އެންގުމާ ގުޅިގެން 2021 ވަނައަހަރު ފެމިލީ ކޯޓުން ކައިވެނިކޮށްދޭ ދުވަސްތަކަށް ގެނައިބަދަލު.

04/08/2021

ރަމަޟާން މަހު ކައިވެނިކޮށް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިތައް

12/30/2020

ފެމިލީ ކޯޓުން 2021 ވަނަ އަހަރު ކައިވެނިކޮށްދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިތައް

01/30/2020

ފެމިލީކޯޓުގައި ކާވެނި ކޮށްދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިތައް (2020)

12/30/2019

2019 ޑިސެމްބަރު 31 ވަނަ ދުވަހު، ފެމިލީ ކޯޓަށް ފައިސާ ބަލައިގަތުން

« First ‹ Previous 1 2 3 4 5 Next › Last »