ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު


ތާރީޚް
މައުޟޫއު
ތަފްޞީލް
07/11/2019

ޑްރައިވަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް

07/11/2019

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް

07/02/2019

ކައިވެނީގެ ރަޖިސްޓްރަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް

06/13/2019

ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަންގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް

06/12/2019

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް

05/27/2019

ކަައިވެނީގެ ރަޖިސްޓްރަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް

05/12/2019

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ(ވަގުތީ) މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް

05/12/2019

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ(ވަގުތީ) މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް

04/16/2019

ޑްރައިވަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް

04/08/2019

މީޑިއޭޓަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް

« First ‹ Previous 1 3 4 5 6 7 Next › Last »