ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު


ތާރީޚް
މައުޟޫއު
ތަފްޞީލް
02/13/2019

އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް

02/13/2019

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް

01/31/2019

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް

01/23/2019

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް

01/02/2019

އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް

07/30/2018

މީޑިއޭޓަރރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް

07/12/2018

ކޯޓު އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މީހަކުހޯދުމަށް

05/27/2018

ސީނިއަރ ފޯރމަންގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް

03/25/2018

ޝަރުޢީ މަޢުޛޫނުކަން ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު

03/25/2018

ޑްރައިވަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް

« First ‹ Previous 1 5 6 7