ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު


ތާރީޚް
މައުޟޫއު
ތަފްޞީލް
05/12/2019

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ(ވަގުތީ) މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް

04/16/2019

ޑްރައިވަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް

04/08/2019

މީޑިއޭޓަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް

04/03/2019

ޝަރުޢީ މަޢުޛޫނުކަން ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު

03/26/2019

ޑްރައިވަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް

02/27/2019

މީޑިއޭޓަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް

02/21/2019

ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް

02/13/2019

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް

02/13/2019

ކޯޓު އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް

02/13/2019

އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް

« First ‹ Previous 1 2 3 4 5 Next › Last »