ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު


ތާރީޚް
މައުޟޫއު
ތަފްޞީލް
10/31/2019

އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ ޓްރޭނީ(ވަގުތީ) މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް

10/24/2019

ކޯޓު އޮފިސަރ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް

10/14/2019

ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން މަޤާމަށް މީހކަު ހޯދުމަށް

10/06/2019

އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ ޓްރޭނީ(ވަގުތީ) މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް

09/11/2019

ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން މަޤާމަށް މީހކަު ހޯދުމަށް

09/05/2019

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަޤާމަށް މީހކަު ހޯދުމަށް

09/05/2019

އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ މަޤާމަށް މީހކަު ހޯދުމަށް

09/05/2019

ޝަރުޢީ މަޢުޛޫނުކަން ކުރުމުގެ ފުރުސަތު

07/16/2019

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަޤާމަށް މީހކަު ހޯދުމަށް

07/16/2019

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުަމަށް

« First ‹ Previous 1 2 3 4 5 6 7 Next › Last »