ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު


ތާރީޚް
މައުޟޫއު
ތަފްޞީލް
09/11/2019

ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން މަޤާމަށް މީހކަު ހޯދުމަށް

09/05/2019

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަޤާމަށް މީހކަު ހޯދުމަށް

09/05/2019

އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ މަޤާމަށް މީހކަު ހޯދުމަށް

09/05/2019

ޝަރުޢީ މަޢުޛޫނުކަން ކުރުމުގެ ފުރުސަތު

07/16/2019

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަޤާމަށް މީހކަު ހޯދުމަށް

07/16/2019

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުަމަށް

07/11/2019

ޑްރައިވަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް

07/11/2019

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް

07/02/2019

ކައިވެނީގެ ރަޖިސްޓްރަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް

06/13/2019

ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަންގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް

« First ‹ Previous 1 2 3 4 5 6 Next › Last »