ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު


ތާރީޚް
މައުޟޫއު
ތަފްޞީލް
09/21/2020

ޓެލެފޯން އޮޕަރޭޓަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް

07/08/2020

އިޢުލާން ބާޠިލްކުރުން

07/06/2020

ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން ޝަރުޢީ މަޢުޛޫނުކަން ކުރުމުގެ ފުރުސަތު

03/03/2020

ކައިވެންޏަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގައި ކިޔަވައިދިނުމުގެ ފުރުސަތު

03/03/2020

ކައިވެންޏަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގައި ކިޔަވައިދިނުމުގެ ފުރުސަތު

03/03/2020

ކޯޓު އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް

02/02/2020

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ވަގުތީ) އިޢުލާން ބާތލްކުރުން

02/02/2020

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ވަގުތީ) މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް

01/30/2020

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ވަގުތީ) މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް

01/30/2020

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ވަގުތީ) މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް

« First ‹ Previous 1 2 3 4 7 Next › Last »