ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު


ތާރީޚް
މައުޟޫއު
ތަފްޞީލް
01/15/2020

ކައިވެންޏަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގައި ކިޔަވައިދިނުމުގެ ފުރުސަތު

01/15/2020

ކައިވެންޏަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގައި ކިޔަވައިދިނުމުގެ ފުރުސަތު

01/06/2020

ޓެލެފޯން އޮފަރޭޓަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް

12/23/2019

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (އިޢުލާން ބާޠިލްކުރުުން)

12/23/2019

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް

10/31/2019

އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ ޓްރޭނީ(ވަގުތީ) މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށްކޮށްފައިވާ އިޢުލާން ބާޠިލްކުރުން

10/31/2019

އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ ޓްރޭނީ(ވަގުތީ) މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް

10/24/2019

ކޯޓު އޮފިސަރ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް

10/14/2019

ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން މަޤާމަށް މީހކަު ހޯދުމަށް

10/06/2019

އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ ޓްރޭނީ(ވަގުތީ) މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް

« First ‹ Previous 1 2 3 4 6 Next › Last »