ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތައް


ތާރީޚް
މައުޟޫއު
ތަފްޞީލް
06/17/2022

ފެމިލީ ކޯޓުގެ ޢާއިލީ އިޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދު

06/16/2022

ޢާއިލާއާބެހޭ ޤަވާއިދު

01/01/2020

ޢާއިލާއާބެހޭ ޤަވާޢިދު

02/10/2003

ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނު

01/06/2003

މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު

01/05/2003

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނަށް 04 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު

01/04/2003

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނަށް 03 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނުނު

01/03/2003

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނަށް 02 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު

01/02/2003

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނަށް 01 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު

1 2 3 4 Next › Last »