ރަމަޟާން މަހު ކޯޓުގެ ޚިދުމަތްދޭ ވަގުތުތަކަށް ބަދަލު އައުން

1442 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހާއި ޝައްވާލު މަހުގެ ފުރަތަމަ 7 ދުވަހުގެ ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ ގަޑީއަކީ ހެނދުނު 9:00 ން މެންދުރު 13:00 އަށް ކަމުގައިވާތީ، ކޯޓުން ދޭ ޚިދުމަތްތަކަށް އަންނަނިވި ގޮތަށް ވަނީ ބަދަލުކުރެވިފައެވެ. މިދުވަސްވަރުގައިވެސް ކާވެނިކޮށްދިނުން ހަމަޖެހިފައިވަނީ ސަރުކާރު ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު ކޯޓަށް ހާޒިރުވެގެންނާއި އޮންލައިން ޕްލެޓްފޯމް މެދުވެރިކޮށެވެ.