“ކާވެނިކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ” އައު ފޯމެއް މި ކޯޓުން ތަޢާރަފްކޮށްފި

ފެމިލީ ކޯޓުން “ކާވެނިކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ” އައު ފޯމެއް ތަޢާރަފްކޮށް، މި ފޯމަށް މިއަދު (18 އޮގަސްޓް 2020) ން ފެށިގެން އަމަލުކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ވީމާ 23 އޮގަސްޓް 2020 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން މި ކޯޓުން ބަލައިގަންނާނީ އައު ފޯމުކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ.