ޙުކުުމްތައް


ނިންމި ތާރީޚް
ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު
ބާވަތް
ހުށަހެޅި ފަރާތް
ތަފްސީލް
ސަބް ކެޓަގަރީ
ރިޕޯޓް
03/26/2017
513/Fm-C/2017
ވާރިޘުން ސާބިތުކުރުމަށް
މުޙައްމަދު ޢާޠިފް

ވާރިސުން ސާބިތުކުރުމަށްއެދި ގ.ވަށްފުށި މުޙައްމަދު ޢާޠިފް ހުށަހެޅި މައްސަލަ

01/16/2017
2319/Fm-C/2016
ތަރިކަ
ފާޠިމަތު ފާއިޒާ

މއ.ވާދޫގެ އަލްމަރުހޫމް އިބްރާހީމް ރަޝީދުގެ ތަރިކަ

09/06/2016
938/Fm-C/20l6
ހިބައިން ދިނުން
ފާޠިމަތު ފަރީދު
09/04/2016
829/lFm-C/2016
ތަރިކަ
ރަމްލާ ޙަސަން
08/30/2016
1581 FmC 2016
ހިބައިން ދިނުން
މުނީރާ ސައްޔިދު

ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި ގ.މަސްއޮޑިގެ މުނީރާ ސައްޔިދު ހުށަހެޅި މައްސަލަ

08/14/2016
1021/Fm-C/20l6
އަމްސޫދާ އިބްރާހީމް
08/11/2016
1173/Fm-C/2016
ވާރިޘުން ސާބިތުކުރުން
މުޙައްމަދު ނަޢީމް
08/07/2016
2668/Fm-C/2016
ތަރިކަ
ޢާއިޝަތުމަނިކެ
08/04/2016
789/Fm-C/2016
ތަރިކަ
މުޙައްމަދު ޢުޒައިރު
08/02/2016
1967/Fm-C/2015
ތަރިކަ
ޞަފިއްޔާ ޢަބްދުލްޢަޒީޒް
« First ‹ Previous 1 41 131 139 140 141 142 143 Next › Last »