ކޯޓު ހުޅުވިފައިހުންނަ ގަޑިތައް

 

ފެމިލީ ކޯޓު ހުޅުވިފައި ހުންނާނީ ރަސްމީ ދުވަސްތަކުގައި ހެދުނު 8:00 އިން މެންދުރު ފަހު 14:00 އަށެވެ.

 

ފެމިލީ ކޯޓުން ޚިދުމަތްދޭ ގަޑިތައް:

މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމް ބަލައިގަތުން: ހެދުނު 8:30 އިން 11:30 އަށް

(ޖަސްޓިސް ބިލްޑިން ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާ)

 

  • ސިޓީއާއި ތަކެތި ބަލައިގަތުން: ހެދުނު 8:00 އިން މެނަދުރު ފަހު 14:00 އަށް

މައުލޫމާތު ސާފުކޮށްދިނުން 8:00 އިން 14:00 އަށް (4000)

 

  • ކާވެނީގެ ފޯމް ބަލައިގަތުން: 8:15 އިން 13:30 އަށް (6000)

(ހެންވޭރު މޫންލައިޓް ހިނގުމުގައި ހުންނަ މި ކޯޓުގެ އިމާރާތުން)

 

  • ފައިސާ ބަލައިގަތުން: 8:15 އިން 12:00 އަށް (5000)

(ހެންވޭރު މޫންލައިޓް ހިނގުމުގައި ހުންނަ މި ކޯޓުގެ އިމާރާތުން)

 

  • ކާވެނި ފޯމުގެ މައުލޫމާތު ކަށަވަރުކުރުން 8:30 އިން 10:00 އަށް (8000)

(ހެންވޭރު މޫންލައިޓް ހިނގުމުގައި ހުންނަ މި ކޯޓުގެ އިމާރާތުން)

 

  • ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރުން 8:15 އިން 12:00އށް  (7000)

(ހެންވޭރު މޫންލައިޓް ހިނގުމުގައި ހުންނަ މި ކޯޓުގެ އިމާރާތުން)

 

  • ކާވެނިކޮށްދޭ ދުވަސްތަކާއި ގަޑިތައް ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް އިއުލާންކުރެވޭނެއެވެ.