އިސްޤާޟީ އަލްއުސްތާޛް ޙަސަން ސަޢީދު

hassan-saeed

އަލްއުސްތާޛް ޙަސަން ސަޢީދު ވަނީ 2002 ވަނަ އަހަރު ކުވައިތުގެ ޖާމިޢަތުލް ކުވައިތު އިން އިސްލާމީ ޝަރީޢާގެ ރޮނގުން ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ހާސިލްކުރައްވާފައެވެ.

ގާޟީކަމުގެ މަގާމް ފުރުއްވުން:

  • ފެމިލީ ކޯޓުގެ އިސްޤޟީ (2008 ސެޕްޓެމްބަރ 21 އިން ފެށިގެން)
  • ކުޑަކުދިންނާއިބެހޭ ކޯޓު ޤާޟީ (2007 މެއި 1 އިން 2008 ސެޕްޓެމްބަރ 20 އަށް)
  • އާއިލާއާބެހޭ ކޯޓު ޤާޟީ (2003 އޯގަސްޓް 1 އިން 2008 ސެޕްޓެމްބަރ 19 އަށް)
  • މަދަނީ ކޯޓު ޤާޟީ (2002 އޯގަސްޓް 16 އިން 2008 ސެޕްޓެމްބަރ 30 އަށް)
  • ޖިނާއީ ކޯޓު ޤާޟީ (2001 ޑިސެމްބަރ 2 އިން 2002 އޯގަސްޓް 15 އަށް)