2021 ވަނަ އަހަރުގެ ހުރިހައި ދުވަހެއްގައި ކައިވެނިކޮށްދޭގޮތަށް ހަމަޖެއްސުން

މި ފެށޭ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ހުރިހައި ދުވަހެއްގައި ފެމިލީ ކޯޓުން ކައިވެނިކޮށްދޭގޮތަށް ހަމަޖައްސައި ކާވެނި ކޮށްދޭ ގަޑިތައް އިޢުލާނުކޮށްފިއެވެ. އަދި ރަމަޟާން މަހު ރަސްމީގަޑީގައި ކައިވެނިކޮށްދޭނެ ގަޑިތައް ފަހުން އިޢުލާންކުރެވޭނެއެވެ. މިގޮތުން ކާވެނިކޮށްދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިތައް ތިރީގައިއެވެނީއެވެ.

2021 ވަނަ އަހަރު ފެމިލީ ކޯޓުން ކައިވެނިކޮށްދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިތައް: