ޙުކުުމްތައް


ނިންމި ތާރީޚް
ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު
ބާވަތް
ހުށަހެޅި ފަރާތް
ތަފްސީލް
ސަބް ކެޓަގަރީ
ރިޕޯޓް
06/12/2016
06/Fm-C/2016
ވަޞިއްޔަތުން ދިނުން
ޢަލިމަނިކު
06/12/2016
321/Fm-C/2016
ތަރިކަ
ޢަބްދުﷲ ވަޙީދު
06/02/2016
2426/Fm-C/2015
ވަޞިއްޔަތް ތަންފީޒުކުރުން
އާމިނަތު ލީނާ
06/02/2016
582/Fm-C/2016
ވަޞިއްޔަތް ބާޠިލް ކުރުން
ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު
05/12/2016
1289/Fm-C/2015
ތަރިކަ
ޢަލީ ޝަރީފް
04/18/2016
167/Fm-C/2016
ހިބައިން ދިނުން
ޖަމީލާ ޢިސްމާޢީލް
02/14/2016
131/Fm-C/2016
ހިބައިން ދިނުން
ލަތީފާ ޔޫސުފް
01/13/2016
2193/Fm-C/2015
ހިބައިން ދިނުން
ޢާއިޝަތު ދިޔެ

ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި ސ.ހިތަދޫ ސީގަލް ޢާއިޝަތުދިޔެ ހުށަހެޅި މައްސަލަ

01/07/2016
450/Fm-C l20t 5
ތަރިކަ
ޙަބީބާ އިބްރާހިމް ޙަބީބު
11/16/2015
536/Fm-C/2015
ތަރިކަ
އިދްރީސް ޢަލީ
« First ‹ Previous 1 75 83 84 85 86 Next › Last »