ޙުކުުމްތައް


ނިންމި ތާރީޚް
ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު
ބާވަތް
ހުށަހެޅި ފަރާތް
ތަފްސީލް
ސަބް ކެޓަގަރީ
ރިޕޯޓް
02/22/2018
71/Fm-C/2018
ތަރިކަ
އަޙްމަދު ފައިޞަލް

މ.ޝިއާރު އަލްމަރުހޫމް ޙުސައިން އާޞިފް ގެ ތަރިކަ

02/22/2018
415/Fm-C/2017
ތަރިކަ
އިސްމާޢީލް ޢަލީ

ހ.ކަނޑިގެ އަލްމަރުޙޫމް ޢަލީ އިސްމާޢީލް ގެ ތަރިކަ

02/22/2018
1764/Fm-C/2017
ހިބައިން ދިނުން
މުޙައްމަދު މުޢާޛު

ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި ހ.ލޭޓެސްޓް މުޙައްމަދު މުޢާޛު ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

-
02/22/2018
2094/Fm-C/2017
ހިބައިން ދިނުން
މުޙައްމަދު އަޙްމަދު

ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި މއ.ހައްސަ މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

-
02/21/2018
1951/Fm-C/2017
ތަރިކަ
ޙަސަން ވަޙީދު

މ.އެއަރޑޯން އަލްމަރުޙޫމާ ސަލްމާ އާދަމް ގެ ތަރިކަ

02/20/2018
33/Fm-C/2018
ތަރިކަ
މުޙައްމަދު ނާޖިޙު

މ.ރީހުއްޞަބާ އަލްމަރުޙޫމް އިބްރާހީމް ޙަސަން ގެ ތަރިކަ

02/20/2018
1600/Fm-C/2016
ތަރިކަ
ޖަމީލާ ޢަބްދުއްރަޙްމާން

މއ.ކަނަކުރިގެ އަލްމަރުޙޫމާ ހަލީމާފުޅުގެ ތަރިކަ

-
02/19/2018
534/Fm-C/2017
ތަރިކަ
ފާތިމަތު ޝިފާނާ

މއ.ރިޒަލްޓްޕާރކް އަލްމަރުޙޫމް އިބްރާހިމް ޝަރީފް ގެ ތަރިކަ

02/19/2018
63/Fm-C/2018
ތަރިކަ
ޢާއިޝަތު ރަޝީދު

މއ.ދޫގަސް އަލްމަރުޙޫމް ޙުސައިން ޝަރީފް ގެ ތަރިކަ

02/18/2018
2154/Fm-C/2017
ހިބައިން ދިނުން
ޒުހުރާ ކުޑަތުއްތު

ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި ވ.ޑެކޯރާ ޒުހުރާ ކުޑަތުއްތު ހުށަހެޅި މައްސަލަ

« First ‹ Previous 1 64 72 73 74 75 76 81 Next › Last »